Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Rus og psykiatri

I løpet av livet får nærmere halvparten av oss en psykisk helseutfordring. Noen opplever også å bli fanget i en avhengighet til rus. Kombinasjonen av psykisk lidelse og rusavhengighet er svært utfordrende for den det gjelder, de nærmest og samfunnet generelt.

Med Høyre i Regjering har vi fått kortere tid i helsekø noe som gjør at mennesker som opplever psykiske problemer raskere kommer til behandling. Regjeringen har gjeninnført den gylne regel om at helseregionene skal sørge for større vekst innen rus og psykisk helsevern, enn behandlinger i somatikken. Dette er svært bra og gir et bedre behandlingstilbud til denne pasientgruppen.

I kommunehelsetjenesten er ikke ettervernet for pasientgruppen med psykisk helse og rus godt nok. Når pasienter kommer tilbake til sin hjemplass etter behandling i spesialisthelsetjenesten er tilbudet med ettervern for dårlig. Konsekvensen er at mange må sloss ekstra hardt for å holde seg unna rus, men mange faller tilbake til rusavhengighet slik at de opplever unødvendig menneskelige lidelser.

Harstad Høyre mener at ettervernet og det kommunale tilbudet for denne pasientgruppen må styrkes. Tiltak må iverksettes hvor ansvar avklares mellom spesialist og kommunal helsetjeneste. Pasientgruppen må få tilbud om et bedre ettervern. Kommunene må styrkes til å løse utfordringen med gå gi gode tjenester til pasientgruppen og det må vektes faglig samarbeid på tvers av behandlingsnivå og et bedt interkommunalt samarbeid.