Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Omsorg

Råde Høyre skal ha fokus på innhold i omsorgstjenestene, med spesiell satsing på trygghet for den enkelte, hverdags­rehabilitering og mestring av eget liv.

Kvalitet og valgfrihet for alle.

Tilrettelegge for at flere kan bo lengre hjemme.

Trygge og gode helsetjenester

Råde Høyre vil legge vekt på forebygging innen barnevernet, og økt fokus på effektive hjelpetiltak.

Utdanning og næring

Heve resultatene i skolen og økt satsning på tidlig innsats.

Trygg i egen kommune. Vi ønsker å opprette et kommunalt mobbeombud for å forebygge mobbing blant unge og voksne.

Legge til rette for økt bobilturisme og tømmestasjoner i kommunen

Redusere avhengigheten av eiendoms­skatten ytterligere ved økt bunnfradrag og lavere promillesats.

Tilrettelegge for nye næringsarealer uten å ta matjord.

Klima og miljø

Råde skal være en foregangskommune innen klima og miljø.

Være pådriver for miljøvennlige transport­metoder, gang- og sykkelsti i tilknytning til ny stasjon, og økt antall ladepunkter for el-biler.

Ingen kan redde miljøet alene, men alle kan gjøre litt. Råde Høyre skal arbeide for å stimulere enkeltpersoner (voksne, barn og ungdom) og bedrifter til å bli mer bevisst på sine miljøvaner i hverdagen.

Ungdom

Et godt kollektivtilbud gir trygghet for ungdommen, og er også et effektivt miljøtiltak. Råde Høyre vil arbeide for et godt og hensiktsmessig kollektivtilbud både innad i kommunen og til og fra byene, også i helgene.

Prøve ut en ordning tilsvarende «Hjem for en 50-lapp»

Råde Høyre vil at barn og unge som skal leve i den fremtiden vi skaper nå, skal tas med på råd. Vi vil invitere de unge inn i ulike fora (gjerne på nett), slik at deres mening og gode ideer blir hørt i større grad.

Råde Høyre vil satse på ungdommen, og engasjere dem i saker som gjelder ungdommens hverdag, men også i saker som vil påvirke dem i fremtiden.

René Rafshol - Ordfører, Råde

René Rafshol

Ordfører, Råde

Kontakt

Råde Høyre

Ole Jonny Martinsen

Leder
Telefon 91692858

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Kalender

26 nov

Årsmøte

Sted: Norum Bobilgården
Dato: 26. nov 2020
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk