Økt kvalitet for våre barn og unge

HBH - Aktive skolebarn
Vi ser tilbake på 4 år med økt satsing og fokus på utvikling.
I torsdagens lokalavis sto det at Hortenskolen blir stadig bedre, og med det nærmer vi oss tittelen «Best i Vestfold». Et synlig bevis på at vi er i ferd med å lykkes med satsingen på barn og unge vi lovet våre velgere ved forrige kommunevalg. I tillegg til lokale føringer, planverk, fokus på virksomhetsstyring, har vi også fått hjelp av den sittende regjeringen. Der har det blant annet kommet økte bevilgninger til skolehelsetjeneste, psykisk helse, ordninger for barnehageplasser for foreldre med lav inntekt (både friplasser og lavere satser), og videreutdanning for lærere for å nevne noen. Videreutdanningen dekker i 2015 nå 170 ulike studietilbud som er fordelt på over fem tusen studieplasser, mot fjorårets tre tusen. Aldri før har det vært så mange studieplasser å søke på. I tillegg er finansieringsordningen på plass.

Vi ser nå bak oss etter fire år med ordføreren. Vi er stolte av de utviklingsprosjektene vi har hatt og har innenfor kommunalområdet oppvekst. I tillegg til å styrke området med økte rammer, har vi også arbeidet for at det er en felles rød tråd gjennom hele virksomheten. Gjennom å utarbeide handlingsplaner (fire ferdigstilt og en under arbeid), vedtatt strukturplan for barnehage, prosess på skolestruktur som vedtas våren 2016, innført mål og resultatstyring, forbedret kvalitetsmeldingen, med mere. Dette store arbeidet hviler på mange. Administrasjonens vilje til endring og oppbygging av riktig kompetanse har vært essensielt i dette arbeidet. Hovedutvalgets gode sammensetning og møteklima har også vært viktig.

Veien videre. Vi kan ikke og vil ikke hvile på lauvbærene, men fremdrift og omfang vil betinges av blant annet politiske prioriteringer og tildelte rammer. Samtidig er vi avhengig av ny tillit fra våre velgere. Ser vi tilbake har vi årlig styrket budsjettet til kommunalområdet Oppvekst i forhold til administrasjonens innstilling. I 2012 øket vi rammen med over åtte millioner kroner. I 2013 øket vi rammen med nesten nitten millioner kroner, ti millioner kroner mer enn de rødgrønne. 

Vi tapte den budsjettkampen ettersom venstre stemte med Arbeiderpartiet. Det som også kan nevnes for 2013 er at de rødgrønne la inn det året et generelt kutt/nedtrekk på nesten fem millioner kroner i sitt budsjett. Oppvekstområdet har den største rammen (40-45 prosent av den totale driftsrammen) og måtte ta sin andel av dette kuttet, slik at reelt var forskjellen mellom høyre og venstresiden mer enn ti millioner kroner. For budsjettåret 2014 la vi i fellesskap seks millioner kroner mer i potten. De rødgrønne støttet opp under høyresidens budsjett og vi fikk vedtatt det historiske fellesbudsjettet.

Hvem som sitter som ordfører vil bli viktig for neste fireårsperiode og vil få konsekvenser for de ulike satsingsområdene. Ikke minst på fremdrift. I tillegg til å ha fokus på området barn og unge må man tilrettelegge for økt vekst. I dette kommer boattraktivitet med gode og trygge lokalsamfunn, bedrede rammebetingelser for industri og næringsliv, og økt skatteinngang gjennom nye skattebetalere. De siste årene har Hortens skatteinntekter ligget under 85 prosent av landsgjennomsnittet. For 2015 er estimatene enda lavere. Dette må vi ta inn over oss. Hvis ikke er vi raskt tilbake til der kommunen var da vi overtok i 2011. I ROBEK. Det er flere grunner til lavere skatteinngang. Demografien er en. 

Befolkningen i Horten er kontinuerlig i bevegelse. Mens andelen av aldersgruppen 0-15 år og 16-66 år (av Hortens totale befolkning) har gått ned siden 2010, har aldersgruppen 67 år og eldre (67+) økt kraftig. Ser vi fremover med en forutsetning om en middels vekst for Horten kommune, vil aldersgruppen 67+ ha en andel av Hortens totale innbyggere på nesten 19 prosent i 2025 og over 23 prosent i 2040. Denne andelen lå på 14 prosent i 2010. Dette vil innen få år skape store utfordringer for sammensetningen av kommunens budsjett og skatteinngangen. Horten kommune planlegger allerede med et nedtrekk for periode 2015-2018 på tre prosent i rammene til kommunalområdene. Erfaringsmessig gjør ikke AP noen justeringer av rammene til kommunalområdene. Det betyr at disse nedtrekkene kommer med en AP-styrt kommune.

Skal vi ivareta våre eldre på en god måte uten å kutte i andre tjenesteområder, må vi være visjonære. De rødgrønnes flertall om å fryse havna til 2026 er ikke nødvendigvis visjonært. Ser vi på artikkelen i Gjengangeren mandag 24. august der Arbeiderpartiet ønsker et samarbeid i havna, står det lite om hva de ønsker med havna. Innslaget med Are Karlsen i lørdagens avisen bekrefter dette. Når avisen stiller spørsmål om HAC tomten, minner de om forutsigbarheten for industrien. Ønsket om samarbeid er bra, men tid, innhold og sted minner mer om et svakt valgkampstunt. Høyre har forhåpentligvis flere ganger vært mer tydelig på at vi ønsker oss å utvikle havna samlet. Vi mener det er nødvendig for å kunne øke attraktiviteten til vår kommune, som igjen skal gi den nødvendige inntektsveksten. 

Det må og skal fremdeles være godt å bli gammel i Horten kommune. Samtidig skal vi ivareta at vi ikke vanner ut tilbudene for barna, ungdommene, og alt det andre vi trenger for å ha det bra der vi bor.