Ren byluft

Oslo skal ha en ren luft som alle kan puste inn uten å få helseproblemer. Det må iverksettes flere tiltak for å redusere forekomsten av svevestøv, nitrogenoksid og annen lokal luftforurensing. Det må også settes inn særskilte tiltak på dager med høy luftforurensning slik at allergikere, barn og eldre kan ferdes utendørs hele året.

Oslo Høyre vil:

  • Jobbe for alternative traseer for å lede gjennomgangstrafikk utenom Oslo.
  • At det på dager med svært høy luftforurensning og ekstra høye bomtakster skal være gratis å velge kollektivtransport.
  • Stimulere til at mer av tungtransporten på riksveiene gjennom Oslo blir fossilfri, blant annet ved økt prisdifferensiering i bomringen.
  • Forbedre dagens miljøfartsgrenser slik at de varierer etter varslet luftforurensing istedenfor etter kalenderen.
  • Øke frekvensen av veivasking gjennom hele året.
  • Ha mer effektiv innkreving av piggdekkgebyret i bomringen gjennom automatiske registreringssystemer.
  • Undersøke mulighetene for bedre rensing av luften fra utslippstårn fra tunneler i Oslo.
  • Øke de kommunale tilskuddene til å skifte ut gamle vedovner. Kreve at alle vedovner innenfor Ring 3 må være rentbrennende innen 2030.