Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Sjømat i utvikling – vår framtid

Kysten vår og de nære havområdene er Nord-Norges viktigste næringsfortrinn. Havbruket gir store og viktige ringvirkninger i våre lokalsamfunn. Dette er en innovativ næring med mål om å produsere mat for eksport på en bærekraftig måte.

Næringen må hele tiden tenke nytt for å imøtekomme stadig strengere krav med hensyn til miljø, men også for være økonomisk bærekraftig og sikre vår fremtid i nord.

I slutten av august kom nyheten om at Nordlaks og Nordnorsk Shipdesigns havfarm blir realisert. Store oppdrettsanlegg som ligger til havs og er miljøvennlige kan snart forsyne oss med 10.000 tonn laks på hver farm. Dette er bare ett eksempel på vellykket lokal utvikling og innovasjon i næringen.

Bruk av lukkede anlegg på land og i sjø er også under utprøving og utvikling i regi av flere Nord-Norske oppdrettsselskap.

Marint oppdrett skaper mat (protein) som verden trenger, og det skaper arbeidsplasser, aktivitet og verdier. Et eksempel på dette i en av våre kommuner i Troms er Gratangslaks, som nå produserer hele næringskjeden fra smolt, oppdrett av laks, slakting og produksjon av kasser til utskiping. Alt dette skaper mange lokale arbeidsplasser. Det gir i sin tur ressurser til skoler, veier og sykehjem.

En ytterligere positiv effekt får vi av aktiviteten i underleverandørbedriftene. Disse spenner fra It-bedrifter via teknologi- og tradisjonell industri til transporttjenester.

Sjømatproduksjon er en av de viktigste næringene for oss i vår region og i Norge.

Harstad Høyre mener vi må støtte havbruksnæringen og gi den rom til å kunne utvikle seg videre, for å bli større og mer bærekraftig og enda viktigere i vårt nærområde. Våre kystsoneplaner må rulleres jevnlig for å sikre en god balanse i utnytting av tilgjengelig areal til havbruk.