Tidenes veisatsning

Norsk veiutbygging har i alt for mange år vært preget av lang planleggingstid, oppstykkede prosjekt og manglet forutsigbar finansiering. Etter åtte år med rødgrønn motstand mot nye løsninger i samferdelspoltikken, er det på tide å tenke nytt. Høyre, Frp, KrF og Venstre går derfor sammen om å gjennomføre viktige samferdselsreformer. Vi etablerer et eget veiselskap og tar i bruk offentlig privat samarbeid (OPS) for å bygge vei mer helhetlig og effektivt.

Statens vegvesen vil fortsatt være vår viktigste veiutbygger, men vi løfter noen utvalgte riksveistrekninger inn i det nye selskapet. Dette selskapet skal målrette alle sine ressurser på å bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og skal sikre en mest mulig rasjonell gjennomføring. Selskapet og fagfolkene der får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt trykk på det som er selskapets hovedoppgave – nemlig å bygge gode og trygge veier raskt og kostnadseffektivt. Slik får vi mer vei for pengene.

n

Oppstartportsføljen, det vi si de veiene som selskapet skal bygge ut i første omgang, er valgt ut med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Oppstartporteføljen skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner.

n

Veiprosjektene i selskapet skal finansieres med statlige midler og bompenger. Selskapet kan også ta opp kortsiktige lån fra staten for å skaffe seg større fleksibilitet. Dette vil sikre en forutsigbar finansiering garantert av staten gjennom årlige fullmakter, slik at selskapet kan inngå langsiktige utbyggingskontrakter, på samme måte som når staten forplikter seg til å finansiere Hurtigruta eller kjøpe togtjenester fra NSB. Dette er en stor mangel for effektiv veiutbygging i dag.

n

I tillegg til etableringen av et eget utbyggingsselskap, vil regjeringen fremover ta i bruk OPS (offentlig-privat samarbeid) som gjennomføringsstrategi der dette er hensiktsmessig. Med OPS får private aktører ansvar for både å bygge, drifte og vedlikeholde. Dette vil kunne utløse nye måter å tenke og arbeide på, og gi mer vei for pengene og et bedre livsløpsregnskap.

n

Regjeringen har allerede gitt klarsignal til 3 OPS-prosjekter i statsbudsjettet for 2015. I forbindelse med kommende budsjetter og frem mot rulleringen av Nasjonal transportplan vil det bli vurdert nye OPS prosjekter. Disse prosjektene er spredt ut over hele landet.

n

Med en ny borgerlig regjering har vi fått et taktskifte i norsk samferdselspolitikk. Endringene betyr en helt ny måte å planlegge og bygge vei på i Norge. Veiselskapet og bruk av OPS vil gi oss nye verktøy for en raskere og mer helhetlig utbygging av veinettet. Det er absolutt på tide!

n

Trond Erik Bognø
nordførerkandidat