Sykkelbyen Oslo

Sykkelen er et av de mest miljøvennlige transportmidlene i byen. Når flere sykler, blir det bedre for folkehelsen, miljøet og kapasiteten i kollektivtrafikken.

Vi vil bygge et nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler. Vi vil også legge til rette for flere parkeringsmuligheter for sykkel, slik at det blir enklere for flere å velge sykkel. Samtidig er det viktig at det jobbes for å fremme en bedre sykkelkultur for å ivareta både syklisters og fotgjengeres sikkerhet og opplevelse av å ferdes på en trygg måte.

Oslo Høyre vil:

  • Bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum.
  • Tilrettelegge for mest mulig adskilte sykkelveier.
  • Bygge sykkelhoteller der man trygt kan parkere sykkelen ved alle store kollektivknutepunkter, bl.a. Ryen, Grorud, Storo og Skøyen.
  • Utarbeide en parkeringsnorm som sikrer tilstrekkelig parkeringskapasitet for sykler i nye prosjekter både for elsykler, lastesykler og vanlige sykler.
  • Øke antall bysykler og bysykkelstativer i eksisterende og nye områder, øke tilgjengeligheten der bruken er størst, og sørge for at ordningen kan brukes av alle over 16 år.
  • Etablere en bysykkelordning med el-bysykler.
  • Merke opp eksisterende og nye gang- og sykkelstier med egne felt for gående og syklende.
  • Redusere fartsgrensen til 30 km/t utenom hovedveiene i indre by og boligområder i ytre by, slik at biler og syklister trygt kan dele gatene.