Tilrettelegge for mobilitet

For å tilrettelegge for mobilitet for familier og næringsdrivende vil Oslo Høyre:

 • Utrede muligheter for å unngå uforholdsmessig høye kostnader til bompasseringer, eksempelvis ved fastsettelse av et maksimalbeløp per måned.
 • Utarbeide en parkeringsnorm for indre og ytre by som sikrer tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler i nye prosjekter. Det er et mål å få beboerparkering bort fra gateplan til parkeringskjellere.
 • Gjøre forsøk med gradvis, forutsigbar og insentivbasert innføring av nullutslippssoner rundt utvalgte steder i indre by, der det på sikt bare blir tilrettelagt for parkering med nullutslippskjøretøyer.
 • Legge til rette for etablering av underjordiske anlegg med parkeringsplasser og lademuligheter med prioritet for brukere av elbiler og elsykler samt delebilordningen i sentrumsbydelene.
 • Gjøre det mulig å kjøre bil mellom ulike steder i sentrum, men henvise mest mulig trafikk til hovedveisystemet. Det er et mål å redusere biltrafikken i sentrum.
 • Legge til rette for flere bildelingsplasser på gateplan og stille krav om at nye borettslag og sameier avsetter parkeringsplasser til bildelingsordninger.
 • Sørge for at gebyrene for beboerparkering bare skal dekke kostnadene ved ordningen. Fjerne retten til gratis fremmedparkering for elbiler der det er beboerparkering. Biler som disponeres av flere familier, kan få rett til beboerparkering flere steder. Ansvaret for beboerparkering skal fortsatt ligge hos bydelene.
 • Sørge for at beboerparkering følger beboer og ikke bilen, og skal sørge for at beboere som ikke har egen bil, skal kunne parkere leie- eller delebil.
 • Ved fjerning av gateparkering sikre et tilstrekkelig antall erstatningsplasser for bevegelseshemmede. Det totale antall HC-plasser i byen skal økes i takt med behovet.
 • Tilrettelegge for P-plasser for motorsyklister i indre by. Noen av disse P-plassene bør ha lademuligheter.
 • Gjøre det enklere å parkere på kommunale parkeringsplasser ved å redusere avgiftene og tidsrommet for innkrevingen i hele byen.
 • Sikre tilstrekkelig parkeringskapasitet for besøkende når det utvikles nye sykehjem, kultur- og næringsbygg.
 • Sikre god tilgjengelighet med bil til sykehjem, eldresentre og legevakt samt mulighet for parkering.
 • Legge bedre til rette for at næringsdrivende med varetransportbehov kan parkere i nærheten av sin virksomhet.
 • Sikre parkeringsmuligheter i sentrumsbydelene for vareleveranser og håndverker- og servicetjenester.
 • Legge til rette for døgnparkering av tungtransport utenfor boligområder.