Muligheten til å bo hjemme lenger

Mange ønsker å bo hjemme i sin egen bolig så lenge som mulig. Forutsetningen er at de, og deres pårørende, føler trygghet for at de får den hjelpen og de tjenestene de trenger når behovet melder seg. Brukerne av hjemmetjenester skal ha frihet til å velge den tilbyderen som best ivaretar deres behov.

Teknologi kan gjøre livet hjemme enklere og tryggere. Ved hjelp av velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging kan eldre få bedre helse, frihet og livskvalitet.

Pårørende gjør en stor innsats, ofte over mange år. Selv om pårørende yter sin innsats fordi de ønsker det, er det en utfordrende oppgave for mange. Derfor er det viktig at pårørendes behov for blant annet avlastning, medvirkning og støtte blir ivaretatt.

Oslo Høyre vil:

 • Styrke det frie brukervalget i hjemmetjenesten ved å informere om alternativene før vedtak fattes. Private og offentlige tilbydere av hjemmetjenester skal konkurrere på lik linje om å gi brukerne det beste tilbudet.
 • Sørge for at aktivitetstid tilbys alle brukere av hjemmetjenester, uavhengig av om de har kommunale eller private tjenesteytere.
 • Styrke brukernes mulighet til å påvirke hvilke hjemmesykepleiere som kommer hjem til dem.
 • Ta i bruk ny velferdsteknologi, slik at eldre kan mestre egen hverdag og egne helseutfordringer. Eksempler på gode løsninger er digitalt natt-tilsyn, multidosedispenser, e-låser og digital avstandsoppfølging.
 • Tilby forebyggende hjemmebesøk for å sikre at eldre kan bo hjemme lenger.
 • Utvikle et bedre samarbeid mellom bydelene og lokalsykehusene, slik at alle hjemmeboende eldre får god oppfølging av helseteam i bydelen.
 • Støtte og avlaste pårørende gjennom fleksible avlastningstilbud og pårørendeskoler.
 • Prøve ut alternative avlastningstilbud, for eksempel også i helg og på kveldstid.
 • Utvikle nye løsninger i dialog med både små og store leverandører av velferdsteknologi og dokumentere hvilken effekt velferdsteknologi har på tryggheten og livskvaliteten til brukerne.
 • Gi gode dagaktivitetstilbud til mennesker med kognitiv svikt i alle bydeler, der de får omsorg, pleie og god ernæring hver dag.
 • Videreutvikle samarbeidet hjelpemiddelsentral/bydel for bedre oppfølging av eldre i hjemmene.