Miljø og biologisk mangfold

Oslo Høyre vil ta vare på det varierte naturmangfoldet vi har i byen vår, og vi skal forvalte byens biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Byens grønne preg skal bevares, også for kommende generasjoner. Oslofjorden er rik på biologisk mangfold. For Høyre er det viktig at det langsiktige arbeidet som har gitt en ren og livskraftig Oslofjord, fortsetter. Høyre vil derfor styrke innsatsen for å redusere plastforurensingen av havet.

Oslo Høyre vil:

 • Etablere et treplantingsprogram med vekt på indre by for å styrke Oslos grønne preg.
 • Prioritere arbeid for kartlegging og bevaring av biologisk mangfold i Oslo og Oslofjorden.
 • Fortsette arbeidet med å åpne bekker og elver i Oslo.
 • Sikre allemannsretten i strandsonen.
 • Styrke innsatsen mot plastforurensing og arbeide for fjerning av plastavfall ved sjøen.
 • Stille krav om at kommunens virksomheter bytter ut engangsplast med nedbrytbare, miljøvennlige alternativer der disse finnes.
 • Ta høyde for et klima med økende nedbørsmengder gjennom større krav til løsninger for overvannsproblematikk, f.eks. fordrøyningsbassenger og flere grønne tak.
 • Sikre beredskap og relevante tiltak for å håndtere konsekvenser av hetebølger og langvarig tørke.
 • Beskytte pollinerende insekter og ivareta gode økosystemer i byrommet, bl.a. gjennom insekthoteller.
 • Legge til rette for parsellhager, skolehager og urbant landbruk, samt bevare kolonihagene.
 • Arbeide for bedre støyskjerming langs riksveiene og jernbanelinjene.
 • Fortsette arbeidet med å fjerne miljøgifter fra grunnen i gamle industritomter.
 • Redusere bruken av plastgranulat og redusere avrenningen av granulat fra kunstgressbaner bl.a. gjennom oppsamlingsrister.
 • Bevare kulturlandskapene Oslo kommune eier, ved å leie ut til beitemark. Sette i stand og leie ut eller selge hus i tilknytning til disse områdene.