Boliger til mennesker med utviklingshemming

Spørsmål til ordføreren til kommende kommunestyremøte 02.05.2017: Hva gjør Grimstad kommune for å hjelpe disse foreldrene og deres barn for å få etablert et tilbud for denne gruppen? Kan ordføreren si noe om fremdriftsplanen i disse sakene? Hvor står vi nå?

Vinteren 2016 arrangerte Grimstad kommune en boligkonferanse for nevnte målgruppe. Mange brukere/pårørende og noen politikere møtte. I den forbindelse ble det tent noen håp for noen familier.

Noen familier har holdt på i årevis for å få avklart situasjonen for sine barn. Disse barna er nå ikke lenger barn men voksne. Noen av de nærmer seg faktisk 30!

Det finnes i hvert fall 3 foreldregrupper som jobber med 3 ulike prosjekter for sine barn. Felles for de alle er at det er det private initiativ som rår. På den nevnte boligkonferansen ble det trukket frem en modell som speilet dette. De pårørende har i årevis holdt på med en slik modell. Det meste ligger klart for å sette i gang.

Det virker som om Grimstad kommune ikke har noen konkret plan for barn som naturlig nok blir voksne, og vil flytte hjemmefra slik som alle andre barn.

I kommunedelplan for helse og omsorg for perioden 2014-2026 på side 38/39 er det riktignok nevnt noe om dette; «det er behov for 2 bofellesskap for 5-6 mennesker i perioden 2014 – 2017.» I denne planperioden er det skissert at vi trenger ca. 40 nye boenheter til denne målgruppa. Det er da foreslått at Grimstad kommune skal stå for ca. halvparten av disse. Resten skal vi legge til rette for…

  • Hva gjør Grimstad kommune for å hjelpe disse foreldrene og deres barn for å få etablert et tilbud for denne gruppen?
  • Kan ordføreren si noe om fremdriftsplanen i disse sakene?
  • Hvor står vi nå?

Ørnulf Stensvand

Grimstad Høyre
Kommunestyrerepresentant
Leder Helse- og omsorgsutvalget