Du skal ikke være utrygg i Oslo

trygghet

Oslo skal være en trygg by

Oslo Høyre ønsker at Oslo skal være en åpen by hvor alle innbyggere skal føle seg trygge, uavhengig av hvem de er, eller hvor i byen de bor. Oslo kommune må samarbeide målrettet med politiet, blant annet gjennom politirådet og SaLTo-samarbeidet, for å forebygge kriminelle handlinger og sikre at de som blir utsatt for kriminalitet, får nødvendig oppfølging og hjelp. Oslo Høyre vil spesielt prioritere arbeidet med å forhindre ran og vold mot barn og unge. Vi mener det er avgjørende å stoppe rekrutteringen til de kriminelle gjengene.

Oslo Høyres handlingsplan mot ungdomskriminalitet

 1. Krav om at foreldre deltar, også ved små lovbrudd gjort av barn under kriminell lavalder. Foreldre må møte i retten, barnevernet eller andre institusjoner barnet har blitt pålagt. Foreldre må på banen, og dersom et barn under kriminell lavalder innkalles til møter i politi, barnevern eller retten, skal foreldre være med. Det skal stilles krav om foreldredeltagelse slik at foreldrene stilles til ansvar for oppfølging av barnets handlinger.
 2. Etablere hurtigdomstol. Hurtigdomstol sikrer raske reaksjoner og at unge slipper den belastningen det er å ha straffesaker hengende over seg. Det er veldig vanlig at barn og unge begår mye ny kriminalitet mens de venter på reaksjonen på ett forhold. Både ofre og lovbrytere er tjent med raske reaksjoner.
 3. Flere kveldsåpne skoler og miljøteam på skoler. Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo har nå over tid hatt kveldsåpen skole. Politiet forteller at relasjonen til politiet blant unge er bedre enn før, og at det er mindre kriminalitet i nærområdet til skolen etter samarbeidet skolen og politiet har startet. De har egen politikontakt som jevnlig er innom skolen og blir kjent med elevene. 
 4. Fritidsløft.Vi vil at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal kunne delta på fritidsaktiviteter, både idrett og andre tilbud. Dette skal kommunen betale.
 5. Fritidsklubbene i Oslo må være åpne oftere og ha lenger åpningstid på kveldstid. I stedet for at unge henger ute og risikerer å komme kontakt med kriminelle miljøer, og trenger et sted uten rus. Da er dette et viktig møtested.
 6. I større grad bruke barnevernstilbud for unge under 15 år. Hvor barna får hjelp og oppfølging for å benytte den utvidede hjemmelen til å holde kriminelle under 15 år bak låste dører i barnevernet.  Barnevernsloven paragraf 4. 24 gir hjemmel for at unge som begår mye kriminalitet kan måtte være på institusjon i opptil tolv måneder, vel å merke uten deres eller foreldrenes samtykke. Det kan forlenges i tolv måneder til. Byrådet har vist svært liten interesse for å utnytte mulighetene som denne paragrafen gir, og de har vist liten vilje til å opprette plasser som de som er plassert der, ikke kan dra ifra når de vil. Andre fylker har lyktes langt bedre med dette enn Oslo kommune.
 7. Utvide antall plasser på ungdomsenheten ved fengslene. Dette er ikke et normalt fengsel, men et sted hvor de unge får rask og svært tett oppfølging frem til de er på rett kjøl når de slipper ut igjen. Det er viktig at det reageres tydelig mot grove lovbrudd. I dag fins det bare fire plasser på Østlandet og fire i Bergen som skal dekke resten av landet. Det er for få. Fordi unge ikke bør sitte i vanlig fengsel, blir mange som burde vært i ungdomsenheten i dag dømt til ungdomsstraff. Da blir de ofte værende i det samme miljøet De må ut av sitt miljø, hvis den kriminelle løpebanen skal brytes. Oslopolitiet anslo allerede i 2018 at det var behov for rundt tretti plasser på Østlandet. I første omgang bør antall plasser fordobles. 
 8. Mentorprogram for unge i faresonen. I Nederland har man startet et mentorprogram for unge kriminelle som er i faresonen. Dersom en under kriminell lavalder bryter loven, skal vedkommende få tilbud om en mentor ansatt i kommunen som følger opp barnet på skole, hjemme og i fritidsaktiviteter. Dette mener Oslo Høyre vi også må gjøre i Oslo.   
 9. Meldeplikt hos politiet. Dersom unge kriminelle blir tatt i gjentatte lovbrudd, skal vedkommende ha meldeplikt hos politiet. Det betyr at den unge må innom politistasjonen et par ganger i uken for å vise at de følger meldeplikten, men også for å kunne følge opp vedkommende og ha samtaler for å bygge bedre relasjon. 
 10. Styrke vitnebeskyttelsesprogrammet. Forslaget vil gjøre det lettere for dem som er tilknyttet et gjengmiljø eller frykter represalier å rapportere en hendelse de har sett til politiet. 

Oslo Høyre vil jobbe for at kommunen skal etablere en trygghetsløsning som gjør det lett for innbyggere å melde om utrygge situasjoner. Det skal være mulig å melde fra om gater, gangveier og områder som oppleves utrygge. Kommunen må samarbeide med politiet om å gjennomføre trygghetsskapende tiltak og aktiviteter i slike områder.

Å bekjempe kriminalitet er i første rekke politiets oppgave, men kommunen kan i høyeste grad bidra til å forebygge at unge mennesker velger kriminell adferd. Tjenester fra skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsesykepleier, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorgen og politiet må koordineres godt for å hindre at utsatte barn og unge havner i en kriminell løpebane.

Oslo Høyre vil

 • samarbeide med private og ideelle aktører for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og ressurser til at unge gjengangere kan plasseres på kvalifiserte ungdomsinstitusjoner
 • øke støtten betydelig til frivillige aktører og nærmiljøaktiviteter som bidrar til trygghet i sentrum og bydelene (natteravner, trygghetsvandring og lignende tiltak)
 • øke bistanden og informasjonen til ofre gjennom egne støttesentre og nettverk
 • gjeninnføre en ordning med egne Oslo-vakter som skaper trygghet for innbyggerne i ulike deler av byen
 • redusere terskelen for når skoler kan installere overvåkningskameraer på skolens områder
 • at SaLTo-koordinatorene skal være 100 % finansiert av kommunen, og at organiseringen av SaLToteamene skal være mest mulig lik i de ulike bydelene
 • styrke exit-program for unge kriminelle som vil ut av gjenger

LES OGSÅ: