Budsjettfremlegg 2020

Budsjettfremlegg2020 Hurdal Høyre

Ordfører.

Når vi står her i dag har vi snart lagt bak oss ikke bareett, men flere krevende år. Selv med en inntekt fra eiendomsskatten i 2019 på5,5 millioner ser vi ut til å lande på et underskudd på rundt 8 millionerkroner. For en såpass liten økonomi som vi har i Hurdal er det svært storeoverskridelser. De siste årene har vi sett altfor mange overskridelser ogaltfor dårlig budsjettdisiplin. Dette har ført til at kommunens fond er lavereenn noen gang, og vi tåler ikke lenger store overskridelser. Uavhengig av hvasom vedtas her i kveld vil det viktigste i 2020 være en streng budsjettdisiplinog løpende oppfølging av utviklingen i kommunens kostnader.

Det er dyrt å bo i Hurdal. De siste årene har de kommunaleavgiftene økt med 43%, og i tillegg har man innført eiendomsskatt. Vi vet ogsåat vi har svært store investeringer innen vann og avløp vi må gjennomførekommende år. Vi i Høyre er redd for at smertegrensen for hvor høyt kommunaltskatte- og avgiftstrykk enkelte tåler er i ferd med å bli krysset. Mangehurdølinger sliter allerede med de høye kostnadene forbundet med det å bo iHurdal. Og det er noe vi politikere må ta på alvor. Vi må lytte til de somsliter med å betale regningene, og vi må lytte til de som føler atsmertegrensen er nådd. Samtidig så er det sånn at det er dyrt å være små. Vi eren liten kommune, med få innbyggere og få å dele regningen på. Få abonnenter påvann og avløp fører til at regningen til den enkelte husstand blir langt høyereenn i kommuner med flere innbyggere. Kommunene får stadig ansvaret for flere krevendeog komplekse oppgaver som gjør det stadig vanskeligere og dyrere å være liten.For Hurdal sin del har dette ført til et utall av interkommunale selskaper ogvertskommunesamarbeid der vi har liten reel innflytelse og hvor vi ser atkostnadene øker i tider hvor vi helst skulle sett reduserte kostnader. Disseselskapene og samarbeidene gjør det krevende for oss å omstille oss og kuttekostnader.

Vi i Høyre tror atdet viktigste for innbyggerne ikke er spørsmålet om økt eller reduserteiendomsskatt, men det totale skatte- og avgiftsnivået i kommunen. Medvissheten om at vi vil måtte investere mye i vann og avløp i årene fremover somvil føre til økte gebyrer, mener jeg vi bør enes om en strategi og et mål om å etterhvert fase ut eiendomsskatten.

For 2020 har regjeringen besluttet at den minimalereduksjonsfaktoren for eiendomsskatt på fritidsboliger og boliger skal heves til30%. Dersom vi fortsatt skal ha eiendomsskatt på 2 promille her i Hurdal vildette føre til en reduksjon i inntektene fra eiendomsskatten på 1 millionkroner. Vi i Høyre mener dette er en fin anledning til å begynne nedtrappingenav eiendomsskatten, ved at vi foreslår å videreføre dagens sats på 2 promille.

Vi synes rådmannen har gjort en god jobb med å foreslåomstillingsvedtak som vil gi en samlet kostnadsreduksjon i 2020 på 6 millionerkroner. Allikevel monner det ikke nok, da vi andre steder får kostnadsøkningerpå over 8 millioner kroner. Vi må fortsette jobben utover 2020 med å se over kostnadenevåre og aktivitetsnivået vårt samt måten vi jobber på for å klare å drive endamer effektivt. Skal vi på sikt få fjernet eiendomsskatten helt, må vi redusere kostnadenevåre i årene fremover tilsvarende den inntekten som ligger inne i prognosenefor eiendomsskatten. Det å få ned kostnader er en tidkrevende jobb, da det oftetar tid fra man vedtar å kutte en kostnad til det kan gi en helårsvirkning påbudsjettet. Flere interkommunale selskap opererer for eksempel medoppsigelsestid på 1 år. Derfor mener vi at man for 2020 kan ta størsteparten avinntektstapet for reduksjon av eiendomsskatten ved å redusere avsetningene våretil fond, men dette er ikke bærekraftig over tid. Derfor foreslår vi også atrådmannen skal starte et arbeid med å gjennomgå alle interkommunale selskaperog vertskommunesamarbeid Hurdal er en del av, slik at vi kan være sikre på atvi drifter Hurdal kommune på den mest optimale og kostnadseffektive måten.

I September, før valget foreslo nåværende ordfører åkutte ordførergodtgjøringa med 10%, samt å redusere varaordførerstillingen med10%. Dessverre fikk ikke dette forslaget flertall da, men fordelingen avrepresentanter i kommunestyret har endret seg mye etter valget slik at vivelger å fremme det samme forslaget nå, men fremfor å fordele besparelsen på defolkevalgte slik som det ble foreslått i september ønsker vi å bruke dennebesparelsen som et ledd i å redusere eiendomsskatten.

Også i de andre kommunene på øvre romerike har det skjeddstore endringer i kommunestyrene, slik at vi mener det er naturlig at man gjennomføreren ny dialog med kommunene på øvre romerike om den mest hensiktsmessige,fremtidige kommunestrukturen på øvre romerike. Vi mener at Hurdal bør tainiativ til dette, da det er vi som trenger det mest og oss dette kanskje ermest relevant for.

I budsjettet vårt har vi valgt å lene oss på regjeringensanslag når det gjelder skatteinntekter og rammetilskudd for 2020, slik at viforeslår å øke dette med 829000. Det er i denne sammenhengen viktig å jobbe forå få flere innbyggere til Hurdal ved å reklamere for bygda og innta en positiv ogsamarbeidsvillig posisjon ovenfor utbyggere.

Vi kutter også kostnadene til romerike revisjon ogromerike kontrollutvalgssekreteriat med 80000 i forhold til rådmannens forslag,da det beklageligvis er brukt feil tall her.

Vi i Høyre velger tross den dystre økonomiske situasjonenå også være positiv til fremtiden her i Hurdal. Vi synes samarbeidsklimaet ikommunestyret er godt, og det virker som vi nå har en organisasjon som fungerergodt. Mye positivt skjer i Hurdal, og vi går en spennende tid i møte. Det er nåviktig at vi alle bretter ermene opp, og sammen jobber oss over kneika. Hurdalskal være et godt sted å bo, jobbe og leve, og sammen skal vi få til det.

Vi legger rådmannens forslag til budsjett for 2020 tilgrunn, men foreslår følgende endringsforslag. Verbalforslagene ønskes votert over enkeltvis:

  1. Ordførers godtgjørelse reduseres med10%. Varaordførerstillingen reduseres med 10%. Kostnader til godtgjøringordfører og varaordfører reduseres da med 200000,-
  2. Inntekt på skatt og rammetilskudd økesmed 829000,- i tråd med regjeringens prognose for 2020.
  3. Eiendomsskatten (91110) reduseres til 2promille.
  4. Kostnad til Romerike revisjon ogromerike kontrollutvalgssekreteriat reduseres med 80000
  5. Avsetning til fond (94110) reduseres med1391000

Verbalforslag:

  1. Rådmannen starter et arbeid med å gåigjennom alle interkommunale selskaper og vertskommunesamarbeid Hurdal er endel av for å se på kost/nytte og vurdere om det finnes mer hensiktsmessigemåter for Hurdal å ivareta disse oppgavene på. Målet med arbeidet skal være ådrifte Hurdal sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
  2. Ordfører bes ta iniativ til å innlededialog med de andre kommunene på øvre romerike med mål om å se på den mesthensiktsmessige kommunestrukturen på øvre romerike.
  3. Eiendomsskatten skal trappes ned, medmål om å få den fjernet ved utløpet av økonomiplanperioden 2019-2023.