Trygge og inkluderende byrom

Alle skal føle seg trygge i byen vår. Å skape trygge bolig- og byområder er en av kommunens viktigste oppgaver. Oslo Høyre mener at innbyggernes trygghet skal veie tungt i byplanlegging og ved utforming av kommunale tjenester. Sperringer og andre tiltak som settes i verk for å sikre at innbyggerne er trygge, må også utformes på en estetisk tilfredsstillende måte.

En trygg by forutsetter at politiet er der når vi trenger det, og at politiet arbeider forebyggende, særlig med barn og unge. Det er viktig å ha gode samarbeidsarenaer mellom bydelene og politiet. Ingen deler av byen skal ha lovløse rom, og politiet må ha som ambisjon å etterforske all kriminalitet, også hverdagskriminalitet.

Oslo Høyre vil:

  • Gjenetablere Oslovaktene som en egen enhet for å skape økt trygghet i Oslo.
  • Styrke Natteravnene og andre frivillige som bidrar til en tryggere by.
  • Sørge for at personer som oppfører seg ubehagelig, pågående gateselgere, trakasserende personer og personer som driver med sexsalg, bortvises.
  • Innføre forbud mot organisert tigging i Oslo.
  • Legge til rette for at byrom som av ulike årsaker blir liggende tomme over lengre tid, kan brukes til for eksempel lekeplasser, ballbinger og street basket.
  • Legge til rette for flere offentlige toaletter.
  • Gjøre det enklere for innbyggerne å melde fra om manglende lyssetting eller andre forhold som bør endres, for å bidra til økt trygghetsfølelse.
  • Jobbe for fortsatt økning i politistillinger i Oslo.