Trygghet på spill

Det skal være trygt å bo i Norge, og kriminalitet skal bekjempes. Det skal det også gjøres i Østfold.

Høyre vil ha flere synlige politifolk i gatene, fremfor å åpne nye politikontorer på steder med lite kriminalitet. Rakkestad og Hvaler i vårt fylke. Ikke at de ville vært uten polititjenester, men du må være fra Senterpartiet å tro at «en hæll kæll» på et lite lensmannskontor løser dagens kriminalitets utfordringer.

I regjering styrket Høyre politiet til et historisk toppnivå og ansatte 2500 flere operative politifolk i hele Norge, men det siste året ser vi at trenden snur og politiet nedbemanner. Norge har 462 nylig utdannede politifolk som ikke er ansatt i politiet. Høyre satt derfor av 400 millioner kroner i vårt alternative budsjett for å kunne ansette samtlige 462 nyutdannede i løpet av 2024. Og Indre Østfold politistasjon varsler at 4 stillinger må reduseres og vil gå ut over det forebyggende arbeide.

Ungdomskriminalitet er et økende problem i de største byene, og stadig yngre ungdommer topper kriminalstatistikken. Østfold intet unntak. 

Ungdom som begår lovbrudd, står i fare for å bli rekruttert til organisert kriminell aktivitet. Det er alvorlig, fordi kriminelle nettverk og kriminelle gjenger utgjør en betydelig fare. Ikke bare for ofrene og lovbryterne som er involvert. Dersom organisert kriminalitet får slå rot er det svært skadelig for vårt tillitssamfunn. Vi risikerer at Norge blir et mindre trygt og godt land å leve i. Det forebyggende arbeide er nettopp ett viktig arbeide for å forhindre en kriminell løpebane.

Vi kan ikke akseptere at ungdomskriminaliteten øker i landet vårt, og derfor må vi ta ungdomskriminalitet på alvor, og iverksette tiltak. Vi må arbeide mer systematisk for å hindre at ungdommene våre havner i kriminelle miljøer – og for at de som allerede har en fot innenfor, kommer seg ut av det. 

2024 har begynt på utenkelig vis for altfor mange familier i Norge. I løpet av kort tid har det skjedd urovekkende mange drap, og flere av dem etterforskes som partnerdrap. 

Vold i nære relasjoner er et enormt samfunnsproblem, og det er i hovedsak kvinner og barn som rammes. I ytterste konsekvens fører volden til tap av liv. En fjerdedel av alle drap i Norge de siste tre tiårene er partnerdrap. I fjor var om lag 40 prosent av drapene begått i Norge partnerdrap. Heller ikke i vårt Østfold er vi forskånet fra vold i nære relasjoner.

For dem som utsettes for vold fra en av sine nærmeste, har det hastet å få på plass viktige tiltak. Mye lå på beddingen da Høyre forlot regjeringskontorene i 2021, og det er foruroligende at dette ikke har blitt raskere fulgt opp av justisministeren.  

Bruk av omvendt voldsalarm ved besøks- og kontaktforbud må utvides umiddelbart, en permanent partnerdrapskommisjon som skal granske partnerdrap og identifisere eventuell svikt i det offentlige må raskt på plass.

Og regelverket må endres slik at det blir obligatorisk at ofre og etterlatte skal varsles når gjerningspersonen løslates fra fengsel.