Språkkunnskap

Norsk er vårt felles språk på skolen, i arbeidslivet og i nærmiljøet. Uavhengig av hvor man kommer fra i verden, er det norske språket en av de tingene som binder oss alle sammen. Å lære seg norsk er nøkkelen til å kunne lykkes i samfunnet og følge sine drømmer.

I dag er det altfor mange barn som begynner på skolen uten gode nok norskkunnskaper til å kunne følge undervisningen. Dersom man henger etter allerede i 1. klasse er det store sjanser for at man også blir hengende etter senere i skoleløpet. For å sikre en best mulig skolegang for alle barn, og for å forhindre frafall og utenforskap, vil Høyre satse på tidlig innsats og ha en særskilt språksatsing i Oslobarnehagen. Alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen.

Oslo Høyre vil:

  • Sette inn målrettede tiltak i barnehager som har mange barn med svake norskferdigheter, blant annet ved å etablere et ambulerende språkteam med spesialister innen språkutvikling.
  • Kartlegge barns språkutvikling før skolestart og styrke norskopplæringen til barna som trenger det. Sikre at skolen har tilgang til denne informasjonen ved skolestart.
  • Gi tilbud om sommerskole for barn som havner under kritisk grense i norsk før skolestart.
  • Ha et veiledningsteam med erfarne lærere som bistår skolene med språkutvikling og begynneropplæring.
  • Stille krav om at alle ansatte i barnehagene, skolen og AKS, inkludert vikarer, har tilstrekkelige norskferdigheter.
  • Etablere en plikt for ansatte med dårlige norskferdigheter til å gjennomgå relevant etterutdanning i regi av kommunen.
  • Gi tilbud til nyansatte barnehagelærere om et 50 timers ekstra utdanningskurs, med fokus på språkutvikling og ledelse, etter modell av introduksjonskurset for nyansatte i Osloskolen.
  • Legge til rette for at foreldredrevne eller frivillige organisasjoners morsmålsundervisning kan drives i samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS).