Vi vant kampen om budsjettet!

Det ble mye ståhei etter at Lillehammer Høyre og resten av opposisjonen fikk budsjettflertall. Nå er dynamikken i kommunestyret endret, og det er historisk.

En blid Høyre-gjeng. Første rad f.v.: Tone Kolaas, Bjørgulv Noraberg, Morten Aune, Oddvar Møllerløkken og Marianne Gunnerud. Andre rad f.v.: Freddy Jensen, Per Arne Slapø, Mats Ellingsen og Berit G. Denstad.

Ordfører Ingunn Trosholmen (AP) og resten av koalisjonen må venne seg til en ny realitet. De har ikke lenger flertall i kommunestyresalen. Fra nyttår skal de styre etter et budsjett de selv ikke har stemt for.

Vi (Høyre, Senterpartiet, Rødt, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og uavhengige representanter) gir 9 millioner ekstra til helse, og i overkant av 4 millioner ekstra til grunnskolen. I tillegg gir vi mange hundre tusen til ulike prosjekter innen kultur og frivillighet. Vi vil også forsøke å få ned kommunale gebyrer for å skjerme innbyggerne våre mot enda flere økte kostnader.

Til tross for ideologiske forskjeller har vi i opposisjonen klart å jobbe konstruktivt og løsningsorientert for å lage et best mulig budsjett som prioriterer gode tjenester til innbyggere i Lillehammer.

Når vi velger å bruke mer penger et sted, må vi kutte et annet sted for at budsjettet skal gå i balanse. Det er på ingen måte snakk om behov for oppsigelser. I kommunens totale driftsbudsjett på nesten 1,8 milliarder kroner flytter vi på mindre enn 1 % av disse pengene. Budsjettet er forsvarlig og går med overskudd. Dette overskuddet vil vi bruker til å finansiere deler av årets investeringer for å redusere låneopptak.

Posisjonen ville i sitt budsjettforslag dekke sitt overforbruk ved å tappe kommunens disposisjonsfond og flyktningefond samt gamble på reduserte renteutgifter i 2023. Er det forsvarlig, mon tro?

Hva ligger bak tallene?
Våre omprioriteringer i budsjettet vil blant annet bety økt grunnbemanning i helse og at flere beboere får økt aktivitetstilbud. Vi vet at fysisk og kognitiv stimulering og aktivisering er viktig, spesielt for mennesker med demens. Vi prioriterer å hjelpe barn med lese- og skrivevansker ved å satse på økt kunnskap om dysleksi blant lærerne. I tillegg har vi satt av penger til flere lærere slik at lærenormen oppfylles ved alle trinn og alle skoler.

Vi øker tilskuddet til Kulturhjerte slik at de kan få med flere medvirkende til sine kultur- og integreringsprosjekter. Vi følger opp strategien «Digital hele livet» og vil tilby digital assistanse til eldre, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Og vi bevilger penger til en ekstra stilling i kulturhuset Banken for å tilrettelegge for mer aktivitet og bredt tilbud for alle våre innbyggere.

Kommunedirektørens budsjettforslag inneholder en økning i gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing på hele 25 %. Dette synes vi er høyt og vil medføre en tøff ekstrabelastning for folk flest. Svært mange sliter med å få pengene til å strekke til, derfor ba vi først om en halvering i økningen av gebyrene, men fikk beskjed av ordfører at det var lovstridig. Vi ba derfor Kommunedirektøren komme tilbake til oss med informasjon om hva som ligger bak den enorme økningen i kommunale avgifter og hvilke tiltak som kan gjøres for å senke avgiftene. Dersom det er grunnlag for det, skal økningen i kommunale avgifter revurderes.

Jeg skjønner at ordfører er skuffet over å ikke lenger ha flertall i kommunestyret. Nå er budsjettkampen over, jula står for døren og på nyåret må ordfører styre etter opposisjonens budsjett som flertallet i kommunestyret stemte for. Det er slik demokratiet fungerer.

Her kan du se budsjett- og økonomiplanen som ble vedtatt i kommunestyret 8. desember 2022.