Valgfrihet i eldreomsorgen

Det aller viktigste for Oslo Høyre er at det tilbys gode tjenester til dem som trenger det i byen vår. Vi sier ja til alle gode krefter som vil være med på å skape et bedre og mer mangfoldig tilbud. For oss er pasienten og brukeren viktigere enn systemet.

Oslo kommune skal fortsatt tilby like tjenester til alle byens innbyggere, uavhengig av personlig økonomi. Oslo Høyre ønsker at kommunen skal kjøpe tjenester fra private leverandører som et viktig supplement til kommunens egne tjenestetilbud. Et mangfold av leverandører sikrer en sunn konkurranse om å utvikle tjenestene til glede for byens befolkning.

Sosiale entreprenører er et nytt og verdifullt tilskudd til aktørene som leverer gode velferdsløsninger til byens befolkning. Sosiale entreprenører er kjennetegnet av at de er innovative og sosialt engasjerte, men har som mål å være økonomisk bærekraftige uten å motta gaver og tilskudd. Oslo Høyre ønsker fremveksten av sosiale entreprenører velkommen.

For å gi ideelle og frivillige organisasjoner som mottar tilskudd, gode rammevilkår bør kommunen kunne tilby lengre forpliktende avtaler. Det vil gi både kommunen, leverandørene og ikke minst innbyggerne bedre og mer forutsigbare tjenester. Den frivillige innsatsen i bydelene er svært viktig for både unge og eldre.

Oslo Høyre vil:

  • Fortsette å måle kvaliteten i hjemmetjenesten og sykehjemmene, både hos private og kommunale. Måling og åpenhet om kvalitet er avgjørende for gode tjenester.
  • Sikre og utvikle kommunens innkjøpskompetanse, hvor konkurranse på like vilkår er en bærebjelke, og at anbud vektes med kvalitet, innovasjonskraft og pris.
  • Sørge for at frivilligheten har gode rammevilkår.