Gode og trygge læringsmiljøer

Kommunen og skolen skal bidra med de virkemidlene som trengs for å gi alle barn og unge en god start i livet. Samtidig må vi stille tydelige krav til foreldre eller foresatte om at de har hovedansvaret for sine barns oppdragelse.

Foreldrene er både rollemodeller og veiledere i sine barns oppvekst. Dersom foreldre alene ikke makter å fylle denne rollen, må skolen og andre instanser gi tettere oppfølging i hjemmet og bygge et lag rundt barna.

De små fellesskapene er viktige for at barn skal føle trygghet og tilhørighet i oppveksten. Samtidig vil Oslo Høyre bekjempe enhver form for negativ sosial kontroll som begrenser barn og unges frihet.

Oslo Høyre vil:

  • Sikre et godt skole-hjem-samarbeid, blant annet ved å innføre krav til skolene om å gi skriftlig halvårsvurdering til elever og foresatte.
  • Dra på hjemmebesøk til foreldre som gjentatte ganger ikke møter på skolens foreldremøter og utviklingssamtaler. Der det er behov, bør besøket skje i samarbeid med minoritetsrådgivere eller andre som snakker morsmålet til foreldrene.
  • Gi tilbud om foreldreveiledning ved flere skoler, barnehager og i introduksjonsprogrammet.
  • Sikre at alle elever får delta i aktiviteter i regi av skolen, som leirskole, svømming, ekskursjoner og gymnastikk, uavhengig av økonomisk, kulturell eller religiøs bakgrunn.
  • Ikke tillate kjønnsdelt undervisning av kulturelle eller religiøse årsaker.
  • At barnevernet skal varsles hvis foreldre holder barna borte fra skolen eller på andre måter ikke oppfyller opplæringsplikten.
  • At flere skoler har egne fadderordninger der frivillige kan være faddere for familier som har behov for informasjon om, og forståelse av, det norske skolesystemet.
  • At det skal være et tilstrekkelig antall minoritetsrådgivere i Osloskolen. De skal drive opplæring av de øvrige yrkesgruppene på skolen og legge vekt på skole/hjem-samarbeid.