Lokale utslipp

Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby. Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

Det er et mål at Oslo skal redusere klimagassutslippene innen 2030 med 95 prosent fra 1990-nivået.  For å nå dette målet er det mange tiltak som kan gjennomføres på lokalt nivå, både av kommunen selv og av privatpersoner og næringsliv.

Oslo Høyre vil:

 • At alle anleggsplasser i Oslo skal bli fossilfrie innen 2025 og på sikt utslippsfrie. Prioritere byggesakssøknader fra entreprenører som garanterer fossilfri eller utslippsfri byggeplass.
 • Sikre at det benyttes nullutslippsferger for fergetrafikken i Indre Oslofjord.
 • Sørge for at alle kommunale kjøretøyer er utslippsfrie.
 • Stille krav om at ferger i rutetrafikk skal benytte landstrøm ved kai i Oslo innen utgangen av 2020. Arbeide for at alle skip som anløper Oslo havn, benytter lavutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.
 • Miljødifferensiere havneavgiften for alle skip som anløper Oslo havn.
 • Etablere landstrøm for cruiseskip på aktuelle liggeplasser og stille krav om at skipene skal bruke dem.
 • At alle nye kommunale bygg skal ha pluss‐ eller null‐husstandard.
 • Øke bruken av solcellepanel på kommunale tak og fasader.
 • Oppheve tilknytningsplikten for fjernvarme dersom det dokumenteres bruk av mer miljøvennlige alternativer.
 • Styrke Oslos klima- og energifond.
 • Bruke Oslo kommunes betydelige innkjøpsmakt mer aktivt til å fremme miljøvennlige løsninger gjennom å styrke innkjøpskompetansen og stille tydeligere miljø- og klimakrav ved kommunens anbudsinnbydelser.