Hva mener Lillehammer Høyre? 

Har du lurt på hva Lillehammer Høyre vil gjøre etter valget? Her har du programmet vårt til lokalvalget 2015

Lillehammer Høyres program 2015-2019

Høyreer glad i Lillehammer

Lillehammer Høyres visjon:

Høyres visjon for Lillehammer er en by som gir muligheterfor alle. En by å være glad i. Et sted å realisere egne drømmer om boligog oppvekstmiljø

– om kultur, idrett og friluftsliv om jobb, fagligutvikling og bedriftsetablering

– om en trygg og verdig alderdom

Lillehammer har et mangfoldig bomiljø, unikeforutsetninger for friluftsliv og spennende kunnskapsmiljøer. Dette er viktigfor oss som bor her, og det er viktig for alle som ønsker å flytte hit.Lillehammer er en by i utvikling, og har de beste muligheter for å være etmangfoldig samfunn med varierte muligheter for alle:

– Som regionsenter med allsidig næringsvirksomhet, service-og kulturtilbud.

– Som kunnskapsby med bredt utdanningstilbud ogkompetansearbeidsplasser. ·Som Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser.

Fem gode grunner til å stemme Høyre i 2015:

– Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi eren forutsetning for alt kommunen gjør, for vekst og utvikling, og forlangsiktige trygge arbeidsplasser. Vi kan ikke fortsette å leve på forskudd vedå betale forbruk med lån.

– Lillehammer skal være en Ja-kommune – en kommune somstøtter opp om initiativ og om frivillig sektor -En kommune dernæringsutvikling er i fokus, og der alle innbyggere føler at initiativ er velkomment.

– Høyre arbeider for sykehus på Lillehammer. Sykehuset erviktig for Lillehammer – det gir jobbmuligheter for regionens innbyggere ogtrygghet for et godt behandlingstilbud. Høyre legger til rette for utvikling avsykehuset og arbeider for å opprettholde og styrke et komplett akuttsykehus påLillehammer.

– Demokratiet er avhengig av skifter i ledelsen for ikke åstagnere. Etter 75 år med

Arbeiderpartiet er endring viktig. Høyrestyre vil gi nydynamikk i kommunen. En stemme til Høyre er den beste garantien for et politiskskifte.

– Næringsutvikling er et av Høyres viktigstesatsingsområder. Arbeidsplasser er avgjørende for å skape den gode byen, ogHøyre vil arbeide med næring som skaper vekst og dermed også et bærekraftigLillehammer, rustet for fremtiden.

Lillehammer Høyre arbeider for Lillehammer

Høyre ønsker et samfunn der alle opplever trygghet ogmuligheter i hverdagen. Dette er målet for politikken og for de sakene vijobber med.

Lillehammer Høyre vil i perioden 2015-2019 arbeide for enrekke saker som er viktige for innbyggere i Lillehammer:

– Kunnskap og trygghet i Lillehammerskolen: Høyre vilarbeide for et trygt sosialt læringsmiljø, et mangfold av læringsmetoder og enkunnskapsfokusert skole som gir hver enkelt elev et best mulig utgangspunkt ilivet

– Fullverdig akuttsykehus: Lillehammer Høyre arbeider for åsikre at sykehuset på Lillehammer opprettholdes og utvikles videre som etfullverdig akuttsykehus.

– Lillehammer skal være en Ja-kommune – en kommune somstøtter opp om næringsliv, om frivillig sektor, og der alle innbyggere føler atinitiativ er velkomment.

– Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi eren forutsetning for alt kommunen gjør, en forutsetning for vekst og utvikling,og en forutsetning for langsiktige, trygge arbeidsplasser. Lillehammer kan ikkefortsette å leve på forskudd ved å betale forbruk med lån.

– Kvalitet i helse og omsorg: Høyre vil arbeide for ethelhetlig tilbud ved å ta i bruk både offentlige, private og frivilligeressurser i regionen, ved å legge til rette for innovasjon og ved å slippe fremgode ideer.

– Kamp mot tidstyver: Høyre vil arbeide for at offentligadministrasjon skal være en effektiv og nyttig hjelp for den enkelte i hverdagen.Sammen med innbyggere og ansatte vil vi forenkle ordninger som er tungvinte ogstjeler tid fra viktige oppgaver.

– Lillehammer som vintersportsdestinasjon: Høyre er opptattav å videreutvikle

Lillehammer-regionen som en internasjonal by og somEuropas mest komplette region for vintersport og opplevelser. Vi vil arbeidefor et vellykket ungdoms-OL og en OL-søknad for 2026/2030.

– Lillehammer som kulturby: Høyre vil videreutvikleLillehammer som kulturby gjennom en bred satsing på nasjonale og internasjonalearrangementer, på profesjonelle tilbud, på utdanning, på frivillig sektor og påsamarbeid mellom profesjonelle og amatører.

– Trygg og effektiv vei og jernbane: Høyre arbeider i dialogmed sentrale myndigheter og jobber med lokale planer for utbygging avdobbeltsporet jernbane og firefelts motorvei til Lillehammer. Kommunen skalbidra til rask fremdrift i planarbeidet.

– Effektiv administrasjon: Lillehammer Høyre har vært enpådriver for å effektivisere administrasjonen i Lillehammer kommune. Vi vilarbeide for at kommunens organisasjon alltid er best mulig tilpasset oppgavenesom skal løses. Vi vil bidra til at kommunen er en positiv og fremtidsrettetarbeidsplass som tiltrekker seg den beste kompetansen.

– Vitalt næringsliv: Lillehammer Høyre vil arbeide for godebetingelser for næringsliv og næringsetablering.

Muligheter for alle

Høyre vil at Lillehammer skal være en by som girmuligheter for alle – gjennom en kunnskapsfokusert skole, et rikt kulturliv, etvariert jobbtilbud og en imøtekommende næringspolitikk.

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at alle elever skal gå på en trygg og godskole – en skole som gir et best mulig utgangspunkt i livet. Høyre mener atskolen har ansvar for å bevare nysgjerrigheten, lærelysten, mestringsfølelsenog kreativiteten hos alle elevene. Alle elever skal få dekket sine behov fortilrettelagt opplæring og få anledning til å realisere sine egne unikemuligheter.

Høyre vil:

– Fokusere på kvalitet og læring i skolen, og leggeressursene der vi får kunnskap igjen.

– Skape noen av landets beste skoler, med et høyt snitt pånasjonale prøver.

– Ha åpenhet om resultatene i skolen for å kunne sette inntiltak der det trengs mest.

– Gi barna et bredt og helhetlig faglig fundament med fokuspå kunnskap og kvalitet både i teoretiske, praktiske og estetiske fag.

– Søke om prøveordning med muntlig veiledende karakterer frasyvende klasse.

– Øke antallet lærere som får etter- og videreutdanning ogprioritere innsatsen i tråd med skolens faglige satsing.

– Legge vekt på lærernes ønsker om mest mulig tid og fokuspå læresituasjonen og mindre tid bundet til ikke-pedagogisk arbeid.

– Innføre seniorpolitikk for lærere.

– Sørge for tilfredsstillende læremateriell.

– Sikre leirskoletilbudet.

– Arbeide for trygghet i skolen og ha nulltoleranse motmobbing.

– Innføre et ombud mot mobbing i Lillehammerskolen somkontinuerlig setter fokus på problemet og gir elever og foreldre en alternativmulighet for å bli hørt.

– Ha som utgangspunkt at det ikke er mobbeofferet, menmobberen som skal bytte skole når skolebytte er et nødvendig tiltak.

– Foreta en helhetlig vurdering av kommunens skolestrukturutfra kvalitet, læringsmiljø og ressursbruk.

– Gi foreldre større innflytelse, og styrke samarbeidet mellomhjem og skole.

– Bidra aktivt til mangfoldet i skolen, og anerkjennearbeidet som blir gjort ved byens alternative grunnskoler, som Engesvea ogSteinerskolen.

– Styrke rådgivingstjenesten i skolen kvantitativt ogkvalitativt.

– Styrke skolehelsetjenesten.

Byutvikling i Lillehammer

Høyre vil at Lillehammer skal utvikle seg uten å mistesitt særpreg. Vårt mål er et levende sentrum med gode byrom og aktive grender.

Vi ønsker å utvikle Lillehammer til et godt regionsentermed variert næringsliv og tilbud til innbyggere og tilreisende.

Miljøvennlige arbeidsplasser og boliger rundtkollektivknutepunktene er en naturlig del av et fremtidsrettet bysentrum. Høyrevil videreutvikle byens urbane kvaliteter og legge til rette for utbygging avboliger og kontor rundt Lillehammer stasjon.

Høyre vil:

– Støtte utvikling av handels- og servicetilbud i sentrum,og prioritere sentrum ved vurdering av nye handelsområder.

– Gi mulighet for å holde søndagsåpent i Lillehammer for desom ønsker det.

– Legge til rette for variert aktivitet i sentrum og utvikleBarnas Sentrum med attraktive lekearealer.

– Arbeide for en fremtidsrettet kommunestruktur. Høyre vilha en tett dialog med kommuner både sør for og nord for byen for å finne godeløsninger for innbyggerne.

– Arbeide for en enkel og åpen søknadsprosess vedboligbygging og næringsutvikling.

– Legge til rette for fortetting rundt stasjonsområdet.Stasjonsområdet er regionens viktigste kollektivknutepunkt, og kan væreutgangspunkt for miljøvennlige boliger og arbeidsplasser.

– Arbeide for et allsidig og variert næringsliv.

– Starte en prosess for belyse videre utvikling avstasjonsområdet og Lurhaugen.

– Legge til rette for gjennomføring av bydelsplanen forNordre Ål.

– Tilrettelegge Mesnaelva som et sammenhengende tur- ogparkareal fra

Strandtorget til Kroken, og tilrettelegge for universellutforming der det er mulig. ·Arbeide for Mjøsregionen som en god samarbeids- og arbeidsregion.

Vi ønsker å utvikle Lillehammer til en attraktivkunnskapsby.

Høyre vil:

– Legge til rette for samling av kunnskapsarbeidsplasser iLillehammer.

– Støtte opp under Forsvarets satsing på Jørstadmoen.

– Legge til rette for etablering av IKT-bedrifter på Jørstadmoen.

– Videreutvikle Campus Lillehammer.

– Styrke infrastruktur og forbindelsene mellomkunnskapsmiljøene i kommunen, blant annet i sentrum, på Storhove og påJørstadmoen.

– Støtte kulturstudiene og filmmiljøet og tilrettelegge forfilmbedrifter og andre kulturnæringsbedrifter.

Lillehammerregionen i nasjonale prioriteringer

Høyre arbeider aktivt for å sikre at Lillehammerregionenvinner frem i nasjonale prioriteringer. Å fremme lokale interesser er en del avkommuneledelsens oppgave. Statlige beslutninger kan støtte opp om regionen ogom innbyggernes hverdag. Dette er viktig for veier og jernbane, forarbeidsplasser, utdannings- og jobbmuligheter, for samarbeid og synergi mellomstat, kommune og næringsliv.

Høyre tar vare på Lillehammers interesser.

Høyre vil:

– Arbeide for dobbeltsporet jernbane Oslo-Lillehammer.Arbeide for utbygging av to spor og høyhastighet i hele IC triangelet.

– Arbeide for å samle IKT-virksomheten i Forsvaret påJørstadmoen.

– Utvikle Høgskolen i Lillehammer.

– Videreutvikle et komplett akuttsykehus påLillehammer.

– Være en pådriver for firefelts E6 til Lillehammer.

– Være en pådriver for å etablere og ta vare på statligekunnskapsarbeidsplasser i regionen.

Vi vil arbeide for å utvikle Lillehammer til Europas mestkomplette region for vintersport og opplevelser.

Høyre vil:

– Arbeide for OL-søknad for 2026. Høyre ønsker en søknadbasert på gjenbruk, miljø og nøkternhet.

– Være pådriver for at OL-anlegg blir nasjonalanlegg.

– Søke om status som turiststed for Lillehammer.

– Arbeide for å opprettholde et mangfold av aktiviteter,arrangementer og festivaler.

– Videreutvikle samarbeidet i Lillehammer-regionen.

– Legge til rette for en fantastisk OL-fest under Ungdoms-OLi 2016.

– I samarbeid med grunneiere, idrett, arrangører ognæringsliv vurdere hvordan

Olympiaparken og området rundt kan videreutvikles som enpark for idrett, rekreasjon og helse.

Næringsutvikling

Lillehammer skal ha en positiv holdning til utvikling, ogspille på lag med næringslivet. Vi skal ta godt vare på det næringslivet vihar, og trekke til oss ny næringsvirksomhet.

Lillehammer skal gi muligheter for alle til å realisereideer og skape arbeidsplasser.

Høyre vil:

– Spille på lag med næringslivet.

– Utvikle en klar næringsstrategi for Lillehammer.

– Ha en løsningsorientert saksbehandling.

– Tilby forutsigbare rammebetingelser.

– Føre en offensiv næringspolitikk og jobbe aktivt for å fåbedrifter til å etablere seg i Lillehammer.

– Være en Ja-by som slipper kreftene til.

– Regulere nødvendige tomtearealer til næring og samarbeidemed grunneier om tilrettelegging av arealer.

– Satse spesielt på å utvikle reiselivstilbudet.

– Arbeide for et levedyktig og bærekraftig landbruk.

– Stimulere nyskapning, innovasjon og initiativ.

– Videreutvikle positive og næringsrettede tiltak, som foreksempel Bondens marked.

– Videreutvikle tiltak som Grønn omsorg.

En effektiv infrastruktur

Lillehammer skal ha en god og tilrettelagt infrastruktursom bygger opp om næringsliv, om effektive tjenester, og som forenklerinnbyggernes hverdag.

Høyre vil:

– Arbeide for effektive innfartsårer, et godtkollektivtilbud og gode parkeringsmuligheter.

– Arbeide for en bedre trafikkløsning i Bankenkrysset.

– Opprettholde gratis parkering etter klokken tre.

Eiendomsskatt

– Høyre er en garantist mot heving av eiendomsskatten.

– Høyre har som mål over tid å avvikle eiendomsskatten.

Lykke til! – stempel

Lillehammer Høyre vil innføre et Lykke til stempel tilsaksbehandlere i kommunen. Stempelet skal være et tydelig og positivt signal omat kommunen skal legge til rette for initiativ og for de som ønsker å investerei byen vår, enten det er i egen eiendom eller i næringsutvikling.

En by å være glad i

Høyre er glad i Lillehammer. Vi vil bidra til atLillehammer kan være en by det er lett å trives i – for alle oss som bor her,for alle som har vokst opp her, og for alle som er på besøk.

Vi vil ta vare på og videreutvikle byens særpreg, skapelevende lokalsamfunn og støtte opp om kulturtilbud og frivillig sektor.

Barn og unge Uten frivillige stopper Lillehammer!

Høyre vil:

– Redusere eller fjerne kommunal husleie for frivilligkultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge.

– Legge til rette for at idrettslagene kan utføre drifts- ogvedlikeholdsoppgaver på anlegg mot redusert husleie.

– Styrke kommunens samarbeid med frivillig sektor.

-Bedre forbindelsen mellom boområdene og sti- ogløypenettet.

– I samarbeid med Olympiaparken og lokale idrettslag arbeidefor å utvikle Kanthaugen til et tidsmessig anlegg for ulike vinteraktiviteter.

– Støtte planleggingen av et fremtidig blackbox-verksted forbarn og unge knyttet til Lillehammer kulturskole og Kulturhuset Banken.

– Sikre Lillehammer kulturskole som et bredt kulturfagligkompetansesenter for læring og aktivitet, og som en relevant samarbeidspartnerfor andre aktører i kommunen.

– Arbeide for å beholde Plan B som et supplement til øvrigetilbud for barn og unge i kommunen.

– Sikre full barnehagedekning og et allsidig pedagogisktilbud i samarbeid med private og offentlige barnehager.

Kultur

Lillehammer har et rikt og mangfoldig kulturliv medvarierte muligheter for store opplevelser, for deltakelse og for utvikling avtalenter. Dette er med på å gjøre Lillehammer til en god by å bo i.

Kulturen er sentral i utviklingen av Lillehammer somreiselivsdestinasjon.

Høyre vil:

– Styrke satsingen på kulturelt entreprenørskap ogkulturnæringer i Lillehammer.

Satsingen må skje i samarbeid med viktige ressursmiljøer somNasjonalt Kompetansesenter for Kulturnæring ved Høyskolen i Lillehammer,Fabrikken og filmbransjen.

– Støtte opp om profesjonelle tilbud innen kulturarv, kunst,litteratur, dans, musikk, teater og film.

– Styrke samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Viktigeeksempler på slikt samarbeid er Opera Lillehammer, Lillehammer Symfoniorkesterog musikaloppsetninger.

– Legge til rette for frivillig kultursektor med variertmulighet for å delta.

– Legge til rette for talentutvikling blant barn og ungegjennom samarbeid mellom frivillig sektor, opplæringstilbud og profesjonelleutøvere.

– Støtte en eventuell etablering av et profesjonelt orkesteri Innlandet.

– Styrke samarbeidet mellom kommunen og de storekulturinstitusjonene på Lillehammer, som Norsk litteraturfestival,Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Bjerkebæk og Postmuseet og LillehammerKunstmuseum.

– Støtte opp om internasjonalt kultursamarbeid, og søkeinternasjonale prosjekter med mulighet for utveksling for barn og unge.

– Fremme samarbeid innenfor reiselivet – mellom opplevelses-og arrangementsaktører og kulturfeltet. Eksempler er fellesarrangementer, markedsføring, arrangementskalender og andre tiltak rettetmot brukere og publikum.

Miljø

Den nære kontakten mellom by, bygd og natur er viktig forLillehammer. Skog, vann, fjell og elver er viktige for folk i Lillehammer. Vihar et ansvar for å ta vare på luftkvalitet og nærmiljøet rundt oss ihverdagen, å bevare de unike naturverdiene i regionen for kommende generasjoner,og å bidra til å løse globale miljøutfordringer.

Høyre vil:

– Legge til rette for styrket lokalt busstilbud.

– Prioritere hyppigere avganger og tilgjengelighet ikollektivtrafikken.

– Innføre lav- eller nullutslippsstandard på alle nyekommunale tjenestebiler, når teknologien er tilgjengelig for formålet.

– Arbeide for lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøpeller anbud på busstilbud.

– Stille krav om null- eller lavutslippsstandard for allenye drosjer dersom det blir statlig hjemmel for dette.

– Arbeide for å få 25% av bilparken over på ren, fornybarenergi innen 2020.

– Arbeide for flere ladestasjoner for ladbare biler – bådenormalladere og hurtigladere.

– Legge til rette for nye ladestasjoner for elbiler iforbindelse med nye boligprosjekter.

– Utvikle og vedlikeholde strandsone og badeplasser, medtilrettelegging for universell utforming der dette er mulig.

– Innarbeide rydding langs Mesnaelva fra Kroken til Mjøsa,og gjøre det mulig å vandre hele strekningen langs elva. Det skaltilrettelegges for universell utforming der det er mulig.

– Verne om de unike naturkvalitetene til elver og vassdrag ikommunen, herunder

Mesnaelva, Lågen og Gausa. Det legges til rette forørretfiske i Mesnaelva fra 2020.·Lillehammer vil samarbeide med de andre kommunene rundt Mjøsa om et initiativmot Klima- og miljødepartementet om kartlegging av utslipp og rensing av Mjøsa.

– Prioritere utbygging og brøyting av sykkelveinett itilknytning til skoleveier.

– Legge til rette for sykkelparkering ved skoler.

– Avvikle fyring med fossil olje til oppvarming av eide ogleide kommunale bygg innen 2019.

– Ta i bruk varmepumpeteknologi og miljøvennligeenergikilder basert på metangass fra kloakkanlegg, fyllinger, matavfall oglandbruk der det ligger til rette for effektiv utnyttelse.

– Stille miljøkrav til alle kommunens anbud og innkjøp, bådetil produkter, tjenester og transport.

– Tilrettelegge slik at byens grønne og blå lunger ertilgjengelige for alle, herunder også området ved Terrassen.

– Miljøstandarden videreutvikles ved alle størrearrangementer.

Trygge lokalsamfunn

Trygghet i hverdagen er viktig for mennesker, og det erviktig for Høyre. Trygghet for lokalsamfunnet, trygghet for arbeidsplasser ogtrygghet for at viktige tjenester fungerer, gir hver dag livskvalitet forLillehammers innbyggere.

– Høyre vil sikre et trygt og bærekraftig økonomiskfundament for kommunen. Vi vil bruke dette fundamentet til å skape tryggearbeidsplasser og kvalitet i kommunens tilbud.

– Høyre ønsker å legge til rette for at gode idéer kanutvikles og skape nye arbeidsplasser

– Høyre ønsker at alle som kan, skal ha mulighet til å klareseg i hverdagen – med egen jobb og inntekt, eget hjem og en hverdag og fritidtilpasset egne ønsker og behov.

Kommunal drift og ledelse

Lillehammer kommune har 1,7 milliarder kroner i gjeld, ogdette begrenser kommunens handlingsrom kraftig. Kommunen er nødt til å ta takfor å unngå statlig administrasjon (Robek). Høyre vil redusere kommunenseiendomsmasse og aksjeportefølje for å redusere gjeld og driftskostnader.

Høyre vil være svært restriktive med å ta opp nye lån.All bruk av skattebetalernes penger skal være gjennomtenkt. Slik skal vi fåkontroll over økonomien.

Høyre vil:

– Sikre kontroll og rutiner i innkjøp og økonomistyring.

– Sikre økonomisk handlingsrom gjennom reduksjon av gjeld ogdriftskostnader.

– Redusere gjeld gjennom salg av aksjer, eiendom og skog,som for eksempel:

– Selge Lillehammers andel i IKOMM. o Salg av kommunaleiendom.

– Salg av skog som ikke kan inngå i kommunenstjenestetilbud.

– Ha en moderne arbeidsgiverpolitikk. Medarbeiderne erkommunens viktigste ressurs. God ledelse, kompetanseutvikling, karriereveger ogobligatoriske medarbeidersamtaler er viktige virkemidler.

– Arbeide for å redusere sykefraværet.

– Effektivisere og forenkle saksbehandling gjennom smartereIT-løsninger.

– Slanke byråkratiet og styrke tjenesteproduksjonen(førstelinjetjenestene).

– Ha en arbeidsgiverpolitikk i kommunen der vi spiller pålag med de ansatte og stimulerer nytenking.

Kvalitet i helse- og omsorgstjenester

Høyres mål er at alle skal få gode helse- ogomsorgstjenester når de trenger det, uansett alder og livssituasjon.

Høyre ønsker et samfunn der alle får nødvendig hjelp tilå mestre hverdagen, og der alle opplever trygghet for sine grunnleggende behov.

Høyre vil:

– Arbeide for å etablere flere omsorgsboliger.

– Arbeide for høy kompetanse – flere ansatte sykepleiere ogleger i omsorgstjenesten.

– Arbeide for tverrfaglig og tverretatlig kompetanse isamarbeid med fastleger og brukerrepresentanter.

– Samarbeide med andre offentlige og private tilbydere for åstyrke mangfold og kvalitet i tilbudet til brukerne. Gi brukerne merinnflytelse over eget liv gjennom økt valgfrihet.

– Benytte hele helsetilbudet i regionen for å sikre at detikke er ventelister på lovpålagte kommunale helsetjenester.

– Benytte hele helsetilbudet i regionen for å sikre atkommunen kan ta imot pasienter som skrives ut fra sykehus. Dette girinnbyggerne bedre tjenester, og kommunen unngår dagbøter.

– Bidra til å styrke de private tilbyderne som for eksempelSkogli og Revmatismesykehuset gjennom et godt samarbeid mellom private ogoffentlige institusjoner.

– Sørge for at kommunen ikke bygger opp overlappendevirksomhet som svekker gode, private fagmiljøer, blant annet innenforrehabilitering.

– Inkludere private tilbydere og frivillig sektor isamhandlingsreformen.

– Videreutvikle og styrke JOBBEN og Entreprenørfabrikken isamarbeid med Frelsesarmeen.

– Styrke samarbeidet med frivillig sektor iomsorgstjenesten.

– Videreutvikle tilbudet av moderne behandlingsformer somfor eksempel bruk av musikkterapi ved Lillehammer helsehus.

– Arbeide for et komplett akuttilbud på Lillehammer Sykehus.

– Arbeide for å redusere sykefraværet i helse ogomsorgssektoren.

– Legge til rette for en systematisk etter- ogvidereutdanning i kommunens omsorgstjenester.

– Arbeide for å skape Pasientens Helsetjeneste og godepasientforløp.

– Arbeide for å styrke befolkningens kunnskap og evne til åta vare på egen helse.

– Bidra til å styrke kunnskap og forskning og samarbeidmellom relevante aktører innen helse, forskning og utdanning.

– Arbeide systematisk for en god helhet i eldreomsorgen isamarbeid med brukere og offentlige, private og frivillige aktører.