Kommunebudsjettet for 2016

Rådmannens budsjettforslag inneholder mange positive elementer. Mange av de sakene vi har jobbet for i Høyre de senere årene ligger inne i budsjett og handlingsplan. Eksempler er satsing på videreutdanning av lærere, Campus Grimstad Arena og økte ressurser for å ta igjen etterslep på vedlikehold.

Vi har som kjent også vært opptatt av å få tydeligere informasjon frem i budsjettunderlaget om hvor mange årsverk budsjettet bygger på. Rådmannen har i år laget en egen redegjørelse om dette som vedlegg til budsjettet. Vi synes den gir nyttig informasjon og er med på å gjøre kommunikasjonen mellom Rådmann og kommunestyret tydeligere og bedre.

n

Tidligere i høst ble kommunen invitert med av staten i et forsøksprosjekt for statlig finansiering av omsorgstjenester. Ved å bli med i dette prosjektet ville Grimstad kommune fått tildelt betydelige økte ressurser. Sammen med Fremskrittspartiet var vi for dette, og synes det er vanskelig å skjønne at både Rådmannens innstilling og flertallet i kommunestyret gikk i mot dette.

n

Fristen for å søke om å bli med i forsøksprosjektet som skulle vare i to år og omfatte 20 kommuner gikk ut 1. desember. Der hvor vi nå står hvor kommunen har unnlatt å søke om deltakelse innen søknadsfristen oppfatter vi det ikke som realistisk å regne med de ekstra statlige midlene ordningen ville gitt. Vi har derfor ikke tatt dette med i vårt budsjettforslag. Skulle imidlertid ny informasjon fra statlig myndighet bekrefte at Grimstad kan bli med, så vil vi støtte deltakelse.

n

I budsjettet og handlingsplanen satses det mye på nye boliger til erstatning for det nåværende tilbudet i Eikelunden. Også Høyre har hele tiden vært med å støtte dette, og tror nye boliger vil være kunne gi et mye bedre tilbud til brukerne, med større trivsel og trygghet for den enkelte, og vi håper de nye og bedre tilpassede boligene, fordelt på flere steder, også vil redusere rusproblemene som har vært et tema ved Eikelunden. Det sistnevnte er blitt tatt opp av FAU ved Jappa skole som har ment at barn som følge av dette har følt seg utrygge idet de har gått på gangstien gjennom området på vei til skolen.

n

I investeringsbudsjettet legger Rådmannen opp til å investere i et boligprosjekt for ressurskrevende brukere innen psykiatri. Kommunestyret har tidligere vedtatt at muligheten for interkommunalt samarbeide skal utredes. Det har tatt tid å få en slik utredning i gang, men innen Østre Agder pågår det nå en slik utredning. Vi vil be om at Rådmannen arbeider for at Østre Agders utredning har nok fremdrift til at man får frem en konklusjon fra denne før kommunens egen investering igangsettes.

n

Et tema vi er opptatt av er hvordan kan Grimstad kommune utnytte ressursene sine best mulig. På Berge gård står det nå opp mot 12 rom ledige på den tidligere rehabiliteringsavdelingen. Disse ønsker vi å utnytte til å tilby forbedret omsorg uten å øke kommunens driftskostnader. Rommene trenger en mindre oppussing før de kan tas i bruk – i budsjettforslaget har vi satt av penger til dette for i første omgang 6 rom. Disse i dag ubenyttede rommene, er tenkt brukt til personer som kun trenger hjemmesykepleie, som ikke er syke nok til å få sykehjemsplass men som bor i lite tilpassede boliger med bratte trapper, dårlig vintervei osv. Disse leiligheten skal være en del av et korttidstilbud. Det er ikke snakk om å bemanne opp Berge Gård inne, men rett og slett at hjemmesykepleien får ansvar for denne fløyen. Det vil si at ved å samle flere brukere på en plass, så kan pleierne, som likevel inngår i en vaktliste allerede, forholde seg til en plass og slippe kostbar reisetid mellom hjemmene til brukerne. Brukerne kan spise i kantinen og målet er som sagt at både brukere og pårørende får økt trygghet.

n

I budsjettet foreslås Holvikaboligen omgjort til SFO lokale for Holviga barneskole. Dette foreslås i et budsjettdokument som nettopp påpeker behovet som vil komme i 2016 for å ha nok boliger til flyktninger som skal bosettes i vår kommune. Vi mener Holvikaboligen bør beholdes som bolig og brukes som en del av de leilighetene kommunen vil trenge for å bosette flyktninger. Holvika barneskole har i mange år brukt sine egne lokaler til SFO. I utgangspunktet er jo SFO åpent idet undervisningen er ferdig for dagen, og vi ønsker at dette skal foregå på samme måte fremover som det gjør i dag,

n

Når det gjelder skole og oppvekstområdet så synes vi det har skjedd mye posititivt når det gjelder skolebygg og idrettsfasiliteter de senere årene. Vi ser frem til å få på plass nybygg på Landvik skole og idrettshall.

n

I budsjettet foreslår Rådmannen opptrappingsplan for antall ansatte i barnehagene. Vi synes denne diskusjonen har mange fellestrekk med debatten som har gått om kvalitet i skolen. I Høyre har vi ment at det viktigste på skolen er motivasjonen og dyktigheten til den enkelte lærer. Vi har derfor gått inn for kompetanseheving som et mer prioritert verktøy enn å ansette flere. Den samme tankegangen ønsker vi å bygge på også innen barnehagene. Vi følger Rådmannen et stykke på vei i forslaget om å øke antall ansatte pr. barn, men samtidig ønsker vi å iverksette et tungt, flerårig program for videre- og etterutdanning av barnehageansatte. Vi ser for oss Universitet i Agder som samarbeidspartner og faglig leder for dette programmet.

n

Den politiske saken som i særklasse har vært mest diskutert blant Grimstads innbyggere de siste årene har vært eiendomsskatt. I Høyre har vi vært opptatt av å holde igjen på bruk av eiendomsskatt. Vi gikk imot den sterke økningen som nå har kommet. Vi tror ikke det er realistisk å fjerne eiendomsskatten de nærmeste årene, men i vårt budsjett og handlingsplan begynner vi en nedtrapping.

n

Tekstforslag fra Høyre:

n

Rådmannen bes legge frem en sak innen 6 måneder om hvordan ledige rom ved Berge gård kan disponeres av hjemmesykepleietjenesten for å bedre omsorgstilbudet uten å øke samlede driftskostnader eller alternativt med begrenset økning av de samlede driftskostnader.

n

Holvikaboligen omdisponeres ikke fra boligformål, dette med bakgrunn i boligbehov knyttet til økt antall flyktninger.

n

14.12.2015 Halvor Ribe

n

n

Les også Høyres forslag til handlingsprogram for 2017-2019.