Grimstad – Med viten og vilje!

Grimstad Høyres budsjettforslag 2017 og perioden 2017-2020 Grimstads Høyres målsetning med å fremlegge et eget budsjettforslag er å vise at man kan prioritere annerledes og forsterke fokuset på de sakene vi mener er med på å forbedre forholdene for innbyggerne i kommunen vår generelt og for noen områder spesielt. Derfor er det naturlig for oss å prioritere barnefattigdom, skole, helse, frivillighet og å legge til rette for I4 Helse som både kan befeste vårt nære forhold til UIA og samtidig skape flere jobber og bedre velferd. I tillegg skaper vi rom for lavere eiendomsskatt. Vi mener vårt forslag til budsjett er godt tilpasset en situasjon hvor vi må ha fokus på økonomi samtidig som vi satser på de som trenger det mest. Budsjettforslaget sørger for at vi i denne 4 års perioden bedrer og øker disposisjonsfondet med over 2,1 millioner i forhold til Rådmannens forslag og reduserer investeringsbudsjettet med over 30 millioner i samme periode. Vi legger også inn et produktivitetskrav til rådmann og administrasjon på 0,7 % av det totale budsjettet i kommunen vår som er på i overkant av 1,6 milliarder. Vi tror det er sunt for enhver bedrift/kommune med et så stort budsjett og alltid ha et visst krav om innsparinger for å unngå at budsjettene bare fortsetter å vokse.

HØYRES ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM
Driftsbudsjett2017201820192020Virkning fra
Økte utgifter/reduserte inntekter:
Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer – 2,5 promille fra 01.07.17, 2,5 promille i 2018, 2,4 promille i 2019 og 2020 – næring, verker og bruk holdes på promille 3,2 950 000 1 900 000 3 800 000 3 800 000 halvårsvirkning 2017
Reduksjon eller bortfall i foreldrebetaling for SFO for familier som faller innenfor fattigdomsbegrepet med lavinntekt etter kommunale og fylkeskommunale grenser for lavinntekt 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 halvårsvirkning 2017
Reduksjon i foreslåtte kutt til skolene i forhold til rådmannens budsjett (3 mill.) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
E-helse samarbeid 600 000 600 000 600 000 600 000
I4-Helse (forprosjekt i 2017) 500 000
Demenstiltak Berge Gård 630 000 630 000 630 000 630 000
Tilskudd til SON en frivillighets organisasjon som tar seg av de som sliter mest i samfunnet vårt. 200 000 200 000 200 000 200 000
Midler til tilskuddsordning for å motta veiledning på skolene fra ressurspersoner på Langemyr Skole for oppfølging av barn med spesielle behov 100 000 200 000 200 000 200 000 halvårsvirkning 2017
Helsesøster 100 000 100 000 100 000 100 000
Helsesøstertjenesten 870 000 870 000 870 000 870 000
Barnefysioterapi 500 000 915 000 915 000 915 000 halvårsvirkning 2017
Fysioterapi 500 000 915 000 915 000 915 000 halvårsvirkning 2017
Vikhallen, viderføring dagens ordning 100 000 100 000 100 000 100 000
Hjertestarter på Rådhuset, Idrettsanlegg, skoler 350 000
Erkjentlighetsgaver til ansatte i Grimstad Kommune 100 000 100 000 100 000 100 000
Byutvikling, beplantning i sentrum, søppelbøtter, diverse mindre tiltak til forskjønnelse 100 000 100 000 100 000 100 000
Wifi i aksen UIA-Dahlske-sentrum, også tilrettelagt for studentnett 10 000 20 000 20 000 20 000 halvårsvirkning 2017
Sum økte utgifter/reduserte inntekter 8 610 000 11 150 000 13 050 000 13 050 000
Inndekning:
Generelt produktivitetskrav i administrasjon/kommunal drift på 0,7 % -5 775 000 -11 500 000 -11 500 000 -11 500 000 halvårsvirkning 2017
Økt skatteanslag (91%) -2 600 000 -2 600 000
Større del av arbeid med parkanlegg/vedlikehold Dømmesmoen legges til Jobbsentralen -400 000 -400 000 -400 000 -400 000
Endring kostnad investeringer (3% finanskostand) -833 250 135 000 -90 000 -135 000
Sum inndekning -9 608 250 -14 365 000 -11 990 000 -12 035 000
Til disposisjonsfond (-) eller dekkes fra disposisjonsfond(+)-sammenlignet med Rådmannens -998 250 -3 215 000 1 060 000 1 015 000 -2 138 250
Investeringsbudsjett2017201820192020
Ny sentrumsbarnehage tas ut og utsettes på ubestemt tid -12 500 000 -12 500 000
Oppgradering av byggningsmasse eksisterende kommunale barnehager, muligjøre utvidelse 5 000 000 5 000 000
Byutviklingspakken, opprustning Dyviks plass (prioritet som første tiltak), opprusning av torv og Smith Petersens brygge og andre tiltak. Det forutsettes et kommunalt/privat samarbeid der næringslivet også bidrar med midler 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Endring Tribune på Levermyr, etter dialog med Jerv. (Kostnaden for 2017 endres fra 15 mill til 5 mill) -10 000 000
Ny Tribune Levermyr. Selve anskaffelsen skal ikke iverksettes før Jerv har rykket opp i eliteserien og at utbyggingen er 100 % finansiert inkl. medfinansiering fra Jerv og/eller
andre aktører.
10 000 000
Undervarme Levermyr fremskyndes til 2017. 2 875 000
I4 Helse, deltakelse i opprettelsen av labaratorium og AS 5 000 000
Wifi i aksen UIA-Dahlske-sentrum, også tilrettelagt for studentnett 150 000
Salg av Eiendommer GBT KF til reduksjon av kommunens låneforpliktelser -9 300 000 -4 000 000 -9 000 000 -5 500 000
Sum investering -27 775 000 4 500 000 -3 000 000 -4 500 000
Endring VARF-området2017201820192020
Renseanlegg (128 500 000) – utsettes til utredning viser hva som er behovet. Innsparing overføres til reduserte kommunale avgifter -8 500 000 -20 000 000 -50 000 000 -50 000 000
Oppstart nytt renseanlegg / Utvidelse Groos renseanlegg 8 500 000 20 000 000
Endring VARF -8 500 000 -20 000 000 -41 500 000 -30 000 000
Sum endringer kommunal andel investeringer til reduksjon kommunale avgifter -8 500 000 -20 000 000 -41 500 000 -30 000 000

Prioriteringer

Barnehage, skole og barnefattigdom har alltid vært viktig for Høyre og innen dette området foretar vi flere prioriteringer og omprioriteringer. Vi har valgt å prioritere reduksjon eller bortfall i foreldrebetaling for SFO for familier som faller innenfor fattigdomsbegrepet etter kommunale og fylkeskommunale grenser for lavinntekt. Vi foreslår en reduksjon på 3 millioner årlig. Mange har snakket om dette, vi gjør noe med det. I tillegg styrker vi skolene med 1,5 millioner og reduserer dermed rådmannens forslag om kutt på 3 millioner til kun 1,5 millioner. Vi ønsker også å styrke og nytte den kapasiteten som ligger i fagmiljøet på Langemyr Skole for oppfølging av barn med spesielle behov. Derfor setter vi av midler til en tilskuddsordning slik at skolene vårene kan motta veiledning fra ressurspersoner fra Langemyr skole.

Grimstad Høyre er opptatt av helse og omsorg og vi har flere forslag som vil styrke det vi alle ønsker og snakker om, men som ingen frem til nå har funnet rom til å prioritere. Vi har i dette forslaget bl.a. prioritert barnefysioterapi, fysioterapi, helsesøster og helsesøstertjenesten. I tillegg har vi også tatt med demenstiltak på Berge Gård.

Grimstad Høyre har alltid stått på frivillighetens side. I dette budsjettforslaget løfter vi frem flere gode tiltak som vi mener fortjener vår støtte så som den fantastiske jobben som gjøres av SON. Vi foreslår i dette budsjettet å legge inn 200 000 i faste overføringer til SON, en frivillighets organisasjon som tar seg av de som sliter mest i samfunnet vårt. Videreføring av avtalen mellom LIA og kommunen i Vikhallen er også prioritert.

Investeringsbudsjettet

Vi foretar også en rekke omprioriteringer i investeringsbudsjettet da vi mener forholdene for dette ligger til rette. Den vedtatte nye barnehagen som har en investeringsramme på 25 millioner foreslår vi å kutte da vi i dag har god dekning på barnehageplasser. Parallelt med dette ønsker vi å investere 10 millioner over 2 år (5 mill. i 2018 og 5 mill. i 2019) for oppgradering av eksisterende kommunale barnehager hvor fokuset skal være å bedre kapasiteten og fasilitetene. De eksisterende kommunale barnehagene er populære og har muligheter for utvidelse. Vi utsetter også oppstart av nytt renseanlegg i Østerhus / utvidelse av Groos renseanlegg med 2 år til vi vet mer om faktisk behov. Utsettelsen av investeringene skal gå til reduksjon av kommunale avgifter.

I tillegg fremskynder vi undervarme til Levermyr stadion fra 2018 til 2017. Etter informasjon og samtaler med FK Jerv reduserer vi investering på nytt tribuneanlegg på Levermyr i 2017 fra 15 til 5 millioner. De siste 10 millionene på en fullstendig oppgradering av tribuneanlegget skyves til 2018.

Vi setter også av penger til byfornyelse og ikke minst investerer vi inn i I4Helse foretaket for å synligjøre vårt engasjement og viktigheten av å få etablert dette i samarbeid med UIA og private investorer/selskaper. Dette prosjektet har et stort potensiale for arbeidsplasser og vil være med å plassere Grimstad kommune på kartet i den utviklingen som vil skje internasjonalt på dette området. Satsningen på «varm teknologi» vil i fremtiden gi flere varme hender til omsorgsarbeid.

Inndekning

Vi har flere steder hvor vi henter inn dekning til vårt budsjettforslag, men den viktigste inndekning kommer i form av et generelt produktivitetskrav til rådmann og administrasjon på 0,7 % av det totale budsjettet i kommunen vår som er på i overkant av 1,6 milliarder. Vi tror det er sunt for enhver bedrift/kommune med et så stort budsjett og alltid ha et produktivitetskrav for å unngå at budsjettene bare fortsetter å vokse.

Hovedårsaken til dette er å sette ett, det vi definerer som et mildt krav, på rådmann og administrasjon til å ha større fokus på bruken av pengene våre. Vi må snu hver en sten og se 2 ganger på alle innkjøp og investeringer vi gjør, det være seg fra kaffe- og kopi maskiner (leaset eller kjøpt) til større investeringer. I tillegg ønsker vi med dette å sette fokus på nyansettelser opp mot omprioritering og reallokering av ansatte hvor eventuelle rasjonaliseringsgevinster kan oppnås.

Grimstad Høyre ønsker lavere eiendomsskatter, kraftfull satsing på helse og omsorg, skole og barnehager, frivilligheten og et styrket samarbeid med UIA. Vi forbedrer velferden, særlig målrettet mot de med størst behov.

Trond Erik Bognø

Gruppeleder Grimstad Høyre