Personer med nedsatt funksjonsevne

Det er et mål at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv, og at offentlige rom og bygninger skal gjøres tilgjengelige for alle.

Familier med barn med nedsatt funksjonsevne møter særskilte utfordringer og må sikres helhetlig og koordinert hjelp og tilrettelegging. Barna må få oppfølging og et godt rehabiliteringstilbud, slik at de kan leve gode liv og styrke sine muligheter til å delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Høyre ønsker at alle familier selv skal få mulighet til å velge hvem som skal utføre hjelpen, enten det er en ideell, privat eller offentlig aktør.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som skal sikre brukerne et selvstendig liv og muligheten til å kunne delta i samfunnet. Brukeren ansetter selv sine assistenter, og skal selv bestemme hva tiden skal brukes til. Assistentene reduserer behovet for andre hjelpetiltak, og gir brukerne tilpasset hjelp som øker livskvaliteten i og utenfor hjemmet. Bydelene i Oslo behandler søknader om BPA svært ulikt, og dette må rettes opp. Oslo Høyre mener at BPA-ordningen ikke utelukkende er et helse- eller sosialtilbud, men skal sikre inkludering og hindre utenforskap.

Oslo Høyre vil:

  • Prioritere familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser ved å sikre dem godt tilrettelagte, helhetlige og koordinerte tjenester. Barn og unge med funksjonsnedsettelser må sikres oppfølging, og foreldre skal tilbys avlastning.
  • Innføre rett til brukerstyrt avlastning, slik at familier selv kan velge hvem som skal gi avlastning, enten det er en privat, ideell eller offentlig aktør.
  • Opprettholde det frie brukervalget i BPA-ordningen.
  • Sikre likebehandling av BPA-søknader på tvers av bydelene.
  • Samarbeide med pårørende, private og Husbanken for å skaffe varige tilrettelagte boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser.
  • La Oslo kommune gå foran som eksempel når det gjelder ansettelse av folk med funksjonsnedsettelse eller som har hull i CV-en.
  • Ha ekstra oppfølging av funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn med tanke på at de ofte blir stigmatisert i sine miljøer.