Miljøvennlig transport

For å sikre mer miljøvennlig transport vil Oslo Høyre:

  • At persontransporten innenfor Ring 3 i størst mulig grad skal være fossilfri innen 2025.
  • Ta initiativ til en helhetlig plan for en god dekning av innfartsparkering ved kollektivknutepunkt i Oslo-området.
  • Gi fordeler for lavutslipps varetransport for eksempel gjennom reduserte satser i bomringen eller egne vareleveringslommer.
  • Etablere bedre støtteordninger fra Klima- og energifondet til ladeinfrastruktur for bedrifter og yrkessjåfører.
  • Inngå avtale med private om å bygge ut og drifte 5000 nye lade- og hurtigladestasjoner for elbil, blant annet i tilknytning til gateparkeringsplasser.
  • Ha infrastruktur for lading på alle parkeringsplasser ved bygging av nye parkeringsanlegg.
  • Styrke støtten til borettslag og sameier som ønsker å tilrettelegge for ladeinfrastruktur i eksisterende parkeringsanlegg.
  • Sørge for at bompengesystemet i større grad enn i dag skal premiere tungtransport med lave utslipp.
  • Innføre krav om nullutslippsstandard for alle nye drosjer innen 2022.