Språk, arbeid og kompetanse

Alle mennesker er forskjellige, og mange som kommer til Oslo, har svært ulike utgangspunkt. Integreringstiltakene må derfor tilpasses den enkelte og være mer fleksible. Kunnskap i norsk språk og arbeidslivserfaring er de to viktigste faktorene for god integrering, og kommunen skal legge best mulig til rette for dette. Det må stilles tydelige krav til den enkelte om å fullføre introduksjonsprogram og norskopplæring, men også om å integrere seg i byen vår gjennom arbeid eller videre utdanning.

Trygge foreldre gir trygge barn. Det er derfor viktig å styrke nyankomne flyktninger og innvandrere i foreldrerollen i et nytt land og veilede foreldre til å forstå og respektere norske lover, normer og verdier, blant annet barns rettigheter.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom introduksjonsprogrammene i de ulike bydelene. For at alle nyankomne flyktninger eller innvandrere skal kunne integrere seg på en god måte i byen vår, er det behov for å fornye introduksjonsprogrammet og norskopplæringen. Introduksjonsprogrammet må i enda større grad enn i dag gjennomføres i nært samarbeid med arbeidslivet, slik at så mange som mulig får erfaringer fra en norsk arbeidsplass som del av introduksjonsprogrammet. Deltakerne må få en grundig kartlegging av sin kompetanse og få tilbud om individualiserte «hurtigspor», slik at de raskere kommer i jobb. Norskopplæringen skal styrkes med det mål at Oslo kommune skal tilby verdens beste opplæring i norsk for voksne.

For å sikre at alle integreres i samfunnet vårt gjennom språk og arbeid, vil Oslo Høyre:

 • Fornye introduksjonsprogrammet i Oslo, blant annet ved å gi flere mulighet til å ta fagbrev og videregående opplæring som del av programmet og introdusere egne resultatmål for det. Norskopplæringen skal være praktisk rettet og ses i sammenheng med deltagerens øvrige opplæring eller arbeid.
 • Koble introduksjonsstønaden og andre ytelser opp mot gjennomføring av introduksjonsprogrammet.
 • Raskere kartlegge kompetansen og språkferdighetene til nyankomne flyktninger og innvandrere, og gi de som har relevant kompetanse, mulighet til å delta på et «hurtigspor» inn i arbeidslivet.
 • Samarbeide med nasjonale fagmiljøer for å utvikle og forbedre norskopplæringen, blant annet med fagmiljø for språkteknologi og datastøttet språklæring.
 • Teste effekten av norskopplæringen, både underveis og ved avslutningen av introduksjonsprogrammet. Offentliggjøre resultatene og sammenligne dem med andre norskopplæringstiltak for voksne.
 • Inkludere innvandrere fra land utenfor EØS-området som kommer på familiegjenforening, i introduksjonsprogrammet.
 • Støtte frivillige som tilbyr gode og fleksible språkopplæringstilbud, særlig de som retter seg inn mot befolkningsgrupper som ikke har krav på norskopplæring.
 • Gi flere med svake norskferdigheter opplæring på arbeidsplassen, for eksempel gjennom Kompetansepluss-ordningen.
 • Sette i gang et forsøksprosjekt der man stiller krav om at større bedrifter må ha språkpraksisplasser for å vinne kommunale anbud.
 • Utvide tilbud som Helsfyr-modellen til å gjelde flere fagområder. Modellen er skreddersydde løp som gir voksne innvandrere mulighet til å ta fagopplæring og norskopplæring samtidig som de er lærlinger i arbeidslivet.
 • For å inkludere nyankomne flyktninger raskere i arbeidslivet skal Oslo kommune gå foran ved å ta i bruk både real- og formalkompetanse, og være en pådriver for gode systemer for å godkjenne utenlandsk utdanning og kompetanse.
 • Sikre bedre oppfølging av barn av nyankomne flyktninger som begynner rett i ordinær undervisning i første- og andreklasse på barneskolen.
 • Gi tilbud om foreldreveiledning ved flere skoler, barnehager og i introduksjonsprogrammet.
 • Innføre tverrfaglig team som skal styrke aktivitetstilbudet til elever med kort botid i Norge, både på skoler med mottaksklasser og på Bredtvet videregående skole. Teamet skal skreddersy aktivitetsopplegg, gjerne i samarbeid med næringsliv og sosiale entreprenører.
 • Sikre at mottaksklasser inkluderes i skolemiljøet, og at mottakselever har friminutt og aktiviteter sammen med de andre elevene.