Inkluderende fritids- og aktivitetstilbud

Skolen og hjemmet er de viktigste arenaene for oppvekst, læring og inkludering i samfunnet for barn og unge. I tillegg er det viktig at barn og unge har trygge og gode rammer også etter skoletid. Kommunen må satse på brukermedvirkning og kompetanse for å heve kvaliteten på fritidstilbudene.

Oslo kommune skal søke nærmere samarbeid med ideelle og frivillige organisasjoner som jobber aktivt med inkludering, utdanning og fritidsaktiviteter. Oslo Høyre ønsker å satse videre på sommeraktiviteter for barn og unge.

Oslo Høyre vil:

  • At familier med lavere inntekt skal få gratis eller sterkt reduserte satser på Aktivitetsskolen (AKS), uavhengig av hvor i byen de bor.
  • Ha minstekrav til kvaliteten på AKS-tilbudet og mer læringsstøttende innhold for å sikre et mer likeverdig AKS-tilbud i hele byen.
  • Sette inn kompetansehevende tiltak for ansatte i AKS. Kursene skal være praktisk rettet og vektlegge språk.
  • Utvide åpningstidene på ungdoms- og fritidsklubber og sørge for at tilbudet har god kvalitet og når ut til de ungdommene som trenger det mest. Tilbudet må utvikles i samråd med ungdommen.
  • Sørge for at barn fra lavinntektsfamilier får dekket medlemskap og aktivitetsavgift til en fritidsaktivitet. Alle barn skal ha muligheten til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet.
  • Legge bedre til rette for egenorganiserte fritidsaktiviteter (for eksempel skating, streetbasket, m.m.)
  • Gi barn og ungdom et mer variert fritidstilbud gjennom å etablere lekeparker med fokus på realfag for barn og ungdom, som et ledd i å realisere Høyres satsing på læring gjennom lek.
  • At det etableres flere utlånssentraler der barn og unge kan låne tur- og friluftsutstyr, som for eksempel ski, skøyter, snowboards og sykler.
  • Oppfordre bydelene til å tilby sommerjobb til ungdom. Dette bør skje i samarbeid med næringslivet og frivilligheten.