Budsjettalen til Høyre for Hurdal kommune for 2018

Ordfører.

I budsjettprosessen for 2018 har vi hatt en formidabel prosess. Alle ledere og folkevalgte har blitt inkludert i prosessen for hvordan Hurdal skal være fremover. En prosess som gjør at det er mye enklere nå enn for noen måneder siden å ha grunnlag for hvordan vår kommune driftes. Jeg oppfatter at alle er fornøyde med denne prosessen, og vil derfor oppfordre til at en slik prosess også vil bli gjennomført i årene fremover. Vi trenger å se utviklingen, og vi trenger å se effektene av vedtakene som blir fattet i denne sal. Vi må bli enda flinkere til å måle. Det som ikke er mulig å måle, er heller ikke mulig å forbedre. Der har vi et stort forbedringspotensial mener jeg.

Vi i Høyre har sammen med Glad i Hurdal og FRP laget et forslag til driftsbudsjett for 2018 sammen, der vi har lagt rådmannens forslag til grunn og gjort endringer ut ifra det. Vi hadde et utgangspunkt der vi ikke ønsker eiendomsskatt, samt at vi ønsker å gjøre grep der vi tradisjonelt har hatt store overskridelser. Omstrukturering på omstrukturering i sykehjemssektoren de siste årene har ført til slitne og frustrerte medarbeidere. Sykefraværet har vært stort, men hvordan vi har løst problemet har vært utløsende faktor for overskridelsene som har kommet.

Forslaget vårt ble sendt ut til alle politikere, samt presentert i formannskapet.

Vi har tatt bort effekten av eiendomsskatt. Det gjorde at vi måtte finne rom for innsparinger for 4 millioner som eiendomsskatten antas å ha som effekt. De 4 millionene må hentes inn andre steder. Det budsjetteres med 5,5 millioner i inntekt, men da altså 1,5 millioner i innføringskostnad slik at effekten blir 4 millioner.

På ha1 så gjør vi en del tiltak. Vi mener ordfører og varaordfører må ta sin del av kutt i den prosessen vi er i nå. Det er tross alt de som er ansvarlige for hvordan kommunen har blitt drevet de siste årene, og når det skal kuttes i politikerens godtgjørelse med 33 prosent, så mener vi det er både rimelig og solidarisk å kreve at ordfører og varaordfører går ned tilsvarende, dog til sammen. Vi foreslår kutt på 35 prosent totalt, fordelt på 20 prosent kutt på ordførers godtgjørelse og 15 prosent kutt på varaordførers godtgjørelse.

Vi ser heller ikke at med økonomien vår kan vi som eneste kommune på Øvre Romerike ta oss råd til å ha en utviklingskoordinator, noe vi har foreslått kutt på også tidligere år.

Ved siden av det har vi foreslått et generelt kutt på 1 million.

På HA 2 så tar vi ned ramma med 950 tusen kroner. Ha 2 er et stort hovedansvar, som består av alt som har med oppvekst å gjøre. Tidligere år er det de som har hatt den mest romslige rammen, de har og vist at de er flinke til å holde budsjett, samt at de leverer gode tjenester. Dog har barnevernet de siste årene hatt store budsjettoverskridelser til tross for stadig økende rammer. Vi ønsker oss en bedre budsjettdisiplin innenfor barnevernet, samt at de også gjennomfører effektiviseringstiltak for å ta sin del av rammekuttet.

På HA ¾ så har vi i mange år hatt store overskridelser. Det er der vi tradisjonelt får de største utslagene i negativ retning. Derfor har vi satt inn grep her i forhold til rådmannens forslag. Både for å unngå overskridelser, men også for å styrke den omleggingen av tjenester som vi nå står ovenfor. Vi har valgt å redusere 1 årsverk for rus og psykiatri. Dette fordi det ligger inne som rådmannens forslag fra 2019, og vi tror ikke vi får spesielt motiverte ansatte her når man vet at tiltaket kommer om 1 år. Derfor gjør vi det grepet nå. Den store utgiftsposten de siste årene har vært bruk av vikarer og overtid både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Slik bemanningen har vært lagt opp de siste årene har man måttet leie inn vikar eller bruke overtid hver gang noen er syke eller skal ha ferie. For å både få ned sykefraværet, heve kvaliteten på tjenestene vi leverer samt minske bruken av vikarer og overtid foreslår vi å styrke bemanningen på sykehjemmet/hjemmesykepleien med 3 årsverk. Tanken er at man skal ha et sømløst samarbeid om personalressurser mellom disse tjenestestedene slik at man får rett bemanning på rett sted til rett tid. Ved å redusere risikoen for merforbruk der det tradisjonelt har vært mest overskridelser, mener vi det er forsvarlig å redusere på oppsparing av fond som en buffer.

På HA 6 tar vi ned den generelle ramma med 900 tusen kroner. Grunnen til at det i tabellen står 430 tusen, er fordi vi har beholdt støtten til frivilligheten i Hurdal, samt vedlikehold at friluftsområdene våre. Dette til sammen utgjør 470 tusen som er differansen på 900- og 430 tusen. Vi fikk opplyst i formannskapet at 150 tusen av disse allerede var blitt ført inn i budsjettet slik at vi derfor har 150 tusen vi kan fordele der administrasjonen ønsker.

På HA7 tar vi ned rammen med 900 tusen. Opposisjonen gjorde store grep innenfor HA7 i fjor, noe som ga oss et innblikk i at det er stor effektiviseringsmulighet der.

På ha9 tar vi bort midlene som går til innføring av eiendomsskatten, da vårt forslag ikke innebærer å ha denne usosiale skatten.

De tiltakene jeg nå har presentert gir en innsparing på 4,38 millioner. I tillegg reduserer vi avsetninger til fond med 1,12 millioner. Til sammen gir dette en total besparelse på 5,5 millioner som tilsvarer eiendomsskatten. VI mener at vi ikke må bygge opp igjen fondene så fort som det er lagt opp til, nettopp fordi vi mener at denne skatten har en uheldig påvirkning for tilflytting til vår kommune.

Vi kommer helt sikkert til å få høre i kveld hvor uansvarlige opposisjonen i år er. Uansvarlige fordi vi har foreslått rammekutt. Til det vil jeg gjerne si, at bestillingen fra rådmannen var nettopp å ha tiltakene på rammenivå. Nettopp for å gi administrasjonen den tiltro til å gjøre de riktige og nødvendige grepene der de mener det kan gjøres.

På infomøtet forrige uke kom Sp representant Iver Solsrud med en slik påstand. At det var uansvarlig å kutte på rammenivå, og at posisjonen i år ikke hadde gjort det. Da vil jeg minne om at posisjonen der innrømmet at det ikke har vært ansvarlige de siste årene. Det er derfor vi er der vi er nå. Med store innsparinger, fordi de som sitter med makta ikke har hatt evne til å gjøre de grepene som skulle til for å sikre en god drift for fremtiden tidlig nok.

I fjor sto vår varaordfører i denne sal og predikerte at «Ingen i Hurdal skal miste jobben», da hadde vi en mulighet vi ikke har nå, men posisjonen grep den ikke. Det er en av grunnene til at vi er der vi er i dag.

Og grunnene er etter mitt syn mange. Manglende evne til å gjøre nødvendige grep, en dyr sentrumsplan, manglende kontroll på investeringer som oppussing av bygninger vi er i besittelse av. Kanskje hadde noe av dette vært unngått hvis det hadde blitt gjort grep på rådmannsiden tidligere, men det får vi aldri svar på.

I ordførers hjørne i gule sider kunne vi lese at han ønsket et godt samarbeid mellom partiene for å komme frem til et godt forslag. Da kunne han ha skrevet et godt samarbeid mellom posisjonen, for vi i Høyre har ikke sett noe til en slik invitasjon.

Jeg kunne brukt mye tid i dag på å fordele skyld for hvorfor vi er her som vi er i dag. Noe har jeg nevnt, mens andre faktorer har jeg nevnt før. Nå er tiden inne for å se fremover. Vi har et felles ønske om at Hurdal skal utvikles fremover. Noen med eiendomsskatt, andre uten. Uenighet gjør at vi kan komme frem til gode løsninger, men da må posisjonen snart ønske å høre på hva opposisjonen sier. Hvis ikke så blir det knallharde fronter også i fremtiden, og det er ingen tjent med. La oss arbeide sammen, la oss vedta et budsjett uten eiendomsskatt, for innbyggerne i Hurdal som ikke trenger å få regningen for lite kontroll på pengene i Hurdal de siste årene.