Ung helse

En trygg oppvekst bidrar til å skape en god og robust fysisk og psykisk helse. Det er viktig å fange opp barn og unge som sliter på et tidlig tidspunkt. Barn og unge med helseproblemer er en sårbar gruppe, og helsetilbudet må derfor tilpasses denne brukergruppen.

Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger frafall i skolen og reduserer faren for rusmisbruk, angst, depresjon og selvmord. Tidlig behandling, kombinert med bedre oppfølging av dem som befinner seg i risikogruppen, er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser og selvmord. Oslo Høyre ønsker en nullvisjon når det gjelder selvmord.

Oslo Høyre vil:

  • Satse på lavterskeltilbud som Ung Arena og «Rask psykisk helsehjelp», slik at flere unge får hjelp når de trenger det.
  • Styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesykepleiere og andre yrkesgrupper i skolen, AKS og på helsestasjonene.
  • Vurdere færre og større helsestasjoner for ungdom for å sikre et bedre tilbud til byens unge og for å styrke fagmiljøer.
  • Legge til rette for helsetjenester i sosiale medier baser på erfaringer med Helsesista.
  • Utvikle et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og psykologer i bydelene for å styrke innsatsen for sårbare barn og unge.
  • Rekruttere flere mannlige helsesykepleiere til skolehelsetjenesten og helsestasjonene, basert på god erfaring med helsebrødre i bydel Frogner.
  • Sørge for at lærere og annet skolepersonell får veiledning i å gjenkjenne symptomer på psykisk sykdom, slik at de kan varsle skolehelsetjenesten tidlig ved tegn på selvskading eller annen bekymringsfull adferd.
  • Kapasiteten må økes for at alle barn og unge som har krav på tannhelsetjenester, får tilbud innen rimelig tid.