Runar Johansen blir ordfører-Samarbeidspartiene enige

Samarbeidsavtalen kan du lese under.

Fra V: Even Jacobsen, Knut Kirkaune, Ole-Johan Andersen, Runar Johansen, Knut Stubben, Stian Bakken.

Samarbeidsavtale mellom

Venstre, Pensjonistpartiet, Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet.

for perioden 2023 – 2027.

Innledning

Partiene har inngått foreliggende politisk samarbeidsavtale og avtale om valgteknisk samarbeid for perioden 2023 – 2027. Avtalen inngås i erkjennelsen av de forskjeller som ligger i de respektive partiers valgprogram for 2023 – 2027.

Bakgrunn

Partiene ønsker en ny giv og ha felles målsettinger om best mulig tjenester til våre innbyggere. Delegeringsreglement og arbeidet i de politiske utvalg skal gjennomgås for å sikre bedre politisk styring.

Partiene vil i fellesskap tilstrebe å være i forkant av beslutninger for å sikre vekst og utvikling.

Faktagrunnlag

Avtalen er blant annet basert på følgende faktagrunnlag (inntil nye planer og budsjetter er vedtatt):

  • Partienes respektive valgprogram for 2023 – 2027.
  • Regnskap og årsberetning for 2021 og 2022 for Ringerike kommune.
  • Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.
  • Næringsplan og andre vedtatte handlingsplaner for drift og utvikling av kommunen.
  • Relevante utredninger og rapporter om kommunens drift og økonomi.
  • Areal og samfunnsplan og andre underordnede planer
  • Regionale og fylkesplaner, og andre relevante dokumenter.
  • Ringerike kommunes miljø- og klimaplan, inkludert klimabudsjett.
  • Områdeplan for Hønefoss.

Hovedmål for samarbeidet.

Det overordnede mål for samarbeidet er å sikre en sunn kommuneøkonomi, vekst og en klar strategi for utvikling av hele Ringerike. Det betyr tjenester med riktig kvalitet og høy aktivitet, når det gjelder kommunens posisjon som samfunnsutvikler. En grønn region, med FNs bærekrafts mål som rammeverk.

Budsjett og handlingsplan

Partiene utarbeider og fremlegger omforent forslag til årlige budsjetter og handlingsplaner. Partiene vil føre en ansvarlig økonomisk politikk med god økonomistyring, investeringer og driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommunens eiendommer, bygg, vei, vann- og avløpsanlegg.

Partiene skal etablere realistiske årsbudsjetter og handlingsplaner. Den økonomiske utviklingen skal følges nøye, og nøkkeltall skal fremgå av kommunedirektørens rapportering til folkevalgte organer.

Eventuelle forslag til tiltak som krever endringer i budsjettåret skal gjennomdrøftes mellom partiene. Konsekvensene av forslag skal påvises, og dekning anvises. Det tas sikte på å oppnå en varig kostnadseffektiv drift, hvor avhengigheten av finansinntekter reduseres.

Eiendomsskatten skal i perioden ikke økes og på sikt reduseres. Kommunale avgifter og gebyrer skal holdes på et lavest mulig nivå. Det etableres finansieringsordninger for pålagte, kostbare utbedringer av vann- og kloakkanlegg. Det vises til vedtak i hovedutvalg for miljø og areal.

Investeringer

Det skal kun foretas investeringer som er nødvendige for å bedre kommunens drift og/eller som vil legge grunnlag for vekst og utvikling. Alle investeringer skal utredes grundig opp mot kommunens økonomi. Disse skal prioriteres på kort og lang sikt i budsjettarbeidet. Av særskilt viktighet er å påbegynne arbeidet med nytt sykehjem og nye omsorgsboliger. Videre skal det arbeides med en ny brannstasjon. Det tas initiativ til Interkommunalt samarbeid (IKS) angående krematorium.

Helse, omsorg og velferdstjenester

Alle skal gis de helse- og omsorgstjenester de har rett på i henhold til lover og forskrifter, verdighetsgaranti, vedtatte tildelingskriterier og serviceerklæringer.

Tiltak for psykisk syke og rusavhengige skal forsterkes. Det skal arbeides med etablering av en interkommunal psykiatrisk legevakt, og gode hjelpetiltak skal sikres.

Det skal gis en kvartalsvis rapport til kommunestyret om kvaliteten på de enkelte tjenester og institusjoner.

Det skal gjennomføres kompetansehevingsprogram for ansatte, og legges til rette for lærlinger i helsefagyrkene. Heltidskultur, økt grunnbemanning og bedre utnyttelse av ansattes fagkompetanse skal følges opp.

Vi vil intensivere arbeidet for bedre folkehelse og levekår med konkrete tiltak og sterkt fokus på forebygging. Ringerike kommune skal i samarbeid med Statsforvalteren jobbe aktivt for å oppnå likestilling for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD).

Det skal opprettholdes et godt helse- og omsorgstilbud i de prioriterte tettstedene i kommunen. Vedtatt struktur for helse og omsorg ligger fast og skal følges opp.

Skole og barnehage

Ambisjonen er å gjøre Ringeriksskolen til en av de beste i landet. Alle barn i barnehager og skoler skal oppleve at de lykkes ut fra sine forutsetninger. Elever skal gis opplæring i forhold til sine evner til læring. Mobbing, vold og annen hets er uakseptabelt. Velkomstklassen skal reetableres. Faglig innhold skal styrkes med økt lærertetthet, stabil skoleledelse og gode etter- og videreutdanningstilbud for ansatte. Skole- og barnehavestrukturen ligger fast i perioden. Flertallet har en positiv holdning til nye private og ideelle skoler. Flere yrkesgrupper inn i skolen vurderes. Det skal sikres at lærerne får tid til å være lærere, og det skal gjennomføres en evaluering av den overordnede ledelsen av skole- og oppvekstsektoren. Når elevgrunnlag tilsier det, skal det utarbeides en mulighetsstudie for bruk av Hønefoss skole.

Kultur

Det er viktig at kommunen legger til rette for samspill mellom kommunen og aktørene og bidrar til fortsatt utvikling av et rikt kulturliv i Ringerike. Lokale kulturminner, lokal stedsutvikling og historie skal ivaretas. Det foretas mulighetsstudier for kommunale bygg med kulturhistorisk verdi som alternativer til riving. Fritidskort utvides fra bare idrett til også å gjelde kulturområdet. Alles Kulturhus del 2 prioriteres gjennomført.

Vekst og utvikling

Partiene ønsker en effektiv og moderne kommune for å kunne skape nødvendig vekst og utvikling. Kommunen skal være en forutsigbar partner og tilrettelegger.

Planverket skal bidra til å videreutvikle kommunen, og Hønefoss som regionhovedstad. Samtidig er det viktig å styrke bestående tettsteder rundt om i kommunen. Det skal fastsettes mål og etableres konkret utviklingsplan for hvordan vi kan oppnå befolkningsvekst, næringsutvikling og flere arbeidsplasser. Areal og samfunnsplan skal legge til rette for dette.

Tiltak som fremmer integrering og kontakt mellom innvandrere og etnisk norske skal settes inn i en helhetlig samfunnsmessig sammenheng og ha prioritet. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med bl.a. voksenopplæringen og frivillige organisasjoner.

Ideelle organisasjoner og private

Kommunen skal samarbeide med ideelle organisasjoner og private aktører der det er naturlig for å oppnå best mulige tjenester for innbyggerne.

Kommunen skal ha samarbeidsavtaler med vesentlige frivillige organisasjoner.

Kommuneorganisasjon

Kommunen skal ivareta sin rolle som arbeidsgiver, oppdragsgiver, bedriftseier og kontrollinstans på en god måte. Det innebærer å bekjempe sosial dumping, svart arbeid og økonomisk kriminalitet.

Fagkompetanse på rett sted og tid skal prioriteres. Trepartssamarbeidet skal styrkes.

Reduksjon i sykefravær prioriteres.

Det opprettes et kommunalt foretak (KF) for å ivareta kommunens eiendommer, dersom Ringerike boligstiftelse oppløses.

Miljø og klima i «Den grønne region».

Kommunens miljø- og klimaarbeid skal styrkes for å nå Ringerikes målsetting om å bli en grønn region. Det innebærer bl a å utarbeide en strategi for sirkulærøkonomi. Et klimabudsjett hvor målet er å kutte kommunens utslipp med 50% innen 2030 skal følges opp. Etablerte vernede områder i kommunen skal opprettholdes.
Ringerike er en stor landbrukskommune. Jord og skog er viktige ressurser som skal forvaltes og videreutvikles med vekt på grønnere drift. Det vises til vedtak i kommunestyret om nullvisjon for dyrket og dyrkbar mark. Kommunen skal støtte opp om kortreist mat.

Samferdsel

Effektiv infrastruktur er avgjørende for utvikling av Ringerike kommune og Hønefoss by. Det skal arbeides målrettet for å oppnå realisering av planer for statens og fylkeskommunens satsing på samferdsel og transportløsninger i Ringerike. Dette omfatter i første rekke gjennomføring av Bergensbanens forkortelse og ny E16, samt tverrforbindelsen Vågård-Eggemoen.

For øvrig fokus på fortsatt oppgradering og vedlikehold av veinettet i Ringerike generelt.

Det skal arbeides for å gjennomføre lokal jernbanetrafikk Roa-Hokksund.

Vi skal ha økt satsing på kollektivtransport. Utvikling av et helhetlig sykkelveinett i byen skal prioriteres. Dette skal bidra til redusert bilbruk, spesielt i Hønefoss, men også ellers i kommunen. Målet er å øke sykkelandelen. I denne perioden skal det ikke etableres bomring i Hønefoss. Det tas sikte på å innføre to-timers gratis parkering.

Arealplanlegging og næringsutvikling.

Det skal føres en aktiv næringspolitikk. Liten variasjon i næringsvirksomhet og mangel på etablering av verdiskapende arbeidsplasser er en av kommunens største utfordringer.

Det skal vedtas handlingsplan for Ringerike kommune som følger opp de regionale målene fra næringsstrategien «Fremover sammen», med sterkt fokus på teknologisk – og bærekraftig industri.

Det skal jobbes aktivt for å tiltrekke nye bedrifter, og bidra til utvikling av eksisterende næringsliv. Kommunen skal være forutsigbar og effektiv utviklingsaktør for næringslivet, og tilby stabile lokale rammebetingelser. Kommunen skal støtte opp om lokale gründere.

Eierandel i Ringerikskraft skal opprettholdes.

Handel, spesial forretninger, tjenester og kontorfunksjoner skal styrkes i sentrum.

Det åpnes ikke for detaljhandel i randsonen rundt Hønefoss by.

Arealplanarbeidet:

Det skal utarbeides en helhetlig områdeplan for utvikling av Hønefoss, hvor planer for Eikli og Hønefoss Nord kompletterer tidligere planer. Hensikten er å kunne søke statlige og regionale midler til en by pakke.

Det skal utarbeides lokale områdeplaner for tettstedene i Ringerike.

Eksisterende områdeplan for Hønefoss (byplanen) gjelder. 1. gangs behandling av byggesaker i dette området skal ta utgangspunkt i områdeplanen for Hønefoss.

Omdømme og profilering.

Kommunen skal bidra til aktiv profilering av byen, distriktene, severdigheter og næringslivet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med organisasjoner og næringsliv. Gjennomføring av prosjekter og planer skal være slik at de styrker Ringerikes omdømme blant innbyggerne, ansatte, utenbygdsboende og turister. Dette skal bidra til at flere næringsaktører vil etablere seg her, flere mennesker vil flytte hit, og flere turister vil besøke oss.

Samarbeid mellom Ringerike og nabokommuner.

Partiene skal bidra til videreutvikling og styrking av samarbeidet med nabokommuner og fylkeskommuner. Regionen med Hole, Jevnaker, Modum, Ringerike og Krødsherad skal videreutvikles til det beste for alle fem kommuner. Dette bidrar til en mer effektiv region-innflytelse utover regionen. Det skal arbeides aktivt for å trekke til seg flere statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

Det skal arbeides for å samarbeide med Sør-Aurdal kommune for å trekke til seg flere elever til skole og barnehave fra Sør-Aurdal kommune til Nes i Ådal. IKS-samarbeid må styrkes og kommunen må ha en offensiv holdning til dette.

Samarbeid om konstituering.

De undertegnende partier vil fremsette en felles liste til kommunestyrets konstituerende møte. Utvalgene skal ha kjønnsbalanse etter gjeldende lover og regler. Egen protokoll for dette vedlegges denne samarbeidsavtalen.

Struktur og varighet.

For best mulig måloppnåelse er partiene enig om at ordfører, varaordfører, gruppelederne og lederne i hovedutvalgene i forkant av møter i formannskap og kommunestyre skal møtes for å finne løsninger/forslag før forhandlingene i de politiske organer starter.

Hvert parti skal gis god mulighet for å synliggjøre sitt partis politikk. Det er et felles mål at partiene synliggjør vedtak og politisk begrunnelse ut til innbyggerne på en god måte. Partiene skal sørge for en god arbeidsfordeling, og smidig informasjonsflyt mellom de forskjellige partiene. Partiene skal ha jevnlige politiske samtaler for å ligge i forkant av saker til behandling.

Gruppelederne skal samordne partienes arbeid med å gjennomføre samarbeidsavtalen, og sørge for at evalueringer gjennomføres.

Felles listeforslag til formannskap, ordfører og varaordfører, hovedutvalg og kontrollutvalg er vedlegg.