Kunnskap og læring i ungdomskolen

Ungdomsskolen skal motivere og engasjere elever til å fordype seg i fagene og oppdage hvilke interesser og ambisjoner de har. For at alle skal kunne delta aktivt i et samfunn i rask endring, må skolen gjøre elevene i stand til å tenke kritisk, kreativt og selvstendig.

Oslo Høyre er bekymret for at motivasjonen og læringen til Oslos elever i dag faller på ungdomsskolen, og at fraværet er for høyt. Det bør derfor gjennomføres en egen ungdomsskolesatsing for å øke motivasjonen og læringsutbyttet til elevene.

For å sikre kunnskap og læring i ungdomsskolen vil Oslo Høyre:

  • Etablere flere profilskoler på ungdomstrinnet, slik at ungdomsskoletilbudet blir mer mangfoldig, og slik at elever på ungdomstrinnet kan fordype seg på ulike områder.
  • Innføre en fraværsgrense på ungdomsskolen som stiller krav til oppmøte, men som ikke går på bekostning av elevers rett til opplæring.
  • Sikre at flere ungdomsskoler har praktisk håndverksfag som valgfag.
  • Legge til rette for forserte løp, slik at flere elever får muligheten til å forsere enkeltfag eller skoleår.
  • Stramme inn på dagens praksis, slik at færre elever med rett til spesialundervisning får fritak i enkelte fag, og heller gi dem tilpasset undervisning med krav om vurdering.
  • Tilby mer hospitering og aktivitet i bedrifter for nye elever på minoritetsopplæringen i Oslo.
  • Styrke seksualundervisningen i Osloskolen og i større grad vektlegge grensesetting, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og positive aspekter ved egen seksualitet. Seksualundervisningen kan eksempelvis gjennomføres av et lærerteam med ansvar for flere skoler, etter modell av samarbeidet med Sex og Samfunn.