Internasjonal politikk er lokalpolitikk

Mens alle kommuner i Norge er i ferd med å få endene til å møtes i det lokale budsjettet, er mange poster preget av at «Verden er lokal».

Ingjerd Schou
Ingjerd Schou

Det vil si at sult, nød, krig og kriser fører til at folk på flukt er kommet til vårt land, våre kommuner som en følge av dette. Offentlige, private og frivillige samarbeider for å gi nødvendige løsninger.

På Stortinget behandles statsbudsjettet for 2024. Budsjettet er preget av det samme. Dernest, det er viktig å hjelpe land til å nå den veien som vil gi mer velstand enn i dag, mer sikkerhet, mer fred og mer mat!

Å sette land i stand til dette gjøres ved å gi utdanning til barn og unge en nødvendig grunnmur i alle land.

Høyre vil gi mer til utdanning i utviklingsland. Vi vil gi mer humanitær nødhjelp til dem som trenger det mest, og vi vil sette FN bedre i stand til å gjøre jobben sin med å hjelpe mennesker i nød.

Etter pandemien er det fortsatt millioner av barn som ikke har kommet tilbake på skolen. Situasjonen er aller verst for jenter. Å satse på utdanningsbistand er viktig både for hvert enkelt barn og for utvikling av samfunnet.

Krigen i Ukraina forsterker mange eksisterende globale kriser, og skaper nye. FN-organisasjonene trenger mer fleksible midler til å kunne svare raskt på krisene.

Antallet mennesker som trengte humanitær bistand i verden har økt fra 274 millioner i 2022 til 363 millioner i 2023. Samtidig har kronekursen svekket seg. Det er behov for å øke finansieringen av humanitær bistand.

Vi bruker 100 mill. kr. på å reversere regjeringens kutt i utdanningsbistanden. Utdanning er en av de viktigste satsingene i utviklingspolitikken for jenters og kvinners frihet og for utvikling av samfunnet. I vår regjeringstid doblet vi bistanden til utdanning. På to år har Støre-regjeringen mer enn halvert den, og trukket tilbake langsiktige forpliktelser Stortinget allerede hadde vedtatt.

Globalt samarbeid er under press. FN er internasjonal møteplass og forhandlingssted for utfordringene verden står overfor. Det er også en normgivende aktør som også gjennomfører konkret freds- og utviklingsarbeid. Høyre vil øke den fleksible kjernestøtten til sentrale FN-organisasjoner. Vi prioriterer Verdens matvareprogram (WFP), FNs barnefond (UNICEF), FNs befolkningsfond (UNFPA) og de stedlige koordinatorene som sørger for at FN på landnivå drar i samme retning.

Krigene i Ukraina og Gaza dominerer mediebildet og er sjokkerende brutale. I skyggen av disse fortsetter flere langvarige humanitære kriser å ødelegge menneskers liv. Behovene blir ikke mindre, de blir større. Derfor vil Høyre gi mer til humanitær bistand.

Utdanning er en grunnleggende menneskerett og forutsetning for styrket realisering av alle menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Verdensbanken påpekte i 2022 at 7 av 10 tiåringer i verden ikke kan lese og forstå en enkel tekst. 

Det er en økning med 15 prosentpoeng fra før pandemien. Utdanning er avgjørende for å redusere fattigdom, bekjempe ulikhet og sikre likestilling.

Investering i utdanning bidrar til økonomisk vekst og hindrer barneekteskap og barnearbeid. Kutt i utdanning rammer de som har det hardest i utgangspunktet. 

De som ikke får skolegang, er betydelig mer utsatt for dårlig helse og får mindre innflytelse over beslutninger som angår dem. Situasjonen er aller verst for jenter. Som regjeringen selv skriver i sitt budsjettforslag, har forekomsten av uønskede graviditeter og barneekteskap økt etter covid-19-pandemien.

Høyre øker støtten til utdanning med 100 mill. kr. sammenlignet med regjeringens forslag.  Å endre er ikke gjort i en handvending. Men skal vi som land redusere strømmen av de som frykter, sulter, fryser, er skadet m v, må vi også evne å sette inn de tiltak som på litt lengre sikt kan bidra til å utvikle samfunn. Alle som har vært innom skolen vet dette av egen erfaring.