Idrettsbyen

Oslo Høyre ønsker at alle skal kunne delta i eller utøve idrett, og at det skal være enkelt å trene eller oppsøke friluftsliv.

Fysisk aktivitet, enten det er gjennom organisert idrett, mosjon eller friluftsliv, er viktig for både livskvalitet og folkehelse. Oslo Høyre ønsker at alle skal kunne delta i eller utøve idrett, og at det skal være enkelt å trene eller oppsøke friluftsliv.

Breddeidretten er en forutsetning for at vi også får toppidrettsutøvere. Store internasjonale og nasjonale mesterskap er viktige arrangementer for Oslo, og her vil vi jobbe for at næringslivet i større grad bidrar med finansiering.

Oslo Høyre vil:

 • Sette av tilstrekkelig med arealer til idrettsanlegg i byplanleggingen.
 • Legge til rette for samarbeid med næringsliv, boligbyggelag og andre om bygging av idrettsanlegg, herunder svømmeanlegg, spesielt i de deler av byen som har dårlig dekning.
 • Prioritere anlegg for flerbruk, blant annet på Veterinærhøyskoletomten på Adamstuen.
 • Arbeide for at det etableres enklere anlegg for egenaktivitet, som tufteparker, street basket og parkour-anlegg, flere steder i byen.
 • Sørge for et forpliktende samarbeid mellom skolen og idrettskretser for å kvalitetssikre idrettstilbud til barn i skoletiden og etter skoletid.
 • At ordningen med gratis trening for barn og ungdom i kommunale anlegg videreføres.
 • Etablere en byomfattende ordning for å dekke kontingenter for barn og ungdom i lavinntektsfamilier, samt styrke bytte- og låneordninger for idrettsutstyr.
 • Gi særskilt prosjektstøtte til idrettsklubber for barn og unge i deler av byen hvor det er vanskelig å få til aktivitet på grunn av manglende ressurser.
 • Legge til rette for bedre tilgang til kommunale idrettsanlegg for den uorganiserte delen av idretten.
 • Øke antall svømmebassenger med sikte på at hver skolekrets skal ha enkel tilgang i forbindelse med svømmeopplæring.
 • Legge til rette for utvidelse av Oslo Vinterpark på Tryvann og Oslo Skisenter på Grefsenkollen.
 • Utrede en forbedring av kollektivtilbudet til Oslo Vinterpark.
 • Åpne for at private kan utvikle et publikumstilbud i Tryvannstårnet.
 • Utvide timene for lysløyper i Marka.