Program 2019-2023

-Vi tror på HurdalHurdal Høyre vil atHurdal skal være etgodt sted å bo, jobbe og leve. Hurdal skal være en positiv og inkluderendekommune der alle føler seg hjemme. Vi ønsker oss nye innbyggere, nyearbeidsplasser og nye servicetilbud. Men viktigst av alt er å ta godt vare påog utvikle det vi allerede har. I kommendeperiode vil vi basere politikken vår på tre viktige områder.For at viskal levere gode tjenester til innbyggerne, trenger vi medarbeidere med god ogriktig kompetanse. Derfor må vi legge til rette for mer etter- ogvidereutdanning for de ansatte og å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver.Tidliginnsats og forebygging er like viktig blant unge med lesevansker, eldre meddårlig helse som for mennesker som sliter med psykiske lidelser. Jo tidligere manfår hjelp, jo større er sjansen for at man oppnår et godt resultat. Tidliginnsats og forebyggende arbeid lønner seg, både for kommunen og den enkelte.Hurdal er en liten kommune med mange utfordringer.Økonomien er stram, og fagmiljøene er små. For å kunne tilby gode tjenester ervi avhengig av å samarbeide bedre innad i kommunen og over kommunegrensene. Påsikt må målet være å samle kommunene på Øvre Romerike. Det vil gi bedretjenester, lavere avgifter og mulighet for å fjerne eiendomsskatten.

Helse ogomsorg

«Leve hele livet» er et grunnprinsipp. Det skal sikre sammenheng, kvalitet og valgfrihet i tjenestene slikat alle får leve det livet de ønsker, så lenge de kan.

Høyre vil:

 • Forebyggeensomhet og satse på psykisk helse
 • Gjøresykehjemmet til et godt hjem
 • Hamer fysisk aktivitet, kultur og opplevelser til de eldre
 • AtHurdal skal bli et demensvennlig samfunn
 • Utvikleet eldretun av omsorgsboliger med sosiale møteplasser, frivillighet, hyggeog felleskap
 • Satsepå etter- og videreutdanning av helsepersonell
 • Garantereenkeltrom på sykehjem og la samboere og ektefeller få bo sammen på sykehjemmet
 • Økegrunnbemanningen i helsesektoren og fjerne ufrivillig deltid

Oppvekstog familie

En godoppvekst legger grunnlaget for et godt liv. Man skal ha det bra hjemme, ibarnehagen, på skolen og i fritiden. Kommunen må satse på tidlig innsats,kompetanse og samarbeid.

Høyre vil:

 • Sikreat hver enkelt elev utnytter sitt potensial og opplever mestring
 • Gilærerne gode arbeidsvilkår og mulighet for etter- og videreutdanning
 • Hanulltoleranse mot mobbing og styrke barnas psykososiale miljø
 • Utvideskolen i tråd med befolkningsveksten
 • Styrkehelsesykepleiertjenesten
 • Styrkesvømmeopplæringen ved skolen
 • Hamer bruk av teknologi i undervisningen
 • Bevareog videreutvikle den kommunale barnehagen i Rustad
 • Fåinn mer fysisk aktivitet i skoletiden, gjerne i samarbeid med lokale idrettslag
 • Utvidetilbudet på SFO med leksehjelp og mer fysisk aktivitet.
 • Sikreen god og forutsigbar finansiering til lag og foreninger
 • Bidratil at det etableres en Tuftepark i Hurdal
 • Tilbyleie til eie via Husbanken, for å gi flere muligheten til å eie egen bolig
 • Gikirken økonomisk mulighet til å utvikle sine tjenester herunder diakonitjenesten
 • Opprettholdesterke og gode grendesamfunn og støtte velforeningene

Næringsutvikling

God næringsutvikling eren forutsetning for å skape og bevare arbeidsplasser. Kommunen må oppleves som næringsvennlig,med god service og en positiv holdning.

Høyre vil

 • Være en ja-kommune
 • Leggeforholdene til rette for eksisterende og nye bedrifter
 • Satsepå god infrastruktur, spesielt fiberutbygging
 • Jobbefor en raskere og mer smidig kommunal saksbehandling
 • Satsepå Hurdal som turistdestinasjon
 • Leggetil rette for hytteutbygging
 • Ivaretaog utvikle fortrinnene som skogkommune
 • Biståbedrifter i oppstartsfasen med kompetanse og veiledning
 • Stimuleretil bruk av matjord og nydyrking
 • Leggetil rette for flere lærlingplasser, også i kommunal regi
 • Utnyttedet nye næringsarealet i Rustad

Miljø

Vi må ta klima- og miljøutfordringene på alvor oggjennomføre tiltak som virker. Bærekraftsatsinga må videreføres på et nøkterntnivå, med færre konsulenter og større satsing på det lokale miljøet i bygda.

Høyre vil:

 • Jobbefor bedre trafikksikkerhet,spesielt for skolebarn
 • Utvidekollektivtilbudet, også i helgene
 • Haen ren og pen bygd fri for søppel
 • Etablerekomposteringsanlegg nær sentrum
 • Brukekortreist og økologisk mat i kommunale kjøkken
 • Reduserebruken av plast og plastemballasje
 • Energioptimaliserekommunale bygg
 • Økebruken av heltre og andre naturlige byggematerialer
 • Bevareog utvikle landbruket
 • Ikkebygge ned matjord utenfor sentrum