Høyre til kamp mot mobbing

Mobbing kan ta mange former. Det kan være slag, spark og dytting, eller at du blir holdt utenfor. Det kan være at noen sprer bilder tatt av deg i dusjen i gymmen. Alt kan få alvorlige konsekvenser. Mobbeofre er spesielt utsatt for alvorlige psykiske helseplager og for mange vil disse problemene vare livet ut. Derfor er kampen mot mobbing en av de fremste kampene for Høyre. Erna har gitt norske barn 5 løfter: Barn skal ikke mobbes. Barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter. Barn som har det vanskelig, skal få god hjelp. Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep. Barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

Det er ambisiøse løfter, men vi kan ikke være fornøyde før vi har et samfunn hvor alle barn har en trygg oppvekst. En god barndom har en viktig verdi i seg selv, og er samtidig det beste forebyggende tiltaket som finnes. Regjeringen har brukt nær 1 milliard på forebyggende tiltak i skolen i denne perioden, og nå fortsetter vi med økt innsats for skolehelsetjeneste, tidlig innsats og mot mobbing.

Et viktig tiltak for å ivareta elevers psykiske helse er å gi elevene noen å snakke med. I løpet av de 4 årene Høyre har sittet i regjering har vi styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonene rundt omkring i kommunene med 836 millioner. I tillegg har Høyre fått gjennomslag i fylkestinget for et ambulerende team som reiser rundt på de videregående skolene i fylket, og i budsjettet for 2017 foreslo Grimstad Høyre 970 000 kroner til styrking av skolehelsetjenesten.

Det er viktig å prioritere pengene vi bruker til å forebygge mobbing på tiltak som virker. I skoler som følger MOT-programmet er det langt færre elever som opplever hyppig mobbing, færre elever oppgir at de ikke har venner og elevene har bedre selvfølelse. Derfor innførte Høyre MOT-programmet i skolene i Grimstad i 2003. Takket være en engasjert koordinator har dette programmet betydd mye for Grimstad-ungdommene. Nå har regjeringen økt tildelingen tildelt MOT 3,5 millioner til utvikling av prosjektene sine.

Kampen mot mobbing er ikke en kamp kommunene kan vinne hver for seg, derfor har Høyre i fylkestinget tatt initiativ til en årlig konferanse om mobbing så skoler og kommuner får mer kompetanse. Vi har også tatt initiativ til å dele ut en pris til en skole som gjør en ekstra innsats for å bekjempe mobbing, så andre kan lære av de skolene som har knekt koden.

Høyre ønsker å stille krav til at skoler og skoleeiere følger opp ansvaret de har for å forhindre mobbing. Vi må sørge for gode ordninger som ivaretar barna og familiene deres når noe skjer. Derfor lanserte vi i februar en ny mobbelov. I den nye mobbeloven får skolene plikt til å informere elever og foreldre om rettighetene de har i en mobbesak. Der får skoler og lærere et tydeligere regelverk som krever at de griper inn hvis de har mistanke om at en elev blir mobbet. Det skal kunne gis bøter til skoleeiere som ikke følger opp dette ansvaret.

I Grimstad har vi den siste tiden opplevd krevende mobbesaker. Vi må sikre at skolene har gode rutiner, og at de som opplever en vanskelig situasjon får den hjelpen som trengs. Derfor ønsker Høyre å opprette et beredskapsteam mot mobbing. Beredskapsteam mot mobbing er en ordning hvor et team av fagpersoner skal kunne gå inn i de vanskelige eller fastlåste mobbesakene og hjelpe skolene å finne tiltak som virker. Et beredskapsteam skal være en støtte for skolene, men også et sted foreldre kan henvende seg når de trenger hjelp.

I et møte i Oppvekst- og utdanningsutvalget i Grimstad 14. februar ba Høyre og FrP om en oversikt over eksisterende tiltak mot krenkende atferd i Grimstadskolen og en vurdering av ytterligere tiltak som kan settes inn, inkludert beredskapsteam mot mobbing. Vi håper at flere partier blir med oss på kampen mot mobbing, og støtter Grimstad Høyre i ønsket om et beredskapsteam mot mobbing når saken skal opp til behandling i utvalget 19. april.

Line Ostad, kommunestyrerepresentant
Torunn Ostad, gruppeleder fylkestinget
Svein Harberg, stortingsrepresentant
Trond-Erik Bognø, gruppeleder kommunestyret