Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Vitalisering av sentrum er nødvendig for god samfunnsutvikling.

Høyre i Harstad gikk til valg på å styrke sentrum og bidra til at flere-store og små, gamle og unge- bruker sentrum både i arbeid og fritid. Vi vil styrke konseptet "kyst- og havnebyen Harstad". Høyre vil også bidra til god balanse mellom sentrum og nye områder. 

 

SENTRUMSPLANEN

Harstad trenger et levende sentrum som kan være en driver i utviklingen av kommunen som regionalt handels- og servicesenter og trafikknutepunkt for Hålogaland. Det er inn i selve bykjernen vi ønsker at folk fra hele regionen skal søke når de er på bytur. Handel og tjenestetilbud skal til enhver tid være best mulig utbygd. For å komme dit må sentrumsplanen vedtas snarest og en stø kurs velges for rekkefølgen på gjennomføringen av alle utviklingstiltakene. Vi har ventet lenge nok nå, næringslivet overlever ikke nye utsettelser.

 

PARKERING

Gratis parkering i sentrum har vært fremmet som sak fra Harstad Høyre. Vi foreslo at Rådmannen skulle utrede mulige modeller for et slikt stimuleringstiltak.  Mange fra næringslivet og publikum har uttrykt støtte til ideen- men vi klarte ikke å få flertall i kommunestyret. Busser, bobiler, motorsykler og sykler må få egne P-plasser. Høyre vil beholde flest mulige overflate-parkeringsplasser og øke antall plasser totalt med P-hus i fjell eller under bakkenivå, helst bygget og driftet i privat regi.

VEI OG KAI

Kaifronten vår må utvikles med en miks av parkmessige grøntarealer, kafeer, restauranter, småbåthavn med servicebygg og boliger. Vi må etablere flere rekreasjonsarealer og møteplasser og utvikle tilbudene i byen rundt kultur, opplevelser, handel og reiseliv.

Hovedveien må legges rett frem slik at busstomta og P-plassen kan utvikles, fortrinnsvis i regi av private investorer. (OPS). Vi kan ikke fortsette å kjøre i en omvei gjennom sentrum.

Torvet må fornyes og gis universell utforming, Selbanes Seil må heises og ny sentrumsnær lekeplass til barna bør etableres.

Havna må utvikles til å kunne ta imot både Hurtigruta, cruiseskip og militære fartøy i tillegg til hurtigbåter. Småbåthavnen må bygges ut med nødvendige servicetilbud når bølgedemper er på plass.

GAMMELBRYGGA

Kampen for å hindre eierne av Gammelbrygga-tomta i å gjennomføre sine byggeplaner har kommet inn i et destruktivt spor. Vi mener kommunen bør ta imot tilbudet om å få bryggabygningen og en million i tilskudd for å flytte den. Deretter inviteres private investorer åpent til å utvikle den til attraktive næringslokaler på ny tomt.

På «gammelbryggatomta» bør eierne få bygge boliger i en akseptabel høyde, med næringsarealer på bakkeplan. Eiernes prosjekt bør utvikles i tett dialog med kommunen. Kanskje de også kan tilby servicefunksjoner til de som legger til i det vi håper blir en flott ny småbåthavn.