Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

De fleste eldre i Oslo lever gode liv. De er aktive og deltar i sosiale fellesskap, og de bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner. Oslo Høyre vil planlegge og utvikle nærmiljøer og lokalsamfunn der eldre får muligheten til å være verdifulle bidragsytere, delta og være selvhjulpne.

Det skal blant annet bli enklere for eldre å bruke kollektivtilbud, delta på kultur- og aktivitetstilbud og bidra lenger på arbeidsplassen og i frivillig arbeid, dersom de ønsker det.

Med en økende eldrebefolkning fremover vil antallet eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester, øke. Mange av dem lider av flere sykdommer samtidig, og har komplekse og avanserte behov. Oslo Høyre vil at eldre som trenger helsehjelp, skal ha et godt og trygt tilbud, enten det er i eget hjem eller i sykehjem.

For å sikre at eldre har trygghet i hverdagen, god livskvalitet og hjelp til det som betyr aller mest for dem, vil Oslo Høyre gjennomføre en eldrereform i Oslo. Reformen skal handle om de grunnleggende tingene som dessverre oftest svikter i tilbudet til eldre i dag: aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er også viktig at eldre har valgfrihet til å velge den tjenesten som er best for dem.