Fremtidens dimensjonering av barnehage, skole og omsorgstjenester i Lillehammer kommune

Hvordan skal vi klare å gi gode kommunale tjenester til innbyggerne våre i framtiden?

Dersom vi fortsetter drift, struktur og organisering som i dag, kommer vi ikke til å kunne møte innbyggernes helt nødvendige og basale behov for kommunale tjenester i fremtiden. Det er derfor viktig at Lillehammer kommune gjennomfører tilpasninger og omstillinger slik at tjenesteproduksjonen er tilpasset innbyggernes behov.

Tirsdag 7. mars fikk formannskapet i Lillehammer kommune en fyldig orientering av administrasjonen om konseptutredninger for dimensjonering av barnehager, skoler og heldøgns omsorg i Lillehammer kommune. Presentasjonen var delt opp i følgende tema:

  • Demografiske realiteter – aldrende befolkning
  • Økonomiske realiteter – investeringer, drift og konsekvenser
  • Konseptutredning barnehage
  • Konseptutredning skole
  • Konseptutredning heldøgns omsorg
  • Bygg – tilstand, investeringer og driftskostnader
  • Veien videre – neste fase

Administrasjonen planlegger for at utredningene blir gjenstand for politisk behandling i mars 2023.

Lillehammer Høyres umiddelbare respons er at det i veldig stor grad fokuseres på bygg – og ikke innhold. Det er også i liten eller ingen grad tatt med private aktører som en del av tilbudsmiksen. Og for det tredje, så savner vi at bemanning, sykefravær, ansattes trivsel og arbeidsvilkår omtales som viktige faktorer for å kunne drifte gode tjenester innenfor et bærekraftig budsjett.