Kunnskap og læring i grunnskolen

Osloskolen skal bidra til at alle elever skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av bosted eller sosial bakgrunn. Oslo Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne. Det krever et større fokus på grunnleggende ferdigheter og dybdelæring i de ulike fagene i skolen.

Siden alle barn er forskjellige, må skolen skape læringsglede og mestring gjennom en variert og aktiv skolehverdag. Det er særlig viktig at overgangen mellom barnehage og skole blir bedre, og at de yngste barna opplever en skole som er tilpasset dem og deres behov.

For å gi barna en best mulig skolegang må man tørre å prioritere i skolen. Høyre vil bruke mer tid på basisfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Samtidig må elever som trenger ekstra hjelp de første årene, få støtte og hjelp så tidlig som mulig. Dersom vi skal ha mulighet til å hjelpe de elevene som trenger det mest, må vi ha kunnskap om hvordan det står til på hver enkelt skole. Elevenes ferdigheter må kartlegges tidlig i skoleløpet, slik at man kan sette inn ekstra ressurser og tiltak på de skolene som har størst utfordringer.

For å sikre kunnskap og læring i grunnskolen vil Oslo Høyre:

 • Øke ressursene til skoler med størst utfordringer, uten at andre skoler får uforsvarlig lave økonomiske rammer. Alle elever skal få tilpasset opplæring og likeverdig undervisning.
 • Lette overgangen fra barnehage til skole, ved blant annet å legge til rette for mer praktisk og variert undervisning for de yngste barna.
 • Legge bedre til rette for utsatt skolestart for barn som har behov for det, og styrke barnas forkunnskaper til skolestart. Barn som får utsatt skolestart, skal ha obligatorisk barnehageplass.
 • Innføre en ekstra satsing på basisfag (norsk, matematikk, engelsk, naturfag) i Osloskolen.
 • Innføre rett til nivåvalg i basisfagene norsk, engelsk og matematikk fra 5. klasse, slik at elevene i kortere perioder kan velge nivå på undervisningen i samråd med lærer.
 • Styrke svømmeopplæringen i skolen. Prioritere nødvendige ressurser for å nå mål om bestått ferdighetsprøve i 4. klasse.
 • Sette inn ressurser til spesialundervisning og ekstraundervisning så tidlig som mulig i skoleløpet. Individuelt tilpasset opplæring skal hovedsakelig skje i klassemiljøet.
 • Reformere spesialundervisningen i Oslo ved å sikre at flere med spesialpedagogisk kompetanse arbeider ved skolene. Flere skoler skal ha et ressursteam som jobber sammen om spesialundervisning.
 • At Oslo skal ha egne realfagssatsinger i Osloskolen og Oslobarnehagen.
 • Legge til rette for etablering av flere internasjonale skoletilbud med IB-program i grunnskolen.
 • Delta i forskningsprosjektet Storby-PISA, for å kunne sammenligne med og lære av andre storbyer i Europa.