Politikk

Høyre vil at Oppdal skal vokse inn i fremtiden og være et fantastisk sted med mange muligheter for våre barn som vokser opp og for alle andre med hjerte i Oppdal. Vi vil gi muligheter for alle!

Våre hjertesaker

 • Skole

  Oppdal Høyre ønsker å være seg bevisst ansvaret vi har som skoleeier. Barn og unge er fremtiden vår, en god utdannelse, trygghet og forutsigbarhet igjennom god skolegang, er viktig.

 • Barnehage

  Barnehagen er en viktig institusjon for barnas sosiale utvikling og læring. Barnehagen er en viktig arena for integrering både for barn og foreldre, og det er derfor viktig å videreutvikle denne rollen. Uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning.

 • Landbruk

  Oppdal er en landbrukskommune, vi er størst på sau og pelsdyrhold. Oppdal Høyre har arbeidet aktivt for å kunne bevare og bistå disse næringene, det vil vi fortsette med. Høyre vil bidra til at det føres en rovdyrpolitikk som ikke skaper hindre for landbruksvirksomhet i kommunen vår.

 • Næringsliv

  Det skjer mye bra i Oppdal i dag, reiselivsnæringen går foran og viser hvordan samarbeid gir suksess. Høyre vil støtte opp om slike initiativ, nøkkelen ligger i å legge til rette, støtte og drive frem de næringslivsaktørene og de mulighetene som ligger i Oppdal i dag.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Muligheter for alle med Oppdal Høyre

For Høyre er den viktigste verdien – troen på enkeltmennesket. Derfor tror vi også på involvering og medvirkning. Troen på at hver enkelt vet hva som er viktig og riktig for seg. Høyres program viser hvordan vi ønsker å utvikle Oppdal videre.

Vi vil at Oppdal skal være en JA-kommune der du blir møtt med velvilje og en positiv holdning hos alle ansatte. Høyre vil arbeide for næringslivet igjennom innovasjon og bærekraft, vi vil arbeide for opplevelsesnæringer, klimanøytral fritidsbebyggelse og utvikling innenfor tradisjonelle næringer.

Kunnskap og mestring i skolen er viktig, kvalitet og valgfrihet i omsorgen er nødvendig og Oppdal skal være et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn.

Høyre vi løse kommunale oppgaver ved å bruke FNs bærekraftmål som gir en helhetlig tilnærming til fremtidens oppgaveløsning og ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Høyre har respekt for skattebetalernes penger, vi vil unngå unødige skatteregninger. Kommunen må sette tæring etter næring, og være bevisst på å søke etter nye måter å drive kommunen på, slik at vi alltid får best mulige tjenester for de pengene vi har.

Høyre tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet under ansvar. Flest mulig beslutninger må tas nærmest den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Vi tror på Oppdal fordi vi tror på alle oss som bor her; enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, og på den enkeltes initiativ i næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi tror på Oppdal fordi kommunen vår har store muligheter som vi kan utnytte sammen.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å løfte saker for dem som ikke selv så lett kan gjøre det, vi vil fortsette å kjempe for nulltoleranse mot mobbing, en god barndom, god psykisk helse, oppfølging av psykisk syke og skape like muligheter for alle.

Inkluderende kommune:

Høyres førende prinsipp er at kommunen er til for innbyggerne – og ikke omvendt. Oppdal skal være en JA-kommune der du møter velvilje og en positiv holdning fra alle ansatte.

 • Vi vil innføre en innbyggerapp, som kan bedre dialogen med innbyggerne.
 • Vi vil samhandle og involvere innbyggerne, eksempelvis gjennom oppgaveutvalg og møtepunkt mellom politikere og innbyggere.

Plan, næring, klima og miljø:

Vårt mål er at alle som kan jobbe, skal få muligheten til å jobbe. Den skapende kraften som finnes i hvert enkelt menneske og i et aktivt næringsliv, er selve grunnlaget for velferden. Deltagelse i arbeidslivet er viktig både sosialt og for den enkeltes helse. Og det er viktig å få lov til å være med å skape verdiene, før de kan deles.

I Oppdal er treindustri, bygg og mineraler – tre viktige satsningsområder.

Skogens potensiale kan utnyttes mer, og lokale materialer kan brukes til fritidsboliger i egen kommune. Jeg ønsker å legge til rette for fritidsbebyggelse, der fokus er bærekraft, både når det gjelder areal, bygg og omgivelser. Innovative tanker og smarte løsninger skal bygge morgensdagens hytter. Mineralnæringen står sterkt i Oppdal. Det satses på

landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret og Smak av Fjell markedsfører lam og fjellmandel. Vi må satse på lokal foredling og utnytte potensialet i lokalmatproduksjonen, her hvor gode beitet gir toppkvalitet på kjøtt.

Vi har kultur, historie og reiseliv – følger du Kongevegen over Dovrefjell så kommer du til Oppdal og nord Europas største gravfelt på Vang.

Oppdal Høyre vil:
 • Føre en aktiv, forutsigbar og fremtidsrettet næringspolitikk som fremmer vekst og nyskaping og ivaretar både eksisterende næringsliv og gründerbedrifter At kommunen skal gå foran, legge tilrette for inkluderingsprosjekter og ansette folk med hull i CV’en. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp ved kommunale anskaffelser Styrke samarbeidet med Nasjonalparken Næringshage. Være en pådriver for større samhandling mellom kommunene i regionen for en mer helhetlig næringsutvikling. Gi gode rammevilkår til mineralnæringen, da dette er en viktig næring i Oppdal. Ingen grunnrentebeskatning. Lage plan for kulturnæring som løfter lokal mat og råmaterialer, historie, natur og kultur. Sørge for tilgjengelig areal til næringsutvikling Prioritere behandling av plan- og byggesaker som omfatter næringsbygg Redusere eiendomsskatten for å bidra til mer økonomisk vekst også for bedriftene. Bruke innovative offentlige anskaffelser for å velge smarte løsninger for kommunen og styrke konkurranseevnen til lokalt næringsliv, herunder også turistnæringen Jobbe aktivt inn mot offentlige myndigheter for å tiltrekke private og offentlige arbeidsplasser til Oppdal Stimulere til utvikling innenfor tradisjonelle næringer Styrke lokal matproduksjon og lokal foredling Ivareta god matjord og legge til rette for nydyrking Arbeide for å minimere belastningen med rovdyr

Arealutvikling:

å vokse opp i et nabolag preget av fellesskap, sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer trivsel og helse blant barn og unge – det skal vi legge tilrette for.

Oppdal Høyre vil:
 • Ha en helhetlig og forutsigbar plan for fremtidig fritidsbebyggelse.
 • Lage en strategi for sentrum med fokus på natur, kultur og helhetlig bærekraftig sentrumsutvikling, med fokus på: Kultur, natur, landbruk, lokalmat, parkeringsprinsipper, attraksjoner/opplevelser, arealbruk og reguleringsplaner.
 • Sette fortgang på allerede vedtatt Byggeskikks veileder

Klima og miljø:

Et sunt og rent miljø, samt nærhet til natur er grunnleggende forutsetninger for trivsel og god folkehelse i Oppdal.

Høyres ideologiske utgangspunkt er at vi må etterlate kloden til våre etterkommere i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Det grønne skiftet må gjennomføres i nærmiljøet, etter prinsippet om å tenke globalt og handle lokalt

Oppdal Høyre vil:
 • Velge grønt ved offentlige innkjøp
 • At Oppdal kommune skal arbeide for å kutte 40-50% av ikke-kvotepliktige klimautslipp
 • Ved fornyelse av kommunal bilpark, ønskes valg av nullutslippskjøretøy.
 • Bidra til innkjøp av el-sykkel for ansatte i kommunale tjenester
 • Installere solenergi på flere kommunale bygg
 • Starte arbeidet med å forby engangsplast
 • Stille krav til redusert bruk av plast hos kommunens leverandører av tjenester og løsninger.
 • Se på muligheten for å sette inn flere fastmonterte griller i fritidsområder for å redusere bruken av engangsgrill
 • Arbeide for økt tilgjengelighet av el-ladepunkter og for påfylling hydrogen.
 • Gjennomgå matsvinn i kommunen, se om her er muligheter for forbedring
 • Se om redusert antall parkeringsplasser ved offentlige bygg og i sentrum kan føre til økt bruk av sykkel
 • Oppdal skal tilrettelegges som en attraktiv sykkelbygd

Kollektivtrafikk:

Høyre vil gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere. Vi prioriterer samferdsel fordi bedre og tryggere veier er viktig for folk, og for næringslivet.

Oppdal Høyre vil:
 • Arbeide for to- timers avgang på Dovrebanen.
 • Etablere et godt samarbeid med fylkeskommunen rundt fylkesveier og kollektivtilbudet i regionen.

Trafikksikkerhet:

Oppdal Høyre vil:
 • Bedre trafikksikkerheten i Neslevegen, Soleivegen og området rundt Pikhaugen – og Gnist barnehager.
 • Fortsette arbeidet for 50 km sone gjennom Fagerhaug.
 • arbeide for omklassifisering av Industriveien N til forkjørsvei.
 • arbeide for omklassifisering av Gamle Kongeveg, fra krysset ved riksvei 70 til og med krysset Liavegen, til forkjørsvei.

Oppvekst og utdanning:

Høyre vil fortsette arbeidet med forebyggende helsearbeid for barn og unge, gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i samarbeid med kommunepsykolog. En god helse starter allerede i mors liv.

Barnehage:

Barnehagen er en viktig institusjon for barnas sosiale utvikling og læring. Den er også viktig som arena for integrering. Høyre vil at barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge. Barnehagen skal legge grunnlaget for at barna skal lykkes. Vi er helt avhengige av både private og offentlige barnehager i Oppdal, for at alle skal få tilbud om barnehageplass.

Oppdal Høyre vil:

Likestille private og kommunale barnehager.

Tilby tidlig innsats i barnehagen

Arbeide for å få et tilpasset regelverk som sikrer at offentlige tilskudd kommer barna til gode.

Skole:

For Høyre er det et overordnet mål at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen. Det er viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn.

Høyre anser skole som en prioritert oppgave for kommunen og i Oppdal er skolen god. Høyre ønsker at den gode utviklingen skal fortsette. Skolen skal ha nødvendige ressurser, og det må være fokus på kvalitet i undervisningen på alle trinn. Skolen skal også tilpasse og utvikle undervisningen etter dagens mål om digital satsing. Oppdalsskolen skal bidra til at alle elever kan realisere sine mål, drømmer og ambisjoner.

Oppdal Høyre vil:

Understøtte tverrfaglig satsning i Oppdalsskolen.

Prøve ut en ordning med sommerskole.

Ha nulltoleranse for mobbing og hindre utenforskap.

Jobbe for å styrke skolehelsetjenesten, slik at alle elever får god tilgang på hjelp og støtte.

Fortsette den digitale satsningen.

Se på løsninger med fagutdannet leksehjelp.

Fortsette satsningen med etter- og videreutdanningstilbud til lærere og skoleledere.

Skolemat – kantine:

Høyre vil avsette midler til kantine ved ungdomsskolen. Kantinen kan drives av elevene og målet må være at det serveres lunsj hver dag.

Ungdom og medvirkning:

Vi vil at ungdommen skal få dele ut en pris til noen i Oppdal som gjør en ekstra innsats for miljøet, prisen deles ut av ungdomsrådet.

Oppdal Høyre vil:
 • Ha flere spennende sommerjobber for ungdom Arbeide for flere lærlinger i kommunen Arbeide for en ordning med gratis heiskort, eller redusert pris på heiskort til barn og unge i skolealder. Arbeide for å finne egnede lokaler som kan brukes som ungdommens hus/ ungdomslokaler.

Helse og omsorg:

Alle brukere av helsetjenestene i Oppdal skal møtes med respekt, likeverd, og motta tjenester av høy kvalitet.

I Oppdal skal innbyggerne oppleve tilhørighet, trygghet og inkludering.

Det er kjempebra at flere gutter ser verdien av å utdanne seg innen helse- og oppvekstfag. Vi kommer til å trenge mange flere fagarbeidere i fremtiden, og at flere velger yrkesfag enn tidligere er veldig positivt.

Oppdal Høyre vil:
 • Ha flere menn inn i helsefaget – prosjekt menn i helse
 • Bygge en carport for bilene til hjemmesykepleien
 • Styrke samarbeidet med NTNU og St.Olavs
 • Samle alle helsetjenestene i Russervegen, innrede kjeller i legebygget og utrede behovet for å sette opp et nybygg.
 • Fortsette utviklingen av distriktsmedisinsk senter. Det er fornuftig bruk av ressurser, og gir et samlet tjenestetilbud på et og samme sted.
 • At alle ansatte skal ha medvirkning på turnus, 10-12 timers vakter om ønskelig.
 • At helsestasjon for eldre skal arrangeres flere ganger i året.
 • øke bruk av velferdsteknologi til for eksmpel sporing av demente og fallforebygging.
Folkehelse:

Oppdal Høyre vil:

 • Høyre vil arbeide for å rette opp ulikheter og skape like muligheter for alle til vekst, utvikling og god folkehelse. Fokusområder: Tidlig innsats for barn og unge, forebygge ensomhet og ulikhet i helse.
Lokal akuttberedskap:

Oppdal Høyre vil:

 • Opprettholde lokal legevakt
 • Fortsatt ha operativ ambulanse på nåværende nivå
 • Arbeide for følge- og beredskap av jordmor i Oppdal
 • Være en pådriver for et samarbeid mellom akuttjenstene i Oppdal, for best mulig tilbud til brukerne i kommunen.
Helse og rehabilitering: Rehabilitering skal være en integrert del av all behandling.

Oppdal Høyre vil:

 • Arbeide for at alle skal ha en individuell plan for oppfølging, rehabilitering eller lindring.
Eldreomsorg – alle fortjener en verdig alderdom: å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men brukeren.

Oppdal Høyre vil:

 • Gjennomføre kontinuerlige og systematiske brukerundersøkelser for å sikre god kvalitet på tjenestene.
 • Legge til rette for bygging av eldreboliger gjennom OPS samarbeid
 • øke livskvaliteten til eldre og pleietrengende gjennom boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel
 • Fortsette vårt fokus på maten som blir servert de eldre, og sørge for at denne er næringsrik og velsmakende
 • At alle beboere på helsesenteret skal få tilbud om én times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.
 • Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner for å tilby et bedre kultur- og trivselstilbud. Samarbeid med barnehager og «besøksbaby».
 • Arbeide for å redusere overmedisinering blant eldre.
 • Legge tilrette slik at eldre kan bo i egen bolig så lenge de ønsker.
Psykiskhelse og rusomsorg

Oppdal Høyre vil:

 • Se på behovet for endret organisering og drift av psykisk helsevern, eventuelt øke rammene for ressurser.
 • At det skal kjøpes inn digitale dosetter til eksempelvis psykisk syke, slik at medisindosering forenkles.
 • økt prioritering av et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunen
 • Integrere psykisk helse i det øvrige folkehelsearbeidet
 • Satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner for å gi et bedre aktiviseringstilbud til personer med psykiske helseutfordringer.
 • Samarbeide med utstyrssentralen for å få bruke ut i arbeid.

Kultur og fritid:

Vi vil lage en egen enhet, med enhetsleder, der ansvaret for biblioteket, kulturskolen, Oppdalsmuseet, Vang, Kongevegen, kontakt med Kulturråd og kontakten til idretten, organiseringen av idrettshall, spillemidler og lignende oppgaver bør ligge.

Oppdalsmuseet: Høyre har hele tiden vært klar på at Oppdalsmuseet må tilbakeføres til Oppdal kommune. Frivilligheten må ivaretas i alle ledd og innenfor alle miljø – det er frivilligheten som bygger bygda vår.
Kulturskolen: Vi mener kulturskolen en arena for integrering og inkludering, så vel som læringsarena for musikk og kultur. Høyre mener at administrasjonen av kulturskolen bør ligge under rådmannen i kommunen, i enhet for kultur eller oppvekst og utdanning.

Tilbud ved kulturskolen skal også være et tilbud til:

 • Barn i lavinntektsfamilier, med frikort ordning.
 • Innvandrere, integreringstiltak.
Gamle Kongeveg: Den gamle Kongeveg mellom Dovre og Oppdal kirke skal innen 2021 settes i stand som en sammenhengende historisk vandringsveg, for å sikre og bevare veien for fremtidige generasjoner, for å fremme fysisk aktivitet og næringsutvikling og for å inngå i reiselivssatsingen på begge sider av fjellet.

Oppdal Høyre vil:

 • Fortsette samarbeidet og prioriteringen av kommunale midler til prosjektet
Gravfeltet på Vang: Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune samarbeider for å løfte Vangfeltet frem som et kulturmiljø av nasjonal verdi og interesse. Visjonen er å la gravfeltet gå inn i folks bevissthet og bidra til eierskap, stolthet, tilhørighet og identitet. Gjennom tilrettelegging og formidling skal gravfeltet utvikles til en bærekraftig attraksjon og opplevelse for lokalbefolkning og tilreisende. Det skal danne utgangspunkt for ny næringsvirksomhet, bolyst, folkehelse, reiseliv og friluftsliv.

Folk i Oppdal må knyttes til utviklingen og opplevelsene på gravfeltet for å få eierskap til det unike området.

Oppdal Høyre vil:

 • Fortsette arbeidet og satsingen på gravfeltet.
 • Etablere en nesten 3 km lang tursti med slitedekke. Stien skal gå gjennom gravfeltet fra inngangspartiet og et stykke inn mot en planlagt plattform på den øvre delen av gravfeltet.
 • Etablere en tursti fra sentrum ut til gravfeltet på Vang / Kongevegen.
 • Styrke formidlingen og øke tilgangen for barn og unge, eksempelvis med digitale plattformer.
Utstyrssentral: Høyre har i perioden startet arbeidet med en utstyrssentral, utlån av utstyr til alle som ønsker å låne, eksempelvis sykkel, ski, skøyter osv. Dette er et konsept som kan utligne sosiale forskjeller, men også et viktig tiltak for gjenbruk i et miljøperspektiv.
Gratis halleie for barn 0-19 år: Oppdal Høyre vil arbeide for at barn og unge skal kunne få gratis aktiviteter i kommunens haller og aktivitetsarenaer.
Motorsport og snøscooterløyper: Høyre vil fortsette arbeidet for motorsport og snøscooterløyper, samt glattkjøringsbane på is vinterstid.

Veteraner:

Høyre verdsetter og vil bruke veteranens kompetanse og ressurser i kommunen, eksempelvis kompetanse innenfor beredskap, kulturmøte og konflikthåndtering.

 • Vi vil sørge for god oppfølging i hjemkommunen, i tråd med vedtatt veteranplan.