Oslo som kulturby

Oslo Høyre vil legge til rette for et mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturarven er en del av vår identitet, og skaper tilhørighet. Et mangfoldig kunst- og kulturliv bidrar i samfunnsdebatten, kan virke som et korrektiv og berike menneskers liv. Samtidskunsten er morgendagens kulturarv.

Kulturlivet må utvikles på egne premisser og være fritt. En av kommunens viktigste oppgaver på kulturområdet er å legge til rette for at byens kulturliv får gode og forutsigbare levevilkår. Oslo Høyre vil at politikerne skal vedta premissene, prioriteringene og rammene for kulturpolitikken, men at de konkrete tildelingene skal være begrunnet i faglige vurderinger. Kommunens støtteordninger til kulturlivet må ivareta både de små og de store aktørene.

Oslo vokser og har innbyggere fra mange ulike kulturer. Det er viktig å legge til rette for dette mangfoldet også i kulturtilbudet. Oslo Høyre vil oppmuntre og gi gode rammevilkår til uavhengige kulturentreprenører som skaper kulturopplevelser utenfor de faste institusjonene, og som bidrar til å styrke Oslo som en internasjonal interessant konsert- og kulturby.

De nye kulturbyggene Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Nasjonalmuseet skal være kultur- og kunnskapsbygg som hele byens befolkning kan bruke for læring og inspirasjon. Høyre ønsker at Oslo kommune og staten sammen skal igangsette et markedsføringsløft for Oslo med utgangspunkt i åpningen av de tre nye kulturinstitusjonene sommeren 2020. Målet må være å bruke denne anledningen til å løfte frem Oslo som en ledende kulturby i Europa.

Oslo Høyre vil:

 • Sørge for et godt bibliotektilbud i hele byen.
 • Sikre at det nye hovedbiblioteket i Bjørvika blir brukt til bibliotekets aktiviteter.
 • Fullføre satsingen på meråpne biblioteker.
 • Prioritere bevilgninger til drift av det store mangfoldet av kulturaktører og særlig legge vekt på forutsigbare rammebetingelser.
 • Stimulere til økt samarbeide mellom kulturaktører i Oslo for å styrke kvalitet og sikre at offentlige tilskudd brukes best mulig, gjerne også ved at det bevilges flerårig støtte til kulturinstitusjoner.
 • Fortsette satsingen på å gjøre Oslo til en attraktiv by for produksjon og visning av film.
 • Utarbeide en plan for kulturell infrastruktur som vurderer og identifiserer behov for produksjons-, øvings- og visningssteder.
 • Sikre utplassering og formidling av kommunens kunstsamling, slik at alle i byen har tilgang til kunst av høy kvalitet i kommunens bygg og i byens uterom.
 • Gjøre det enklere for kulturaktørene å bruke byens offentlige rom.
 • Legge til rette for koordinering av arrangementer ved å lage en arrangementsstrategi sammen med næringslivet.
 • Sette av midler til en ekstraordinær markering av Oslos nye kulturbygg og invitere staten til å bevilge et tilsvarende beløp.