Økt konkurransekraft for norsk maritim næring fremmer sysselsetting av norske sjøfolk

Finansministern Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland har lagt frem nregjeringens maritime strategi. Regjeringenforeslår viktige nforbedringer i de to norske skipsregistrene,n NOR og NIS. Dette gjør det mer attraktivt å seile under norsk flagg. I ntillegg er grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon i maritim nnæring, tunge satsinger i strategien. Regjeringen legger også til rette nfor økt samarbeid på tvers av de tre havbaserten næringene: Olje og gass, maritim og havbruk.

Regjeringensn maritime strategi bidrar til å styrke konkurransekraften i en av våre naller viktigste næringer, og fremmer sysselsetting av norske sjøfolk.
n
n
n
· nTwitter: #maritimstrategi
n
· nVedlagt følger informasjon om maritim strategi og hefte med spørsmål og svar.
n n
n
Maritimn næring sysselsetter rundt 112.000 personer og skaper verdier for 175 nmilliarder kroner i året. Den er én av Norges desidert viktigste nnæringer.n
n
n
Regjeringenn foreslår nå konkrete tiltak for å styrke refusjonsordningen for skip nsom er registrert i NOR, og oppmykinger i fartsområdebegrensningene og nen ny refusjonsordningn i NIS. Regjeringen følger dermed opp de viktigste forslagene som det npartssammensatte fartsområdeutvalget foreslo. Satsingen er beregnet til n100 millioner kroner og vil fremme sysselsetting av norske sjøfolk.
n
n
Regjeringenn ønsker mer miljøvennlig skipsfart, og varsler også at den legger opp ntil en ny NOx-avtale. I strategien foreslås det også tiltak for økt brukn av landstrøm i havnenen og overføring av gods fra veg til sjø. Her vil det blant annet vurderesn en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring rettet mot bedriftern som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport.n
n
n
Regjeringenn foreslår også flere nye rekrutteringsstillinger til maritim utdanning nog at satsingsprogrammet for maritim utdanning, MARKOM2020, videreføres nog videreutvikles.n I oppfølgingen av maritim strategi vil det også vurderes styrking av nbevilgningen til utstyr i maritim utdnaning og tiltak som skan bidra tiln flere lærling- og kadettplasser.
n
n
Fartsområdeutvalget
n
Norskn maritim næring deltar i en knallhard internasjonal konkurranse. Det er nbehov for å gjennomføre tiltak for å styrke konkurranseevnen i norsk nskipsfart. Regjeringen forslagn svarer på de viktigste utfordringene som næringen står overfor.
n
n
Detn regjeringsoppnevnte fartsområdeutvalget, som besto av både narbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, har kommet frem til enighetn på viktige punkter.
n
n
Regjeringen følger i hovedsak utvalgets anbefalinger, og imøtekommer dermed næringens egne krav til tiltak.
n
n
Forslagetn innebærer at det blir mer attraktivt å seile i NOR, ved at makstaket nfor refusjonsutbetaling fra staten fjernes. I tillegg satses det på økt ntilgjengelighet og forenklingern i sjøfartsadministasjonen slik at rederiene får bedre service fra NOR- nog NIS-registrene.
n
n
Oppmykingn i NIS betyr at flere skip kan operere på norsk sokkel og seile under nnorsk flagg. Begrensningene tilsier imidlertid at dette er sporadisk nvirksomhet, blant annet tidsbegrensetn til tre måneder. Likevel betyr oppmykingene en klar forbedring av NIS, nslik at det blir mer attraktivt for norske rederier og ha sine skip nregistrert i NIS fremfor i et utenlandsk skipsregister.