Psykiatri og psykisk helse

En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for mennesker med psykiske helseplager, og det må sikres gode lavterskeltilbud.

Psykisk helse er fortsatt et tabubelagt tema i mange hjem. Psykisk sykdom har store kostnader for den enkelte, for pårørende og for samfunnet. En stor andel av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. Aktivisering og deltagelse i samfunnet vil for mange være den beste forebyggingen av psykisk sykdom. For Høyre er det viktig å signalisere at alle mennesker kan bidra og være en aktiv del i sine fellesskap og i samfunnet.

Et godt og sømløst samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og bydelene i Oslo er avgjørende for at psykiatripasienter får den beste overgang fra sykehus til bolig. Stabilitet og forutsigbarhet er ofte nøkkelen til en vellykket overgang til bydelen og en bolig.

Oslo Høyre vil:

  • Styrke samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner som jobber for og med mennesker som sliter psykisk.
  • Sørge for at bydelene har tilgang på egnede boliger, og at de kan differensieres slik at de passer for mennesker med ulike typer lidelser. Flesteparten av boligene bør være knyttet til personalbaser.
  • Sørge for flere VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) i Oslo, slik at flere får en fot inn i arbeidslivet og aktivitet.
  • Videreutvikle FACT-teamene i Oslo (fleksibel aktiv oppsøkende behandling), slik at man i større grad kan jobbe på tvers av fagmiljøer for å gi et helhetlig tilbud til den enkelte.
  • Tilby lavterskeltilbud som depresjonsmestringskurs og gruppetrening til voksne med moderate psykiske plager.