Grimstad Høyres alternative budsjett for 2018

«Det lille lokomotivet som kunne» (Watty Piper, The Little Engine That Could) «Jeg tror jeg kan. Jeg tror jeg kan. Jeg tror jeg kan. Jeg vet jeg kan» Eller Grimstad Høyres alternative budsjett. Grimstads Høyre har alltid tatt mål av seg til å vise ansvarlighet innen økonomisk styring samtidig som vi alltid har sett etter bedre løsninger som trygger velferden. I en kommune er det vanskelig å vite hvor man til enhver tid skal sette inn støtet da der er mange huller å fylle og mange verdige formål og oppgaver som skal løses.

La meg slå en ting fast, først som sist – vi bor i en god og trygg kommune hvor det meste fungerer, tilflytningen er blant de beste på Sørlandet, næringslivet er fremoverlent og vinner priser både nasjonalt og internasjonalt. Universitetet utmerker seg med MIL og neste på trappene er e-helse laben. Vi har toppidrett og breddeidrett, vi er gode på frivillighet og folk stiller opp. Vi har et rikt kulturliv og nytt bibliotek. Vår oppgave må være å sikre at denne gode trenden fortsetter og ikke skjer på tross av våre handlinger og beslutninger men på grunn av.

Vi har noe på gang!

Men så tilbake til overskriften. Vi er litt der, er vi ikke? Vårt potensialet til å være det lille lokomotivet som tror det kan og så tilslutt (vi er ikke der nå) klarer å overbevise seg selv om at «jeg vet jeg kan»! For at det skal skje, må vi alle dra i samme retning og da er det jo viktig å vite hvilken retning det er.

Da kan vi ikke stikke hodet i sanden når mobbeofre ikke får god nok hjelp raskt nok – eller når «verkebyller» som kunne vært stukket hull på (les helsesaken) i 2015 rir kommunen som en mare i mer enn 2 år fordi ingen er villig til å ta ansvar. Symptomatisk nok virker det i begge disse tilfellene som om administrasjonens ledelse ikke klarer å ta alvoret innover seg tidlig nok og fremstår dermed som handlingslammet. Dette er et problem – først og fremst for de som blir rammet av denne lammelsen.

Det er heller ikke akseptabelt at deler av underlagsmaterialet vi som politikere blir presentert for noen ganger er mangelfulle og ikke inneholder all nødvendig informasjon for å kunne fatte en så riktige beslutning som mulig. Når man jobber med politikk som frivillig (og bruker egen fritid), på lik linje med speiderledere, fotballtrenere og andre innen den frivillige sektoren – er det frustrerende og veldig tidkrevende hele tiden måtte etterprøve informasjonen som blir gitt og sikre at alle sider blir belyst og ikke farget av et ønsket utfall.

I rådmannens budsjettforslag er der mye bra, men også flere mangler. Noen av manglene er prioriteringer som vi er uenige i. Og det er ok, da det er dette budsjettfremleggelser og alternative budsjetter faktisk handler om; prioriteringer og ulike måter å løse utfordringer på.

– MEN noen av manglende er rett og slett dårlig håndverk og det kan vi ikke leve med!

Vi leverer en budsjettjustering som i stor grad også treffer høringsuttalelser som er kommet inn fra barnehager, skoler, foreldreutvalg og fagforbund. I all hovedsak dreier det seg om å etterkomme vedtak nasjonalt og lokalt og prioritere noe som i korte trekk viser forutsigbarhet for barnefamilier, skoleungdom og ansatte i barnehager og skoler. Vi snakker ikke bare om hvor viktig forutsigbarhet og tidlig innsats er, vi gjør noe med det!

I tillegg støtter vi opp om teknologiutvikling i skolen, e-helse satsningen og sist, men ikke minst, den trådløse dekningen mellom UIA, Dahlske og sentrum som også må bli tilrettelagt for studentnettet. Slike små investeringer vil gjøre byen vår enda mer brukervennlig for en større gruppe brukere.

Vi vil følge opp Helse- og omsorgsbudsjettet i tillegg til å følge opp de nye rammeavtalene og fordelingen av oppdrag og avrop der for å sikre at vi optimaliserer pengebruk og sikrer brukerinvolvering.

Her er noen av våre foreslåtte prioriteringer fra vårt alternative budsjettforslag – og ja, vi har inndekning på alle våre forslag til endringer. Det handler om vilje til å ta valg, prioritere om og ikke minst «stå i stormen» når ikke alle er enige i våre forslag.

 • Vi prioriterer et digitalt løft i skolene, leasing av IKT-utstyr til skolene og kompetanseheving
 • Vi prioriterer økt anleggstilskudd til idrettslagene
 • Vi prioriterer å redusere rådmannens forslag til kutt i skolene
 • Vi prioriterer økt grunnbemanning i barnehagene, jf krav fra Staten som skal iverksettes fra august 2018
 • Vi prioriterer en kraftig økning av antall lærlinger i det kommunale med 10 plasser pr. år (dvs. 10 nye pr. år) over 4 år
 • Vi prioriterer
  • Opprustning av kommunale veier
  • Barnefattigdomstiltak – utstyrsbank (ski, sykler, skøyter)
  • Inventar og utstyr til kulturskolen
  • Inventar og utstyr til ungdomsklubben «Teknikken»
  • Hjertestarter på Rådhuset, Idrettsanlegg, skoler
  • Og ja, vi finner også rom til senke eiendomsskatten.

Vi ønsker ikke å prioritere 5 millioner til et prosjekt i Sorenskrivergården som vi anser som et strategisk viktig «knutepunkt» i sentrum. Vi mener saken som fremlegges nå ikke er gjennomarbeidet hverken politisk, administrativt eller med involvering fra kommunens innbyggere, og vi anser heller ikke det som en kommunal rolle (ei heller å bruke skattebetalernes penger) å legge til rette for restaurant/kafedrift slik det fremstilles her.

Vi ønsker ikke å bruke 5,5 millioner nå på oppgradering av klanganlegg i PAN eller oppgradering av foajeen i Kulturhuset. Vi er ikke imot noen av disse investeringene, men vi ønsker oss en investeringsplan som løper over 5 år som kan gi oss forutsigbarhet på forventninger og nødvendig oppgradering av Kulturhuset. Dette må på plass først før ytterligere investeringer bevilges.


Med viten og vilje til handling bak ordene.

Trond Erik Bognø
Gruppeleder Høyre og opposisjonsleder