Hvem har lurt unna elevenes millioner?

Hvor er 3,1 millioner kroner blitt av? Penger som skulle gått til økt lærerinnsats. Kommunestyremedlem Line Ostad vil be ordføreren svare i kommunestyremøtet tirsdag 2. mai.

Alle partiene snakker varmt om tidlig innsats og hvor viktig det er at de barna som trenger litt ekstra hjelp på skolen får det så tidlig som mulig i skoleløpet. Men av og til er det langt mellom liv og lære.

I kommunevalgkampen i 2015 lanserte Jonas Gahr Støre en lese-, skrive- og regnegaranti for 2. klasse. De lovet at alle kommuner hvor Arbeiderpartiet hadde innflytelse skulle sette inn ekstra lærerressurser i 1. og 2. klasse for å innfri denne garantien. KrF har lenge snakket varmt om hvordan flere lærere kan følge opp de aller yngste i skolen bedre, og har til og med foreslått en nasjonal minstenorm for lærertetthet på Stortinget.

Høyre mener også det er viktig å sette inn ekstra ressurser tidlig i skoleløpet, så barna får tilegnet seg de grunnleggende ferdighetene som legger grunnlaget for læring i alle de andre fagene. Derfor ga vi i 2015 øremerkede midler som skulle gå til økt lærerinnsats på 1. – 4. trinn til 100 kommuner som hadde lav lærertetthet, og i 2016 utvidet vi ordningen til å gjelde alle kommuner.

I 2016 fikk Grimstad 3,2 millioner kroner til økt lærerinnsats på 1. – 4. trinn. Dette skulle i teorien gi en økning i 4,57 årsverk, men i realiteten ble det bare en økning på 0,18 årsverk på 1. – 4. trinn. Det betyr at bare 4% av de øremerkede midlene ble brukt til økt lærertetthet. I kommunestyremøtet 2. mai vil jeg spørre ordføreren hva de resterende 3,1 millionene har blitt brukt på.

Med det er ikke bare ordføreren som burde svare for seg i denne saken. Det var nemlig ikke Knut Arild Hareide som lovet flere lærere til barna på 1. og 2. trinn. Det var det Arbeiderpartiet som gjorde, og det har de ikke levert.

Den borgerlige regjeringen har gjort mye for at barna skal lære mer på skolen.

Vi har innført kompetansekrav i skolene, for elevene lærer mer med lærere som kan det de underviser i. Vi har gjennomført en rekordsatsing på etter- og videreutdanning, så lærere som mangler kompetanse får en sjanse til å få det. Vi har gitt mer penger til kommunene så de kan styrke skolehelsetjeneste og øke lærertettheten på 1. – 4. trinn, så elevene skal få god oppfølging og støtte.

Selv om alle partiene er enige i at tidlig innsats er viktig, kan det fort bli glemt når budsjettet skal balanseres. For Høyre sin del er valget lett; vi vil alltid prioritere elevene.

Line Ostad

Kommunestyrerepresentant, Høyre