Omsorg ved livets slutt

Palliasjon er pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom som ikke har lenge igjen å leve. Oslo kommune jobber aktivt med palliasjon gjennom en rekke tiltak og prosjekter. Likevel er inntrykket blant mange pasienter og pårørende, samt ansatte i omsorgstjenestene, at tilbudet fortsatt ikke er godt nok utviklet i Oslo.

For å sikre et best mulig tilbud må kommunen samarbeide med private og ideelle organisasjoner og sikre at alle pasienter får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i byen de bor.

Oslo Høyre vil:

  • Etablere flere hospice-plasser i Oslo, gjerne i privat regi.
  • Tydeliggjøre kommunens ansvar for palliativ behandling og forholdet til spesialisthelsetjenesten.
  • Vurdere opprettelsen av et barnepalliativt tilbud i samarbeid med Helse sør-øst.
  • Heve kompetansen og videreutvikle det palliative tilbudet.
  • Arbeide for at pasienter som ønsker å dø hjemme, kan få tilbud om det.