Kollektivtrafikk og veiutbygging

Kollektivtransporten er det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte klimagassutslipp.

Trikk i Oslo

Oslo må ha et transportsystem som er tilpasset innbyggernes behov, enten man har behov for å reise med bil, sykkel, kollektivt eller til fots. Kollektivtransporten er det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte klimagassutslipp. Oslo er en by i vekst, og det skaper nye transportbehov. Høyre vil at veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Bilkjøring og annen transport som går på fossilt drivstoff, er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo. Bilkjøring står også for en betydelig andel av den lokale luftforurensningen, særlig på kalde dager om vinteren. Oslo Høyre vil fortsette å stimulere overgangen til nullutslippskjøring. For å redusere den daglige bilbruken må kommunen tilby gode, effektive og presise kollektivtjenester. Når fremtidens transportsystem skal utformes, må de forskjellige transportformene ses i sammenheng. Vi ønsker å legge til rette for at det skal bli enkelt å velge miljøvennlige alternativer gjennom bruk av positive insentiver.

VEI- OG KOLLEKTIVNETTET

For å bygge ut vei- og kollektivnettet vil Oslo Høyre:

 • Bygge Fornebubanen, starte arbeidet med ny T-banetunnel, Ahusbanen og en forbindelse mellom T-banelinjene i Groruddalen.
 • Bygge ny T-banetunnel som øker kapasiteten mellom øst og vest, og arbeide for at den inkluderer sentrale områder som øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett.
 • Bygge Volvat-svingen som kobler Fornebubanen direkte på Ringen, og slik gjøre det mulig å reise direkte mellom Skøyen, Blindern og Ringen.
 • Bygge Ensjøsvingen som kobler T-banen fra Bergkrystallen, Mortensrud og Ellingsrudåsen på Ringen, og slik gjøre det mulig å reise direkte fra Tveita, Manglerud, Oppsal og Ringen.
 • Bygge Røatunnelen, lokk over E6 ved Furuset og lokk over E18 ved Filipstad. Starte arbeidet med E6 Oslo øst (Manglerudtunnelen) og en tunnel mellom RV4 og Østre Aker vei, som reduserer trafikkbelastningen langs RV4.
 • Arbeide for en langsiktig løsning der E18 i Bestumkilen legges i miljøtunnel for å redusere lokal støy og luftforurensing, og legge til rette for nye boligområder med tilgang til sjøen.
 • Støtte opp om moderniseringen av E18/Vestkorridoren i Asker og Bærum med miljøtunneler og egne buss- og sykkeltraseer. Utrede hvordan tilsvarende løsninger kan etableres i Oslo for eksempel langs Bestumkilen.
 • Prioritere nye el-bussruter med egne traseer i stedet for å bygge nye traseer for trikk.
 • Erstatte nattrikk med el-busser på støyutsatte linjer.
 • Utvide bussnettet for å gjøre det lettere å bevege seg kollektivt på tvers av T-banelinjene i ytre bydeler.

Bedre kollektivtilbudet

For å bedre kollektivtilbudet vil Oslo Høyre:

 • Gjennomføre modernisering av T-banens signalanlegg for å øke kapasiteten i T-banesystemet.
 • Opprette bussterminaler ved kollektivknutepunkt for å redusere antall regionbusser som kjører inn til sentrum.
 • Sikre bussene bedre fremkommelighet, for eksempel ved flere egne traseer og høyere prioritering i lyskryss.
 • Legge til rette for innovasjon i kollektivtrafikken, som for eksempel selvkjørende busser.
 • Utvikle et billettsystem som skaper insentiver til å reise mer kollektivt.
 • At Ruters busser i byen skal være fossilfrie innen 2020. Dagens fossile busser og ferger skal erstattes med elektriske busser og andre nullutslippsbusser. Oslo Høyre ønsker også at det samme kravet skal stilles til regionbussene.
 • Øke tilgjengeligheten for billettkjøp hos Ruter, slik at turister, tilreisende og innbyggere uten smarttelefon enkelt kan kjøpe billetter.
 • Ikke lenger stille krav om at det skal være mulig å kjøpe billett ombord på buss og trikk.

Miljøvennlig transport

For å sikre mer miljøvennlig transport vil Oslo Høyre:

 • At persontransporten innenfor Ring 3 i størst mulig grad skal være fossilfri innen 2025.
 • Ta initiativ til en helhetlig plan for en god dekning av innfartsparkering ved kollektivknutepunkt i Oslo-området.
 • Gi fordeler for lavutslipps varetransport for eksempel gjennom reduserte satser i bomringen eller egne vareleveringslommer.
 • Etablere bedre støtteordninger fra Klima- og energifondet til ladeinfrastruktur for bedrifter og yrkessjåfører.
 • Inngå avtale med private om å bygge ut og drifte 5000 nye lade- og hurtigladestasjoner for elbil, blant annet i tilknytning til gateparkeringsplasser.
 • Ha infrastruktur for lading på alle parkeringsplasser ved bygging av nye parkeringsanlegg.
 • Styrke støtten til borettslag og sameier som ønsker å tilrettelegge for ladeinfrastruktur i eksisterende parkeringsanlegg.
 • Sørge for at bompengesystemet i større grad enn i dag skal premiere tungtransport med lave utslipp.
 • Innføre krav om nullutslippsstandard for alle nye drosjer innen 2022.

Ny teknologi på transportområde

Oslo Høyre vil ta i bruk ny teknologi på transportområdet for å bedre transporten i Oslo, og vil:

 • Iverksette satellittbasert veiprising så raskt som mulig i Oslo, forutsatt at personvernet ivaretas.
 • Justere betaling i veiprising ut fra det enkelte kjøretøys utslipp.
 • Justere kostnaden for å kjøre etter graden av luftforurensning.
 • Etablere løsninger som kombinerer insentivene i veiprisingen og i kollektivtrafikken, slik at det lønner seg å velge mer miljøvennlige transportløsninger.
 • Ta i bruk ITS (intelligente transportsystemer) for å gi bedre sikkerhet og utnytte transportkapasiteten mer effektivt.

Tilrettelegge for mobilitet

For å tilrettelegge for mobilitet for familier og næringsdrivende vil Oslo Høyre:

 • Utrede muligheter for å unngå uforholdsmessig høye kostnader til bompasseringer, eksempelvis ved fastsettelse av et maksimalbeløp per måned.
 • Utarbeide en parkeringsnorm for indre og ytre by som sikrer tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler i nye prosjekter. Det er et mål å få beboerparkering bort fra gateplan til parkeringskjellere.
 • Gjøre forsøk med gradvis, forutsigbar og insentivbasert innføring av nullutslippssoner rundt utvalgte steder i indre by, der det på sikt bare blir tilrettelagt for parkering med nullutslippskjøretøyer.
 • Legge til rette for etablering av underjordiske anlegg med parkeringsplasser og lademuligheter med prioritet for brukere av elbiler og elsykler samt delebilordningen i sentrumsbydelene. 
 • Gjøre det mulig å kjøre bil mellom ulike steder i sentrum, men henvise mest mulig trafikk til hovedveisystemet. Det er et mål å redusere biltrafikken i sentrum.
 • Legge til rette for flere bildelingsplasser på gateplan og stille krav om at nye borettslag og sameier avsetter parkeringsplasser til bildelingsordninger.
 • Sørge for at gebyrene for beboerparkering bare skal dekke kostnadene ved ordningen. Fjerne retten til gratis fremmedparkering for elbiler der det er beboerparkering. Biler som disponeres av flere familier, kan få rett til beboerparkering flere steder. Ansvaret for beboerparkering skal fortsatt ligge hos bydelene.
 • Sørge for at beboerparkering følger beboer og ikke bilen, og skal sørge for at beboere som ikke har egen bil, skal kunne parkere leie- eller delebil.
 • Ved fjerning av gateparkering sikre et tilstrekkelig antall erstatningsplasser for bevegelseshemmede. Det totale antall HC-plasser i byen skal økes i takt med behovet.
 • Tilrettelegge for P-plasser for motorsyklister i indre by. Noen av disse P-plassene bør ha lademuligheter.
 • Gjøre det enklere å parkere på kommunale parkeringsplasser ved å redusere avgiftene og tidsrommet for innkrevingen i hele byen.
 • Sikre tilstrekkelig parkeringskapasitet for besøkende når det utvikles nye sykehjem, kultur- og næringsbygg.
 • Sikre god tilgjengelighet med bil til sykehjem, eldresentre og legevakt samt mulighet for parkering.
 • Legge bedre til rette for at næringsdrivende med varetransportbehov kan parkere i nærheten av sin virksomhet.
 • Sikre parkeringsmuligheter i sentrumsbydelene for vareleveranser og håndverker- og servicetjenester.
 • Legge til rette for døgnparkering av tungtransport utenfor boligområder.