Trygg og verdig omsorg – Oslo Høyres plan for helsehusene

Enten om du er på et helsehus fordi du trenger et avlastningsopphold eller fordi du trenger hjelp til rehabilitering etter en operasjon, skal helsehuset være et sted du får den behandlingen du trenger og hvor du føler deg trygg.

eirik, hassan og anne
Hassan Nawaz, Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg.

Det siste året er det gjennom pressen avdekket en rekke eksempler på grov omsorgssvikt ved ett av Oslos helsehus. Samtidig har Sykehjemsetaten varslet at pasienter som skrives ut fra sykehusene er sykere enn før, og har mer kompliserte og sammensatte diagnoser. Det stiller helt nye krav til bemanningen og den helsefaglige kompetanse ved alle de fire kommunale helsehusene.

Etter innspill fra pårørende, pasienter, tidligere ansatte og fagmiljøer ønsker Oslo Høyre å gjøre endringer som legger til rette for at alle skal få det oppholdet på helsehusene de trenger. Ved å gjennomføre en omfattende omorganisering av helsehusene, skal vi sikre at pasientene får et trygt og verdig omsorgstilbud.

anne helsehus
Ordførerkandidat Anne Lindboe under pressebriefen.

«Hovedgrepet er å spisse tilbudet slik at helsehusene får ulike profiler og ansvarsområder. Det vil sikre mer robuste fagmiljøer ved hvert enkelt helsehus, og gi de pleietrengende det tilbudet de har behov for.» sier Oslo Høyres Helse- og sosialpolitiske talsperson, Hassan Nawaz.   

hassan pressekonferanse
Hassan Nawaz presenterer Oslo Høyres plan for helsehusene.

Helsehusene skulle i utgangspunktet være en mellomstasjon for pasienter som var skrevet ut av sykehuset og trengte et kort rehabiliteringsopphold før de skulle hjem. Slik er det ikke lenger. Nå tar helsehusene også imot demente pasienter på avlastningsopphold, og pasienter som trenger palliativ behandling ved livets slutt.    I dag vet vi at helsehusene tar imot pasienter med medisinske behov de ansatte dessverre ikke har utdannelse til å behandle. Da må vi ta grep, og det gjør vi med disse konkrete forslagene.

Oslo Høyres tre grep for helsehusene:

1. Spesialisere helsehusene for å møte behovene

Oslo Høyre mener det er helt avgjørende at helsehusene er bedre rigget til å ta å ta imot dagens og morgendagens pleietrengende. Både de som har behov for korttids- og rehabiliteringsplasser, avlastningsopphold, eller har omfattende pleie- og omsorgsbehov. 

Derfor ønsker vi en omorganisering av helsehusene, der hvert av helsehusene kan spesialisere seg med hver sin faglige kompetanse. Dette for å sikre bedre oppfølging etter hvilket tilbud den enkelte pasientgruppe har behov for.

Med dagens organisering ser vi konsekvensene av at demente ikke har et eget spesialisert tilbud. Derfor vil Oslo Høyre legge opp til at avlastningstilbudet skjermes for å sikre et sterkere fagmiljø og et verdig tilbud der man får den hjelpen, omsorgen og pleien man har krav på.

Oslo Høyre vil:

 • Sikre et skjermet og høykompetent avlastningstilbud for demente
 • Sikre en tydelig ansvarsfordeling, både organisatorisk og overordnet faglig, på alle helsehus
 • Sikre forsvarlige overganger for pasienten og dialog med hjemmene gjennom krav til bedre samhandling på tvers av tjenestenivå
 • Legge bedre til rette for at oppgavefordelingen på helsehusene samsvarer med de reelle behovene
 • Innføre aktivitetsgaranti. Alle beboere på helsehusene skal få tilbud om en felles aktivitet på avdelingen hver dag
 • Utrede muligheten for spesialisering ved hvert enkelt helsehus.

2. Ledelse, bemanning, kompetanse og kvalitet

God ledelse muliggjør at de ansatte også blir spilt gode. Derfor er det avgjørende at lederne på helsehusene får tid til å følge opp både ansatte og få et overordnet blikk til å utvikle helsehusene videre. Derfor er det viktig at sykehjemsetaten får tydelige instrukser for å utvikle lederne, samt avlaste de for rene administrativt arbeid. Dette vil i sum gjøre det lettere for helsehusene å drifte og utvikle forsvarlige tjenester i tråd med behovene.

Tillit er viktig for å sikre både et godt tilbud og at man føler seg ivaretatt på helsehusene. Dette vil Oslo Høyre ivareta gjennom å sikre at beboere får færre ansatte å forholde seg til gjennom mer heltid og fleksible arbeidstidsordninger i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Økt spesialisering i helsehusene vil sikre at ansatte med faglig utdanning kan bruke mer tid på det man har utdannet seg til, fremfor å gjennomføre mer generelle arbeidsoppgaver. Dette vil resultere i robuste fagmiljøer og en mer attraktiv arbeidsplass for de ansatte.

Behovene som møtes på helsehusene, utvikler seg. Dette krever også at også kompetansen må videreutvikles i takt med pasientenes behov. Derfor ønsker Oslo Høyre at kompetansen kontinuerlig vurderes og at relevant videreutdanning planlegges og prioriteres.

Et forsvarlig styringssystem må sørge for at alle sentrale aktører er klar over kravene som stilles, og jobber kontinuerlig for å kvalitetssikre tjenestene. Kvaliteten på dagens helsehus tyder på at kompetansen og bemanning ikke har utviklet i tråd med behovene. Erfaringer fra brukere, pårørende og ansatte viser at dagens behov ikke imøtekommes godt nok igjennom nåværende kompetanse og bemanning.

Det andre problemet vi er vitne til et at pasienter som også nevnt tidligere – forholder seg til flere ansatte over et opphold – vi vet hvilken uro det kan medføre for enkelte. Derfor foreslår vi konkret at man får færre ansatte å forholde seg til gjennom mer heltid og fleksible arbeidstidsordninger i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Oslo Høyre vil:

 • Tilby ledelsesskolering og kompetansehevende tiltak overfor ansatte
 • Legge større vekt på god brukermedvirkning og involvering av pårørende, og bruke denne kunnskapen til å videreutvikle tjenestene
 • Innføre krav om årlig rapportering til bystyret om tilstanden ved relevante tjenestenivåer i omsorgstrappa, som vektlegger brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet.
 • Stille krav til at fremtidige kompetansebehov løpende vurderes og at relevant videreutdanning planlegges og prioriteres
 • Sikre at Oslostandarden for pårørendesamarbeid blir fulgt på helsehusene
 • Legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi
 • Sikre at beboere får færre ansatte å forholde seg til gjennom mer heltid og fleksible arbeidstidsordninger i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner

3. Gode tilsyns- og varslingsrutiner

Flere av de hjerteskjærende historiene vi har vært vitne til den siste tiden har blitt avdekket gjennom pressen. Det folkevalgte tilsynet ved sykehjem og hjemmetjenester må styrkes for å avdekke reelle avvik. Dette er også tilbakemeldingene fra det sentrale eldreråd og tilsynsutvalgene ved bydelene. Høyre har ved flere anledninger etterlyst nye retningslinjer og reviderte instrukser for tilsynsutvalg.

Det haster med nye retningslinjer. Det er bakgrunnen for at Høyre fremmer en rekke helhetlig forslag for å bedre tilsynsordningen:

Oslo Høyre vil:

 • Felles mal for gjennomføring av tilsyn på tvers av bydelene
 • Sikre at fysiske tilsyn er førsteprioritet
 • Innhente bistand fra eksterne uavhengige aktører (f.eks. pasient- og brukerombudet)
 • Sikre gode rutiner for varsling blant ansatte, brukere og pårørende
 • Innføre krav om årlig opplæring og kursing av tilsynsutvalgene
 • At sykehjemsetaten skal gjennomføre jevnlige stikkprøver for å sikre at instruks og tilsynsveileder for tilsyn følges opp
 • Sikre at alle tilsynsrapporter og avviksmeldinger videresendes til Oslo bystyre v/ helse- og sosialutvalget
 • Sikre god rapporteringskultur på tvers av omsorgstjenestene, ansatte, etat og byrådsavdeling