Landsmøtekonferansen 2018

Dagen før landsmøtet, 5. april arrangerte Høyres Kvinneforum, årets landsmøtekonferanse. Temaene som ble diskutert var borgerlig likestilling, regjeringens likestillingspolitikk og ubevisst diskriminering.

Dagen før landsmøtet, 5. april arrangerte Høyres Kvinneforum, i tradisjon tro, årets landsmøtekonferanse. . Foredragsholderne på konferansen var barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, daglig leder i Civita Kristin Clemet, Isabelle Ringnes med Marie Louise Sunde fra #HunSpanderer og statsminister Erna Solberg.
– Landsmøtekonferansen er en utrolig fin arena for å synliggjøre Høyres likestillingspolitikk, og samtidig bygge nettverk på tvers av fylkene. Det gir også påfyll av energi og inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet for et mer likestilt Norge, sier leder av Høyres Kvinneforum, Tina Bru.

Borgerlig likestilling

Norge er et av verdens frieste, likeste, rikeste og likeste land. Kvinner som har stått foran i politikken, har banet vei for likestilling i samfunnet. Statsministeren, utenriksministeren, finansministeren og stortingspresidenten er alle kvinner. Det er mye som går bra med likestillingen i Norge, men det eksisterer også en del utfordringer.

– Flere kvinner jobber deltid, alt for mange minoritetskvinner er arbeidsledige og det er alt for få kvinner i privat sektor, sier Kristin Clemet.

Hva er den viktigste likestillingssaken regjeringen bør jobbe med?

Høyre skal være det partiet som skal være pådriver for alltid å styrke kvinners rettigheter i Norge. Regjeringen har jobbet aktivt og systematisk for likestilling, og vi ser resultater av den likestillingspolitikk vi har ført.

– Høyre skal være det beste partiet for damer, men også det beste partiet for damer å være medlem i, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– En viktig sak for meg er likestilling i minoritetsmiljøer. Vi vet at arbeid er en nøkkel til selvforsørgelse, gode norskkunnskaper og veien ut av fattigdom. En annen stor utfordring er negativ sosial kontroll. Minoritetsjenters kamp for frihet er også vår kamp, fastslår Linda Hofstad Helleland.

Ubevisst diskriminering

Det finnes ubalanse mellom kjønnene i arbeidslivet. Marie er en av få kvinnelige kirurger i Norge. Marie fortalte om hvilke fordommer som finnes mot kvinner i kirurgiyrket, og hvordan arbeidshverdagen til kvinnelige leger oppleves diskriminerende.

– Jeg opplevde personlig dette budskapet når jeg skulle søke jobb som lege: «Dette blir interessant. Vi ansetter normalt ikke kvinner. Det funker bare ikke. Det blir spennende å se hvordan det går med deg» forteller Marie Louise Sunde.

Det finnes alt for mange myter om kvinner i arbeidslivet. Marie og Isabelle forteller om eksempler som «kvinner skaper konflikter» og «kvinner bryr seg mer om familie enn karriere». Alt for mange kvinner opplever en ubevisst diskriminering i arbeidslivet.

– Ubevisst diskriminering handler om hvordan vi behandler menn og kvinner ulikt, uten at vi bevisst merker det, presiserer Isabelle Ringnes.

– Likestillingspolitikk handler om å skape balanse

Likestilling handler om å skape balanse mellom kjønnene. Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, hvor for eksempel kvinner er overrepresentert i helse- og omsorgsyrker. Rapporter viste tidligere at Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa.

– Flere kvinner er nødt til å satse på teknologi, og flere menn er nødt til å satse på helse- og omsorg, sier Erna Solberg

Den største utfordringen vi har på likestilling er skjevheten som finnes i arbeidsmarkedet. Dette kommer til å skape større og flere utfordringer, dersom vi ikke tar tak i dette nå.

– Likestillingspolitikk handler om hvordan politikk påvirker ulike kjønn. Det handler om å skape et utdanningssystem som passer bedre for unge gutter, og om å skape et helsevesen som passer bedre for kvinner, poengterer statsminister Erna Solberg

Følg Høyres kvinneforum på Facebook her!