50 grunner til at Høyre bør styre likestillingspolitikken i Norge

Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, og er kåret til et av verdens mest likestilte land. Men vi har også noen utfordringer, særlig når det gjelder helse, vold mot kvinner og økonomisk likestilling. Vi er ikke i mål.

Lederen av Høyres kvinneforum, Guro Angell Gimse, avbildet foran Stortingsbygget.
Høyre i regjering har jobbet utrettelig med å utjevne forskjeller mellom kvinner og menn. Her er 50 gode grunner for at Høyre bør styre likestillingspolitikken i Norge. Bilde: Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og leder for Høyres Kvinneforum

Over en tredjedel av alle kvinner i arbeidslivet jobber deltid. I tillegg tjener kvinner 89% av det menn tjener. Denne forskjellen påvirker hvilke muligheter og hvilken valgfrihet kvinner har. Videre vet vi at kapitalgapet mellom kvinner og menn er enda større. Menn eier 80 prosent av de private verdiene på Oslo Børs. Høyre vil sørge for at lønnsgapet mellom kvinner og menn utjevnes.

Kvinner er også 70 prosent mer sykemeldte enn menn. En av grunnene til dette kan være at det forskes for lite på kvinnehelse. Høyre i regjering jobbet med å løfte kvinnehelse gjennom mer forskning og pakkeforløp for typiske kvinnelidelser.

Vold og overgrep er et betydelig samfunnsproblem. 150 000 nordmenn opplever vold i nære relasjoner i løpet av et år. To tredjedeler av disse er kvinner. 1 av 10 kvinner opplever voldtekt i løpet av livet. Høyre styrker innsatsen mot vold i nære relasjoner. 

Høyre i regjering jobbet utrettelig med å utjevne forskjeller mellom kvinner og menn.

10 gode grunner til at Høyre bør styre likestillingspolitikken i Norge:   

 1. Norge er for tredje år på rad kåret til et av verdens mest likestilte land. Likevel var Erna Solberg en statsminister som erkjente at vi ikke er mål.
 2. Partileder Erna Solberg har et stort engasjement for kvinnehelse og har satt i gang en offentlig utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Den siste tilsvarende utredningen ble levert i 1999.
 3. Solberg-regjeringen har innført standardiserte behandlingsløp, såkalte «pakkeforløp» for behandling av ulike krefttyper som for eksempel brystkreft.
 4. Likelønn var viktig for Erna Solberg som statsminister. Derfor innførte hun rapporteringsplikt for bedrifter med over 50 ansatte på fordelingen av lønn i bedriften etter kjønn.
 5. Solberg-regjeringen har bidratt til å styrke politiets fokus på vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt.
 6. Solberg-regjeringen har styrket arbeidet mot seksuell trakassering gjennom å etablere et lavterskeltilbud for behandling av trakasseringssaker.
 7. Solberg-regjeringen har utvidet pleiepengeordningen betraktelig slik at begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig.
 8. I vår regjeringstid ble barnetrygden økt for første gang på mange år.
 9. Solberg-regjeringen lovfestet kommunenes plikt til å ansette jordmor (2018).
 10. Solberg-regjeringen har sammen med næringslivet kommet fram til 30 punkter for økt likestilling i næringslivet.

Fortsatt ikke overbevist? Her er 50 gode grunner:

50 gode grunner

 1. Norge er for tredje år på rad kåret til et av verdens mest likestilte land. Likevel var Erna Solberg en statsminister som erkjente at vi ikke er mål og som har nye tiltak på gang.
 2. Erna Solberg har et stort engasjement for kvinnehelse og har satt i gang en offentlig utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Den siste tilsvarende utredningen ble levert i 1999.
 3. 90 000 flere kvinner jobber heltid under denne regjeringen.
 4. Solberg-regjeringen ga om lag 2,2 milliarder kroner til kompetanseløft 2025 i 2021. Etablering av heltidskultur i tjenestene, redusert vikarbruk og derigjennom satses det på kontinuitet i bemanningen.
 5. Kvinner har et stort ansvar for pårørende, derfor leverte Solberg-regjeringen en pårørendestrategi i fjor.
 6. Solberg-regjeringen har økt potten for forskning på kvinnehelse og varsler at de vil gjøre mer.
 7. Solberg-regjeringen har levert en strategi om seksuell helse.
 8. Solberg-regjeringen har innført standardiserte behandlingsløp, såkalte «pakkeforløp» for behandling av ulike krefttyper som brystkreft. Det vil også komme flere pakkeforløp for lidelser som rammer kvinner spesielt.
 9. Nyere forskning fra STAMI viser at arbeidsmiljø har stor betydning for arbeidstakeres helse, engasjement og sykefravær. Derfra har statsministeren sørget for at ny IA avtale inneholder dette som hovedsatsingsområde.
 10. Likelønn var viktig for Erna Solberg som statsminister. Derfor innførte hun rapporteringsplikt for bedrifter med over 50 ansatte på fordelingen av lønn i bedriften etter kjønn.
 11. For å hjelpe flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en har Solberg-regjeringen satt i gang en inkluderingsdugnad. Dette er tiltak som er svært viktig for kvinner da flere kvinner har ytelser for nedsatt funksjonsevne og høyere sykemeldingsprosent enn menn.
 12. 100 kvinner opplever vold i nære relasjoner i året. Derfor kom Solberg-regjeringen med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner til våren.
 13. Solberg-regjeringen opprettet støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle politidistrikt.
 14. Solberg-regjeringen har sørget for familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt.
 15. Solberg-regjeringen har bidratt til å styrke politiets fokus på vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt.
 16. Med Høyre i regjering ble det gitt penger til systematisk risikovurdering av familievoldssaker og saker som handler om æresrelatert vold.
 17. Solberg-regjeringen har levert handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold.
 18. Solberg-regjeringen har styrket skolens arbeid med sosial kontroll gjennom å ansette flere minoritetsrådgivere
 19. Solberg-regjeringen har sørget for et nytt integreringsprogram som vektlegger å få flere innvandrerkvinner i jobb.
 20. Erna Solberg har et stort internasjonalt engasjement for likestilling og var den første som nevnte begrepet «mensen» i FN.
 21. Regjeringen har etablert en handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, fordi kvinner er svært utsatt i krig og konflikt.
 22. Kvinnemilliarden: Kjernen i Norges internasjonale arbeid for likestilling er å øke kvinners og jenters handlingsrom. Solberg-regjeringen bevilget 1 milliard til kvinners rettigheter og likestilling.
 23. Erna Solberg er klinkende klar som leder på at seksuell trakassering i arbeidslivet og i partiet er helt uakseptabelt.
 24. Solberg-regjeringen har styrket arbeidet mot seksuell trakassering gjennom å etablere et lavterskeltilbud for behandling av trakasseringssaker.
 25. Solberg-regjeringen har styrket varsleres rettigheter.
 26. Solberg-regjeringen har styrket arbeidstilsynets arbeid med seksuell trakassering.
 27. I vår regjeringstid ble det etablert egne inspektører som jobber spesifikt mot seksuell trakassering. Disse er utdannet av Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 28. Solberg-regjeringen hadde en stor satsing på psykisk helse og etablerte 0-visjon for selvmord.
 29. Solberg-regjeringen har sørget for å få på plass en nettbasert veileder for arbeidsgivere slik at seksuell trakassering kan forebygges.
 30. Solberg-regjeringen har utvidet pleiepengeordningen betraktelig slik at begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig.
 31. Solberg-regjeringen har gitt gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier og redusert foreldrebetalingen for denne gruppen kraftig.
 32. I vår regjeringstid ble barnetrygden økt for første gang på mange år.
 33. Solberg-regjeringen styrket jordmortjenesten i kommunene med 50 prosent.
 34. Solberg-regjeringen lovfestet kommunenes plikt til å ansette jordmor (2018)
 35. Solberg-regjeringen øremerket midler til jordmødre i kommunene.
 36. Solberg-regjeringen jobbet med en norm for jordmødre på fødeavdelinger og med krav til kompetanse.
 37. Helsestasjonene er styrket med 1,3 milliarder kroner siden Erna kom til makta og kommunene har fått krav om å ansette psykolog.
 38. Solberg-regjeringen har sammen med næringslivet kommet fram til 30 punkter for økt likestilling i næringslivet.
 39. Vi leverte en kvinnelig gründerplan fordi for få kvinner er grundere (én av tre).
 40. Vi sørget for at viktige ministerposter er bekledd av kvinner.
 41. Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Derfor støttet Solberg-regjeringen etableringer som «kvinner og teknologi» og «menn i helse».
 42. Solberg-regjeringen har gjennom «Stoltenbergutvalget» fått en status på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og er i ferd med å finne tiltak
 43. Solberg-regjeringen har sørget for «ung i dag» utvalget som så på kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.
 44. Jobbsjansen som skal sørge for å få innvandrerkvinner i jobb har blitt satset på.
 45. Solberg-regjeringen har kommet med en ny handlingsplan for universell utforming som skal gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.
 46. Solberg-regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion har tiltak innen ni ulike områder.
 47. Et nytt Core Topplederbarometer som kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper er under utarbeidelse.
 48. Solberg-regjeringen styrket flere hjelpetjenester i forbindelse med korona.
 49. Erna Solberg har sørget for etablering av et nasjonalt ressurssterk for kvinner ved Bredtveit fengsel som skal bidra til å forhindre langvarig isolasjon for kvinner i fengsel.
 50. Erna Solberg er selv en sterk rollemodell for andre kvinner i både ord og handlinger.